Liito-orava saa väistää rakennushankkeita yhä useammin: Nämä kuusi hanketta saaneet poikkeusluvan tänä vuonna

Vaikka liito-oravan suojeluun myönnettyjä poikkeuslupia on edelleen lukumääräisesti melko vähän, Suomen luonnonsuojeluliitto on huolissaan liito-oravan tulevaisuudesta.

liito-orava
Liito-orava
Liito-oravaAOP

Liito-orava on saanut viime vuosina väistyä yhä useammin erilaisten rakennushankkeiden alta.

Keräsimme Ely-keskuksilta tiedot liito-oravien suojeluun myönnetyistä poikkeusluvista kymmenen viime vuoden ajalta. Vaikka lupia on lukumääräisesti edelleen vähän, niitä on myönnetty kolmen viime vuoden aikana aiempia vuosia enemmän.

Tämän vuoden joulukuun alkuun mennessä poikkeuslupia oli myönnetty kuusi kappaletta. Viime vuonna niitä myönnettiin seitsemän ja vuonna 2014 kahdeksan kappaletta. Aiempina vuosina poikkeuslupia on myönnetty vuodessa vain 1–4 kappaletta.

Grafiiikka
Suomessa vuosina 2007–2016 myönnetyt poikkeusluvat liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikan hävittämis- ja heikentämiskieltoon. Luvuissa ei ole mukana tutkimustoimintaan tai kuolleen eläimen haltuunottoon myönnettyjä poikkeuslupia. Vuoden 2016 tilanne kysytty joulukuun alussa, joten koko vuoden lukumäärä voi muuttua.

Alla olevasta listasta selviävät ne hankkeet, jotka ovat tänä vuonna saaneet luvan poiketa liito-oravan suojelumääräyksistä. Kaikissa tapauksissa poikkeuslupa on myönnetty, koska hankkeille ei ole löytynyt muuta tyydyttävää ratkaisua, hankkeiden on katsottu olevan yleisen edun kannalta tärkeitä ja liito-oravalle aiheutuvien haittojen tarpeeksi pieniä.

1. Tampereen raitiovaunu

Havainnekuva, raitiovaunu Hervannassa
Havainnekuva, raitiovaunu HervannassaTampereen kaupunki

Tuorein poikkeuslupa liito-oravan suojeluun myönnettiin Tampereen kaupungille. Pirkanmaan Ely-keskus päätti lokakuussa, että tuleva raitiovaunu saa kulkea Hallilan Vackerinpuistossa, vaikka siellä pesii liito-oravia.

Tampereen raitiovaunulle myönnettiin viime vuoden lopulla toinenkin poikkeuslupa Hervannan kaupunginosaan rakennettavalle varikolle. Hervannan poikkeusluvasta kuitenkin valitettiin ja sitä käsitellään parhaillaan Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

2. Vantaan Kivistön rakentaminen

Kivistön asema
Kivistön aseman ympäristöön kaavaillaan kaupunkikeskusta.Kalevi Rytkölä / Yle

Vantaan kaupunki sai tämän vuoden elokuussa poikkeusluvan Kivistön juna-aseman ympäristöön kaavaillun kaupunkikeskuksen rakentamiseksi, vaikka alueella on havaittu liito-oravia. Kivistön aseman ympäristöön on suunnitteilla muun muassa asuinkerrostaloja, toimitilarakennuksia, yleisiä rakennuksia, sekä kauppa- ja hypermarketkeskus.

Poikkeuslupaa perusteltiin muun muassa sillä, että kaupoille ei löydy korvaavaa paikkaa läheltä Kivistön asemaa, joten palvelut olisi pakko hajauttaa.

Ely-keskus totesi perusteluissaan myös, että Kehärata tarvitsee riittävästi käyttäjiä ollakseen kannattava investointi. Kivistön asukasmäärän onkin tarkoitus viisinkertaistua.

3. Raide-Jokeri

Raide-Jokerin havainnekuva Oulunkylän Käskynhaltijantieltä
Havainnekuva Raide-JokeristaWSP Finland Oy / kaupunkisuunnitteluvirasto

Espoon kaupunki sai elokuussa poikkeusluvan pikaraitiolinja Raide-Jokerin rakentamiselle liito-orava-alueelle. Lupa myönnettiin sekä raitiolinjalle että Kurkijoenpuistoon tulevalle varikolle.

Raitiotien sijainnille ei katsottu olevan vaihtoehtoja, sillä liito-oravapuiden kiertäminen olisi aiheuttanut sen, että Raide-Jokerin matkanopeus olisi hidastunut liikaa.

4. Voimajohdon rakentaminen Äänekoskella

Fingrid sai elokuussa luvan rakentaa voimajohdon liito-orava-alueelle Äänekoskella. Voimajohdon katsottiin olevan niin merkittävä kantaverkon siirtokyvyn ja käyttövarmuuden kannalta, että muuta tyydyttävää ratkaisua ei ollut.

5. Kuopion Sorsasalon jätevedenpuhdistamo

Pohjois-Savon Ely-keskus myönsi elokuussa Kuopion kaupungille luvan rakentaa jätevedenpuhdistamo liito-orava-alueelle Sorsasaloon.

Jätevedenpuhdistamoa tarvitaan erityisesti alueelle suunniteltua biotuotetehdasta varten. Tehtaan arvioidaan tuovan Pohjois-Savon alueelle merkittävää taloudellista hyötyä.

6. Kaitaan metroaseman kortteli

Länsimetron työmaa, Kaitaan sisäänkäynti.
Kaitaan metroaseman rakennustyöt käynnistyivät viime keväänä.Kalevi Rytkölä / Yle

Espoon kaupungille myönnettiin toukokuussa lupa poiketa liito-oravan suojelumääräyksestä Kaitaalle rakennettavan metrokorttelin alueella. Metroaseman välittömään läheisyyteen halutaan tiivistä kaupunkimaista rakennetta.

Kävelyetäisyydellä Kaitaan metroasemasta asuu tällä hetkellä vain noin 1 500 asukasta, mikä on selvästi alle metroaseman liikennöinnin tavoitteiden. Asuntojen lisäksi alueelle halutaan kaupallisia palveluita.

Ministeriö: Jokainen lupa harkitaan tapauskohtaisesti

Esko Hyvärinen
Ympäristöministeriön ympäristöneuvos Esko HyvärinenYle

Ympäristöministeriön ympäristöneuvos Esko Hyvärinen ei pidä liito-oravan suojelun poikkeuslupien määrän lisääntymistä huolestuttavana ilmiönä.

Liito-orava on aivan yhtä tiukasti suojeltu kuin ennekin.

Esko Hyvärinen

– Pientä kasvua ehkä voi olla näkyvissä, mutta hyvin yksittäisistä poikkeusluvista edelleen on kuitenkin kyse, Hyvärinen toteaa.

Hyvärinen arvelee, että kasvu johtuu muun muassa siitä, että liito-oravien esiintymisestä tehdään aiempaa enemmän selvityksiä eri hankkeiden yhteydessä. Hän ei usko, että poikkeuslupia myönnettäisiin aiempaa kepeimmin perustein.

– Jokainen poikkeuslupa harkitaan tapauskohtaisesti. Siellä pitää olla hyvin painavat syyt sen myöntämiseksi, Hyvärinen sanoo.

Suomen luonnonsuojeluliitto huolissaan

Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Paloma Hannonen on kuitenkin huolissaan liito-oravan tilanteesta. Hannosen mielestä liito-oravan suojelussa olisi erityisen tärkeää kiinnittää huomiota metsätalousalueisiin, kuten esimerkiksi Kainuun vanhoihin metsiin.

Se moninkertainen vahinko tapahtuu siellä metsätalousalueilla.

Paloma Hannonen

– Se moninkertainen vahinko tapahtuu siellä metsätalousalueilla. Mutta koska ne elinpiirit vähenevät, on entistä tarkemmin kiinnitettävä huomiota myös siihen, mitä tapahtuu taajama-alueilla, Hannonen pohtii.

Paloma Hannonen
Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Paloma Hannonen.Yle

Liito-orava poistettiin uhanalaisten lajien listalta tämän vuoden alussa. Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä laji pitäisi kuitenkin edelleen luokitella uhanalaiseksi, koska liiton mukaan uusi uhanalaisuusluokitus tehtiin perustuen vääriin kanta-arvioihin.

Ympäristöministeriön Hyvärinen vakuuttaa, että liito-oravaa suojellaan edelleen yhtä pontevasti kuin tähänkin asti, koska suojelusta määräävät laki ja EU-direktiivi.

– Liito-orava on aivan yhtä tiukasti suojeltu kuin ennekin. Se on suojeltu luontodirektiivin määräysten kautta, Hyvärinen huomauttaa.