Metsurien lomautus valtion omistajapoliittinen linjaus

Metsähallituksen tulostavoitteet vaativat metsurien lomautusta. Päätöstä puolustaa Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula Yle Lapin sähköpostihaastattelussa.

Metsähallitus
Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi Kumpula
Metsähallitus Metsätalous Oy:n toimitusjohtaja Jussi KumpulaYLE / Sauli Antikainen

Miksi lomautukset ovat tarpeen?

– Aiottujen toimenpiteitten perusteet ovat taloudelliset ja tuotannolliset syyt. Metsurityön teettäminen epäedullisissa sääolosuhteissa on tuottavuudeltaan vähäistä ja siksi kallista. Epäedullisia olosuhteita talvella ovat kylmyys, pimeys ja lumi. Lisäksi yhtiölle asetetut tulostavoitteet edellyttävät toiminnan tehostamista.

Rikkovatko lomautukset Metsähallituksen työllistämisvelvoitetta?

– Eivät riko. Metsähallituksella on työllisyyden edistämistä koskeva vaatimus, jonka huomioon ottamisessa ei ole kyse työllistämisvelvoitteesta. Se tarkoittaa muita toimijoita tasaisempaa tuloutusta ja sitä kautta tasaisempaa työllistämistä erilaisissa suhdannetilanteissa. Metsähallitus hyödyntää kestävät hakkuumahdollisuudet täysimääräisesti ja panostaa metsänhoitoon ja tienrakennukseen hyvän omaisuuden hoidon edellyttämällä tasolla. Työllisyyttä koskevien vaatimusten huomioon ottaminen ei estä Metsähallitusta toteuttamasta tarpeellisia toiminnan rationalisointia ja kehittämistä koskevia toimenpiteitä. Metsähallitus voi myös lomauttaa henkilöstöään, jos olosuhteet sitä vaativat ja työsopimuslain mukaiset lomauttamisen edellytykset täyttyvät.

Jouduttiinko työllistämisvelvoitetta lainkaan pohtimaan, kun lomautuksista nyt päätettiin?

– Tottakai. Metsähallitus pyrkii välttämään lomautukset kaikin keinoin. Metsähallituksella on työllisyyden edistämistä koskeva vaatimus, jonka huomioon ottamisessa ei kuitenkaan ole kyse subjektiivisesta työllistämisvelvoitteesta. Tätä pohdintaa käytiin myöskin eduskunnassa lainsäätämisen yhteydessä ja siitä on selventäviä kirjauksia metsähallituslain perusteluissa. Metsähallitusta koskevissa omistajapoliittisissa linjauksissa edellytetään konkreettisia toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi.

Mahdollistiko uusi metsähallituslaki ja Metsätalous Oy:n perustaminen nyt päätetyt lomautukset?

– Työllisyyttä koskevan velvoitteen muotoilu ei ole muuttunut Metsähallituslain uudistuksen yhteydessä. Myös aiempi metsähallituslaki mahdollisti lomautukset. Työllisyyttä koskevan yhteiskunnallisen velvoitteen määrittelyä on tarkennettu Metsähallitusta koskevan lain (235/2016) perusteluissa ja toisaalta lakia käsitelleen maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnössä (MmVM 2/2016).

Olisiko lomautuksia voitu vanhan lain mukaan tehdä samoin kuin nyt tehdään?

– Kyllä.

Onko uudella metsähallituslailla mitään tekemistä lomautusten kanssa?

– Ei ole. Työllisyyttä koskevan velvoitteen muotoilu ei ole muuttunut Metsähallituslain uudistuksen yhteydessä. Työllisyyttä koskevan yhteiskunnallisen velvoitteen määrittelyä on tarkennettu Metsähallitusta koskevan lain (235/2016) perusteluissa ja toisaalta lakia käsitelleen maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnössä (MmVM 2/2016).

Milloin lomautukset alkavat, montako lopulta lomautetaan ja montako jää töihin?

– Lomautusjakso on 2.1.-31.3.2017. Kaikkiaan metsureita on noin 350. Luottamusmiehiä ja työsuojeluhenkilöstöä ei lomauteta. Mahdollisuuksien mukaan lomat ja eläkejaksot pyritään järjestämään niin, etteivät lomautukset koskisi osa-aikajärjestelyjen piirissä olevia eikä myöskään talvella 2017 eläkkeelle jääviä metsureita. Lomautus koskee noin 280 metsuria. Lomautettavien määrä tarkentuu, kun osa-aikajärjestelyjen piirissä olevien metsureitten tilanteet on tarkasteltu tapauskohtaisesti.

Neuvotteluissa esille tulleita metsureiden talviajan työmahdollisuuksia ovat talviautoteiden varsilla olevat uudistusalanraivaukset, polttopuidenteko luontopalveluille sopimuksen mukaan, luontopalveluiden tilaustöiden toteutus, strategiaan liittyvät henkilöstöpäivät sekä muut mahdolliset esille tulevat työmahdollisuudet.

Miten lomautettujen määrät jakaantuvat alueellisesti ?

– Arviolta lomautettujen määrä on Lapissa 100, Pohjanmaa-Kainuun alueella 90 ja Etelä-Suomessa 90.

Mikä on Metsähallituksen omien metsureiden rooli ja määrä tulevaisuudessa? Palkataanko eläköityvien tilalle uusia?

– Metsurit tekevät metsänhoitotöitä, kuten taimikonhoitoa, uudisalan raivausta ja istututuksia. Sen työn määrä ei olennaisesti muutu lähivuosina. Uusia metsureita ei ole viime vuosina palkattu pysyvään työsuhteeseen ja metsureiden määrä vähenee luontaisen eläköitymisen kautta. Metsähallitus hankkii metsurityöpalveuita metsäpalveluyrittäjiltä julkisen kilpailutuksen kautta. Metsäpalveluyrittäjien työmäärät kasvavat omien eläköitymisten tahdissa. Metsäpalveluyrittäjien tulee täyttää tilaajavastuulain vaatimukset kuten kaikkien muidenkin yrittäjien. Metsäpalveluyrittäjiä on monenlaisia ja palveluyrittäjän valinnassa noudatamme lakia julkisista hankinnoista. On suomalaisia yrityksiä suomalaisella tai ulkomaisella työvoimalla sekä ulkomaisia yrityksiä. Suomessa metsurityössä täytyy noudattaa yleissitovaa metsäalan työehtosopimusta. Valvontavastuu on aluehallintovirastolla. Ennen urakointisopimuksen tekoa tarkistetaan työntekijöiden työehdot.