Yaran kaivoslaajennus voi johtaa kiinteistöjen lunastuksiin

Siilinjärven kunnan mukaan Kortteisen lammen itäranta voidaan joutua poistamaan asuinkäytöstä.

Siilinjärvi
Yaran Siilinjärven kaivos
Keijo Salokangas / Yle

Siilinjärven kunta suosittelee Yaralle, että sen tulisi varautua ostamaan suunnitellun kaivoslaajennuksen tieltä kahdeksan loma-asuntoa, kolme omakotitaloa sekä yksi maatila.

Varautuminen pitää kunnan mukaan tehdä siltä varalta, että Kortteisen lammen itärannan alueen elinympäristön laatu heikkenee Jaakonlammen louhoksen laajennuksen myötä. Suositus sisältyy kunnanhallituksen käsittelyyn tulevaan lausuntoon kaivoslaajennuksen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta.

Lausunnon esitystekstin mukaan kunnanhallitus edellyttää, että YVA-arvioinnissa tutkitaan kaivoslaajennuksen vaihtoehtoja asuinolosuhteisiin ja erityisesti Kortteisen lammen itärannan asutuksen elinympäristön edellytysten, turvallisuuden, terveellisyyden ja viihtyvyyden säilymistä.

Kunta on jo viime keväänä arvioinut Kortteisen ranta-alueen tilannetta Juurusvesi–Kuuslahti -alueen yleiskaavan hyväksymisen yhteydessä. Silloin todettiin, että Jaakonlammen louhoksen laajennus ja sen yhteyteen tarvittava Kortteisen lammen länsipuolinen sivukivialue muuttaisi Kortteisen lammen itärannan elinympäristön olosuhteita merkittävästi.

Yaran kaivoslaajennuksen tarkoituksena on turvata kaivoksen toiminta vuoteen 2035 saakka. Kunta pitää kuitenkin pitää tärkeänä Yaran kaivoksen ja tehtaan toiminnan varmistamisen tärkeyttä myös vuoden 2035 jälkeen.

Kunnanhallitukseen tulevan esityksen mukaan louhosjatkumohankkeen ympäristövaikutusohjelmassa pitäisi olla mukana pidemmän tähtäimen vaihtoehto, jossa Yaran esittämät laajennusalueet otettaisiin käyttöön vaiheittain ja arvioitaisiin niiden yhteisvaikutuksia.

Yara on esittänyt kaikkiaan neljä eri vaihtoehtoa kaivoksen laajentamisesta. Ympäristövaikutusohjelmassa tarkastellaan myös sivukivien läjittämisen eri vaihtoehtoja.