Hyppää sisältöön

Näin Sipilä vastasi oikeusasiamiehelle – lue pääministerin lausunto

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kiistää eduskunnan oikeusasiamiehelle antamassaan vastauksessa, että hän olisi ollut esteellinen osallistumaan päätöksentekoon Terrafamen lisärahoituksesta.

Pääministeri Juha Sipilä vieraili Terrafamen kaivoksella Sotkamossa 14. marraskuuta 2016. Kuva: Jonna Karjalainen / Yle

Yle sai haltuunsa pääministeri Juha Sipilän (kesk.) vastauksen kanteluihin, joissa hänen on epäilty olleen esteellinen, kun hallitus päätti Terrafamen kaivoksen lisärahoittamisesta. Ohessa on Sipilän lausunto ja selvitys lähes kokonaisuudessaan. Lausunnosta on poistettu Sipilän sukulaisten nimiä, koska niillä ei ole yhteiskunnallista merkitystä.

  • Pääministeri Sipilän mahdollinen esteellisyys nousi esille, kun julkisuudessa kerrottiin marraskuun loppupuolella, että hänen sukulaistensa omistama konepajayhtiö Katera Steel oli saanut merkittävän tilauksen Terrafamelta.
  • Asia päätyi eduskunnan oikeusasiamiehen selvitettäväksi. Hän pyysi pääministeriltä selvitystä.
  • Sipilä vastasi oikeusasiamiehelle joulun alla. Lue pääministerin vastaus alempaa.

Sipilä kiistää eduskunnan oikeusasiamiehelle antamassaan vastauksessa, että hän olisi ollut esteellinen osallistumaan päätöksentekoon, kun talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti marraskuussa sadan miljoonan euron lisärahasta.

_Eduskunnan oikeusasiamiehelle _

21.12.2016

Oheisena toimitan liitteenä eduskunnan oikeusasiamiehen 1.12.2016 (EOAK/5971/2016) pyytämän lausunnon kanteluiden johdosta sekä pyydetyn muun selvityksen.

Väitetty esteellisyyteni päätöksenteossa

Minun on väitetty olleen esteellinen päätöksenteossa, joka koski Terrafame Group Oy:n lisäpääomittamista. On vihjattu, että olisin osallistunut asian valmisteluun ja ratkaisuun antaakseni läheisilleni etua Terrafame Group Oy:n pääomitusratkaisussa, koska Terrafame Oy oli hankkinut sukulaisteni omistamalta Katera Steel Oy:ltä malmin kuljetuksessa tarvittavien kuljetinjärj estelmien teräsrakenneurakan.

Tämän johdosta haluan lausua seuraavaa:

Valtioneuvoston talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli Terrafamen kaivoksen tilannetta ja vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseksi kokouksessaan perjantaina 11.11.2016. Asia oli valmisteltu työ- ja elinkeinoministeriössä ja asian esitteli elinkeinoministeri Rehn. Ministerivaliokunta puolsi varautumista Terrafame Group Oy:n lisäpääomittamiseen ehdottamalla vuoden 2017 talousarvioesityksen täydentävään esitykseen Terrafame Group Oy:n lisäpääomitukseen 100 milj. euroa. Lisäksi puollettiin varautumista siihen, että Terrafame Oy:n kaivostoimintaa koskevassa ympäristöluvassa asetettavat jätteen käsittelytoiminnan vakuudet nousevat enintään 107 milj. euroon, jos vakuutta ei voida järjestää yksityisiltä vakuutus/takausmarkkinoilta.

Valtioneuvoston yleisistunto päätti vuoden 2017 talousarvioesityksen täydentävässä esityksessä perjantaina 18.11.2016 sisällyttää talousarvioesitykseen Terrafame Group Oy:n lisäpääomittamisen. Ennen valtioneuvoston yleisistuntoa asiaa käsiteltiin valmistavasti valtioneuvoston rahaasiainvaliokunnan kokouksessa 18.11.2016.

Valtion talousarvion täydentävässä esityksessä Terrafame Group Oy:n oman pääoman korottamiseen ehdotetaan 100 milj. euron määrärahaa. Toiminta Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksella ja metallien jalostuslaitoksessa on edennyt vuoden 2016 aikana hyvin ja ympäristöturvallisuus on saatu varmistettua valtio-omistajan tavoitteen mukaisesti. Määrärahalla arvioidaan katettavan toiminnan kustannukset loppukesään 2017 saakka ja sen turvin voidaan jatkaa neuvotteluja kaivostoiminnan omistuspohjan laajentamiseksi. Edelleen ehdotetaan enintään 107 milj. euron suuruisen valtiontakauksen myöntämistä Terrafame Oy:lle jätteen käsittelytoiminnan osalta asetettavien ympäristövakuuksien vastavakuudeksi.

Osallistuin pääomitusasian käsittelyyn ja valmisteluun valtioneuvoston talouspoliittisen ministerivaliokunnan puheenjohtajana ja myöhemmin raha-asiainvaliokunnan puheenjohtajana ja valtioneuvostonyleisistunnon puheenjohtajana.

Ministerin esteellisyydestä on säädetty valtioneuvostosta annetun lain 17 a §:ssä. Ministeri ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. Ministeriin sovelletaan hallintolain 28 §:ssä säädettyjä esteellisyysperusteita. Ministerin tulee ilmoittaa esteellisyydestään ja sen perusteista asian käsittelyn yhteydessä. Esteellisen ministerin tilalle tulee tarvittaessa hänen sijaisensa. Ministeri saa kuitenkin käsitellä kiireellisen asian, jonka ratkaisuun esteellisyys ei voi vaikuttaa.

Esteellisyyssäännösten tavoitteena on turvata asioiden käsittelyn puolueettomuutta ja objektiivisuutta viranomaisessa. Hallintolain esteellisyyssäännökset voivat tulla sovellettavaksi ministeriin hänen osallistuessaan asian käsittelyyn valtioneuvoston yleisistunnossa, tasavallan presidentin esittelyssä ja hänen käyttäessään ratkaisuvaltaa ministeriössä sekä asioita valmisteltaessa ministeriössä, ministerivaliokunnassa tai muussa valtioneuvoston poliittisessa toimielimessä.

Hallintolain 28 §:n 1 momentti sisältää kuusi erillistä esteellisyysperustetta ja lisäksi niitä täydentävän, esteellisyyttä koskevan yleislausekkeen. Ministeri on esteellinen hallintoasian käsittelyssä:

– jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen,

– jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa,

– jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen läheiselleen;

– jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa,

– jos hän tai hänen läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa,

– jos hän tai hänen läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen tai valvontaan, tai

– jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta syystä vaarantuu.

Minulla tai hallintolain 28 §:n 2 momentin 1 kohdassa mainituilla läheisilläni ei ole, eikä ole ollut omistuksessa Terrafame Group Oy:n tai sen tytäryhtiöiden Terrafame Oy:n ja Winttal Oy:n osakkeita, eikä Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n tai konkurssiin menneen Talvivaara Sotkamo Oy:n osakkeita. Minulla tai läheisilläni ei ole muutoinkaan mitään sellaista asemaa tai suhdetta edellä mainittuihin yhtiöihin tai niiden toimintaan, jonka perusteella voisi epäillä menettelyn objektiivisuuden tai riippumattomuuden heikentyneen.

Terrafame Group Oy:n pääomittamista koskevasta ratkaisusta ei ole odotettavissa minulle tai läheisilleni hyötyä. Myöskään Terrafame Oy:n kanssa urakkasopimuksen solminut Katera Steel Oy ei ole saanut eikä sille ole odotettavissa erityistä etua Terrafame Oy:n pääomitusta koskevasta ratkaisusta. Katera Steel on sopinut normaalissa kilpailutetussa hankinnassa urakkasopimuksen Terrafame Oy:n kanssa. Minulle tai läheisilleni ei ole myöskään voinut syntyä erityistä hyötyä Katera Steel Oy:n ja Terrafame Oy:n välisestä urakkasopimuksesta.

Pidän tärkeänä kaikissa valmistelun vaiheissa ja päätöksenteossa varmistaa valtioneuvoston toiminnan puolueettomuus ja objektiivisuus. Sen vuoksi käyn aina ennen päätöksentekoa mielessäni läpi omat edellytykseni päätöksentekoon. Olen nimenomaisesti kiinnittänyt myös muiden päätöksentekoon osallistuvien ministereiden huomiota mahdolliseen sidonnaisuuteen asiassa. Tässä asiassa en ole omalta osaltani havainnut missään vaiheessa mitään sellaista omistusta, asemaa tai muuta sidonnaisuutta, jolla voisi olla merkitystä Terrafame Group Oy:n pääomitusta koskevassa asiassa. Missään valmistelun ja päätöksenteon vaiheessa ei tiedossani ollut Terrafame Oy:n kanssa liiketoiminnallisia sopimuksia tehneet tai neuvotelleet yritykset, eikä Katera Steel Oy:n urakkasopimus. Edes jälkikäteen arvioiden en voisi päätyä muuhun ratkaisuun kuin siihen, etten ollut esteellinen osallistumaan Terrafame Group Oy:n pääomitusta koskevaan valmisteluun ja päätöksentekoon.

En ole ollut esteellinen osallistumaan Terrafame Group Oy:n pääomittamista koskevan asian valmisteluun ja ratkaisemiseen, eikä minulle tai läheisilleni ole syntynyt tai odotettavissa mitään hyötyä asian ratkaisemisesta.

Oikeusasiamiehen selvityspyynnössä 1.12.2016 mainittuihin erityisiin selvitettäviin seikkoihin vastaan seuraavasti:

Kysymykset 1-2. Mikä on ollut Teidän omistussuhteenne ja asemanne Katera Steel Oy: ssä ja Fortel Invest Oy:ssä, ja milloin se on alkanut ja päättynyt? Minkälainen on Katera Steel Oy: n ja Fortel Invest Oy:n välinen suhde? Kuuluuko hallintolain 28 §:n 2 ja 3 momenteissa tarkoitettuja lä heisiänne Katera Steel Oy:n ja Fortel Invest Oy:n omistajiin tai hallintoon ? Minkälainen heidän omistuksensa tai asemansa on ja milloin se alkanut ja mahdollisesti päättynyt Teidän tietojenne mukaan?

En omista minkäänlaista osuutta Katera Steel Oy:stä eikä minulla ole mitään asemaa yhtiössä.Vuonna 2011 tuolloin pääosin omistamani pääomasijoitusyhtiö Fortel Invest Oy tuli Katera Group Oy:n (myöhemmin Katera Steel Oy) omistajaksi 28.9.2011 helpottaakseen konepajayhtiön sukupolven vaihdosta. Fortel Oy:n sijoitus oli 30 000 euroa ja se muodosti 5 % Katera Group Oy:n osakkeista. Myöhemmin vuonna 2013 olen luopunut omistuksestani Fortel Invest Oy:ssä. Annoin vuoden 2011 lopussa neuvoja Katera Group Oy:n hallitustyöskentelyyn ja osallistuin muutamaan yhtiön hallituksen kokoukseen vuonna 2011, mutta en ollut yhtiön hallituksen jäsen tai muu toimihenkilö. Sukupolven vaihdoksen yhteydessä yhtiön strategiaa muutettiin kohti sopimusvalmistajan roolia perinteisen konepajayhtiön toiminnan osuuden vähentyessä. Minulla ei ole tämän jälkeen mitään tietoa Katera Steel Oy:n liiketoiminnasta ja sen kehittymisestä.

[Huom: Seuraavassa kohtaa selvitystä Sipilä listaa sukulaistensa omistuksia Katera Steel Oy:ssä ja Fortel Invest Oy:ssä. Näissä kohdissa on poistettu yksityishenkilöiden nimiä, koska niillä ei ole yhteiskunnallista merkitystä.]

Katera Steel Oy:stä 28.11.2016 hankkimani tiedon mukaan Katera Steel Oy:n sen hetkinen omistus jakautui seuraavasti:

- xxxxx xxxxx 15 % osakkeista (äitini veli),

- xxxxx xxxxx 15 % osakkeista (äitini veli),

- xxxxx xxxxx 37,5 % osakkeista (äitini veljen poika), toimitusjohtaja

- xxxxx xxxxx 27,5 % osakkeista (äitini veljen poika), hallituksen puheenjohtaja

- Fortel Invest Oy 5 % osakkeista.

Perustin pääomasijoitusyhtiö Fortel Invest Oy:n kaksikymmentä vuotta sitten. Olin Fortel Invest Oy:n pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja aina vuoteen 2013. Lapseni xxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx ja xxxxx tulivat Fortel Invest Oy:n omistajiksi vuodesta 1996 lukien, vaimoni Minna-Maaria oli omistaja yhtiön perustamisesta saakka. Fortel Invest Oy siirtyi kokonaan lasteni omistamaksi yhtiöksi 16.12.2013, kun yhtiö lunasti muut osakkaat pois omalla vapaalla pääomallaan.

Vuonna 2015 yhtiö lunasti poikani xxxxx osakkeet hänen kuolinpesältään. Fortel Invest Oy on nykyisin lasteni xxxxx, xxxxx, xxxxx ja xxxxx yhtäläisin osuuksin omistama pääomasijoitusyhtiö. Luovuin vuonna 2013 kaikkien yritysten (mukaan lukien Fortel Invest Oy) osakkeiden omistuksesta.

Kysymys 3. Mitä urakoita , liiketoimia tai muita yhteyksiä Katera Steel Oy: llä ja Fortel Invest Oy: llä on ollut Terrafame Group Oy:n ja Terrafame Oy:n tai niiden edeltäjien kanssa Teidän tietojenne mukaan

a. sinä aikana, kun olette omistanut edellä mainittuja yhtiöitä tai ollut mukana niiden hallinnossa?

b. sen jälkeen, kun omistussuhteenne ja asemanne mainituissa yhtiöissä ovat päättyneet?

Milloin Te olette saanut tiedon Katera Steel Oy: n Terrafame Oy:ltä saamasta malminkuljetinta koskevasta tilauksesta?

Valtioneuvoston talouspoliittisen ministerivaliokunnan käsitellessä 11.11.2016 Terrafame Group Oy:n pääomitusta koskevaa asiaa tiedossani ei ollut, että Katera Steel Oy:llä olisi mitään urakoita liiketoimia tai muita yhteyksiä Terrafame Group Oy:n, Terrafame Oy:n tai niiden edeltäjien kanssa.

Fortel Invest Oy:llä ei ole eikä ole ollut omistuksia, urakoita, muita liiketoimia tai muita yhteyksiä Terrafame-yhtymän tai Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n tai Talvivaara Sotkamo Oy:n kanssa.

Sain ensimmäisen kerran tiedon Terrafame Oy:n ja Katera Steel Oy:n mahdollisesta yhteistyöstä, kun Kansan Uutisten toimittaja 17.11.2016 kysyi suhteestani Katera Steel Oy:öön. Selvitin asiaa tämän jälkeen ja Terrafame Oy:ltä 28.11.2016 saamani tiedon mukaan Terrafame Oy:n Katera Steel Oy:ltä hankkima kuljetinjärjestelmien teräsrakenneurakka on normaalia kaivosyhtiön investointi- ja kunnossapitotoimintaa. Terrafame Oy hankkii palveluita ja muita tuotannontekijöitä kaivos- ja jalostustoiminnan alihankkijoilta ja muilta kaivosyhtiön tarvitsemia tuotannontekijöitä valmistavilta tai toimittavilta yhtiöiltä ja muilta elinkeinonharjoittajilta. Myöskään lapseni eivät ole tienneet Katera Steel Oy:n solmimasta urakkasopimuksesta ennen asian esillä oloa julkisuudessa, kun sitä olen heiltä marraskuun lopussa tiedustellut.

Terrafame Oy:stä 28.11.2016 hankkimani tiedon mukaan teräsrakenneurakkasopimuksen valmistelu on hoidettu yhtiön normaalissa hankintamenettelyssä. Urakkasopimuksen kilpailutus on tehty ja sopimukseen on päädytty ennen kuin Terrafame Group Oy:n pääomitusratkaisua käsiteltiin valtioneuvoston talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 11.11.2016. Hankintamenettelyssä on käytetty rakennuttajakonsulttina Pöyry Finland Oy konsulttitoimistoa. Hankkeesta on toteutettu tarjouskilpailu ja tarjousvertailu seuraavasti:

– Terrafame Oy:n hallitus teki päätöksen uuden bioliuotuksen 3. sekundäärilohkon rakentamisesta helmikuussa 2016

– Purkumalmin kuljettimien kilpailutuksen hoiti Terrafame Oy:n puolesta Pöyry Finland Oy

– Pöyry Finland Oy pyysi tarjouksia urakasta 12.9.2016 yhdeksältä toimijalta ja sai tarjouksia määräaikaan mennessä seitsemältä,

– Katera Steel Oy jätti tarjouksen 16.9.2016,

– Urakkaneuvottelut käytiin Terrafame Oy:n, Pöyry Finland Oy:n ja neljän mahdollisen toimittajan kanssa 29.9.–5.10.2016,

– Terrafame Oy sai Pöyry Oy:ltä 13.10.2016 lopullisen toimittajavertailun. Katera Steel Oy oli tarjouksen tehneistä toimittajista toiseksi edullisin. Edullisin tarjous oli yli 0,5 milj. euroa ja kallein tarjous hieman yli 1,2 milj. euroa. Edullisimman tarjouksen tehnyt tekijä ilmoitti, ettei se kykene edellytetyn aikataulun mukaiseen toimitukseen ja ilmoitti toimitusajankohdaksi kuukauden pidemmän ajan alkuperäiseen nähden.

– Terrafame Oy:n toimitusjohtaja Kari Lukkaroinen vahvisti projektiorganisaation esityksestä työn toimittajaksi Katera Steel Oy:n (asiaa ei viety Terrafame Oy:n hallitukseen, koska hanke oli osa linjattua investointikokonaisuutta ja liiketoimintasuunnitelman mukaisia investointeja ja hankkeen koko oli pieni),

– Terrafame Oy teki tilauksen 24.10.2016.

– Kilpailutus, hankintapäätös ja hankinnan kohteen hyväksyminen on tehty yhtiön tilintarkastajien 29.11.2016 lausunnon mukaan Terrafame Oy:n voimassaolevan hankintaohjeen mukaisesti.

Terrafame Group Oy:stä saamani tiedon mukaan Terrafame Oy:n ja Katera Steel Oy:n välinen urakkasopimus ei ole ollut yksittäisenä hankintana esillä Terrafame Oy:n hallituksessa, eikä myöskään esillä, päätettävänä tahi tiedossa Terrafame Group Oy:ssä. Urakkasopimuksesta ei ollut tietoa työ- ja elinkeinoministeriössä eikä asiaa talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa, raha-asiainvaliokunnassa ja valtioneuvoston yleisistunnossa käsiteltäessä, eikä asia muutoinkaan ollut minun tiedossani. Urakkasopimuksesta ei ollut tietoa myöskään lapsillani Fortel Invest Oy:n omistajina.

Kaikkiaan Katera Steel Oy ei ole arvioni mukaan Terrafame Oy:n toiminnan kannalta alihankkija vaan yksittäisen urakan toteuttaja. Katera Steelillä on vain yksi sopimus Terrafame Oy:n kanssa.Katera Steelin kannalta kysymys on yksittäisestä teräsrakenneurakasta, jonka se kilpailun kauttatekee Terrafame Oy:lle. Katera Steelillä on aikaisemmin ilmeisesti ollut pieni tilaus konkurssiin menneeltä Talvivaara Sotkamo Oy:ltä. Julkisuudesta saamani tiedon (Kansan Uutiset 24.11.2016) mukaan Katera Steel Oy:llä on ollut toimitus Talvivaaran kaivokselle (laskutus vuonna 2012 3,4 % liikevaihdosta ja vuonna 2013 0,8 % liikevaihdosta). Urakat/tilaukset eivät ole muodostuneet Terrafame Oy:n sopimusperusteiseksi alihankinnaksi, eikä niille ole ollut merkittävää osuutta Katera Steelin toiminnassa. Katera Steel Oy:n kilpailussa saaman tilauksen ehtona ei ole myöskään ollut missään muodossa se, että valtio pääomittaisi tai muutoin tukisi Terrafame Oy:tä. Näistäkin asioista olen tullut tietoiseksi vasta asiaa selvittäessäni 24.11.2016 jälkeen.

Kysymys 4. Onko Teillä tai Teidän tietojenne mukaan jollakin Teidän hallintolain 28 §: ssä tarkoitetulla läheisellänne muuten kuin Katera Steel Oy:n tai Fortel Invest Oy:n kautta sellaista omistusta, asemaa tai muuta sidonnaisuutta, jolla voisi olla merkitystä arvioitaessa Terrafame Group Oy: n pääomittamista koskevaa päätöstä hallintolain 28 §:n kannalta teidän osaltanne?

Minun tiedossani ei ole tällaista.

Kysymys 5. Oletteko pohtinut tai ottanut esille kysymystä mahdollisesta esteellisyydestänne asiassa?

Hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdassa säädetyn niin sanotun yleislausekkeen keskeisin tehtävä on turvata asian käsittelyn objektiivista puolueettomuutta eli erityisesti yleistä luottamusta menettelyn objektiivisuuteen ja riippumattomuuteen (PeVM 10/2010 vp). Miten arvioitte toimintaanne tältä kannalta?

Eduskunnan oikeusasiamiehen selvityspyynnön perustana ovat kantelut, jotka koskevat väitettyä esteellisyyttäni Terrafame Group Oy:n pääomittamisasiaa käsitelleessä valtioneuvoston talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa perjantaina 11.11.2016. Selvityspyynnön 5 kohdassa minulle esitetty kysymys koskee siten ajallisesti luonnollisesti kyseistä ministerivaliokunnan kokousta ja sitä edeltänyttä aikaa. Vastaukseni hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan yleislausekkeen esteellisyysperusteeseen liitettyyn kysymykseen on yksiselitteisen kielteinen.

Terrafame Group Oy:n pääomittamista koskevan asian käsittelyssä valtioneuvoston talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa tai asiaa koskevissa valmistavissa keskusteluissa valiokuntakäsittelyn ulkopuolella en ole missään tilanteessa enkä missään yhteydessä pääministerinä ja valtioneuvoston talouspoliittisen ministerivaliokunnan jäsenenä "pohtinut tai ottanut esille kysymystä mahdollisesta" esteellisyydestäni "asiassa". Erikseen totean myös, että en ole näin tehnyt myöskään yksityishenkilönä.

Tämän kategorisen ilmoitukseni perustana on, jo selvityspyynnön kysymysten kohdista 1-4 ilmenevän mukaisesti se, että Terrafame Group Oy:n pääomittamista koskeneen asian käsittelyn yhteydessä tai sitä ennen minulla ei ole ollut mitään tietoa Katera Steel Oy:n Terrafame Oy:ltä saamasta malminkuljetinta koskevasta tilauksesta eikä muistakaan mainittujen yhtiöiden välisistä liiketoimista tai sopimusneuvotteluista. Tällaista tietoa minulla ei siis ole ollut eikä ministeriasemani perusteella eikä myöskään sukulaisuuden tai muun läheisaseman perusteella pitänytkään olla. Esimerkiksi kukaan Katera Steel Oy:n tai Fortel Invest Oy:n omistajakuntaan tai yhtiöiden henkilökuntaan kuuluva ei ole minulle kertonut tai vapaamuotoisesti muutenkaan ilmaissut Katera Steel Oy:n tekemästä tarjouspyynnöstä Terrafame Group Oy:lle taikka yhtiöiden välisistä liikeneuvotteluista tai muistakaan yhteyksistä. Tässä yhteydessä välttämättömänä lisäyksenä totean, että tarkoitettua tietoa minulla ei ole ollut miltään muultakaan taholta saatuna tai edes epämääräisempää vihjettä tai epäilyä mainittujen yhtiöiden välisistä liiketoimista tai sellaisten aikomuksista.

Olen tietoinen hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan ns. yleislausekejäävi -säännöksessä varsinkin taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittäviä päätöksiä tekeville virkamiehille ja ministereille asetetuista tiukoista riippumattomuusvaatimuksista. Kaiken asiasta tietämistä ja perusteltua epäilyä koskevan lausumani lisäksi on tämän vuoksi tarpeen vielä täsmentää, että Terrafame Group Oy:n pääomittamista koskeneen ministerivaliokunnan päätöksen yhteydessä tai aikaisemminkaan, kun olin saanut tietää kyseisestä pääomittamisesityksestä, minulle ei kansanomaisesti ja avoimesti ilmaistuna tullut mieleenikään "pohtia" tai "ottaa esille" taikka muullakaan tavalla kysyä Katera Steel Oy:n ja Fortel Invest Oy:n mahdollisesta, minkälaisesta tahansa, yhteydestä Terrafame Group Oy:een. Tämä viimeksi mainittu täsmennykseni on merkityksellinen, koska jos sellainen objektiivisesti perusteltu tai vihjauksenomaisesti esitetty väite olisi siinä vakavassa päätöksentekotilanteessa tietooni saatettu, minun olisi asemani perusteella pitänyt heti selvityttää väitteen tai vihjauksen todenperäisyys ja sen jälkeen päättää esteellisyydestäni valtioneuvostosta annetun lain ja hallintolain mukaisesti.

Olen tämän eduskunnan oikeusasiamiehelle virkavastuullani antamani selvityksen pääosin rajannut käsillä olevan asian asiakysymyksiin, koska käytännön toiminnan kannalta vaikeasti sovellettavissa olevan yleislausekejäävin yksityiskohtaisempaan oikeudelliseen argumentointiin ei ole tarvetta. Sellaiseen voisi olla tarvetta, jos tosiasiat olisivat sellaisia, että hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaisen esteellisyystilanteen voitaisiin arvioida olleen käsillä. Hallintolain 28 §:n esteellisyyssäännöksen yleislausekejäävin soveltaminen edellyttää perustelujensa mukaan yksittäistapauksellista harkintaa ja harkinta on oikeusharkintaa.

_Tämän vuoksi asianomaisen ministerin oikeusturva edellyttää, että lainkohdan soveltamista koskevan kysymyksen henkilökohtaiseen arviointiin liittyvät ja asiaan vaikuttavat tosiasiat ovat käytettävissä silloin kun ministeri joutuisi mahdollista esteellisyyttään päätöksentekotilanteessa arvioimaan. Sellainen menettely, että hallintolain esteellisyyssäännöksen yleislausekohdan soveltamismahdollisuutta jälkikäteen arvioitaessa arvioinnin perustaksi otettaisiin joitakin jälkikäteen asianomaisen ministerin tietoon tulleita seikkoja, on oikeusturvan ja yleisten lain soveltamisperiaatteiden vastaista. Arvoltaan 100 miljoonan euron Terrafame Group Oy:n pääomittamista koskeneen asian käsittelyn objektiivinen puolueettomuus eli yleinen luottamus menettelyn objektiivisuuteen ja riippumattomuuteen ei ole valtioneuvoston talouspoliittisen ministerivaliokunnassa edellä selvityksessäni toteamillani perusteilla vuokseni vaarantunut. _

Lähinnä viranomaisten päätöksentekotilanteita koskevana yleisenä seikkana totean, että mikäli hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan yleislausekejääviyden soveltamista nyt, aikaisemmasta käytännöstä poikkeavalla tavalla, laajennettaisiin epämääräisempään ja abstraktimpaan suuntaan, kävisi virkavastuulla tehtävä yhteisiä asioitamme koskeva päätöksenteko ylitsepääsemättömän vaikeaksi. Valtioneuvoston - maan hallituksen - toistuvasti päätettäviksi tulevista maan talouselämän ja työllisyyden hoidon merkittävimpiin kuuluvista asioista voin esimerkkinä mainita kansainvälisten risteilijävarustamojen alustilaukset suomalaiselta telakalta, joissa eri päätöksillä myönnettävät valtion takausvastuut ja muut taloudelliset sitoumuksen yltävät jo yhden alushankinnan kohdalla satoihin miljooniin euroihin. Risteilijätilauksen saaneella telakalla suoraan tai ketjuuntuneena on hankkeen toteutuksessa usein yli sata eri alojen alihankkijayritystä eri puolella Suomea. Valtiontakausasioita joudutaan käsittelemään valtioneuvoston talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa alushankintaneuvottelujen ollessa vielä kesken ja asia on myös vietävä heti valtioneuvoston yleisistunnon päätettäväksi, eikä päätöksentekoa ole mahdollista lykätä. Muitakin yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti huomattavan merkittäviä viivytyksettä päätettäviä asioita hallituksen tehtäviin kuuluu. On edellytettävä, että hallituksen lakisääteisen ministerivaliokunnan kaikki jäsenet perehtyvät tällaisiin asioihin etukäteen ja ovat valmiita kantamaan myös niiden nopeaan päätöksentekoon sisältyvän asiallisen ja oikeudellisen vastuun. Olisi vastuutonta, jos kyseisiin toimielimiin valitut jäsenet näennäisistä syistä ja kevein perustein, esimerkiksi pelkkien vihjeiden tai ulkopuolisten esittämien spekulaatioiden vuoksi väistäisivät vastuutaan ja toistuvasti siirtäisivät huomattavaa perehtymistä edellyttävät merkittävät päätösasiat sijaisilleen.

Hallintolain 29 §:n mukaiselle ministerin esteellisyysratkaisulle täytyy aina olla jokin saman lain 28 §:ssä säädetty aito ja asianomaisen itse etukäteen todettavissa oleva esteellisyysperuste. On vielä todettava, että monijäsenisen toimielimen jäsenen ja esittelijän esteellisyydestä päättää hallintolain 29 §:n mukaan toimielin. Se tekee myös asian varsinaista päättämistä edeltävän esteellisyysratkaisunsa virkavastuulla ja toimielimen esteellisyysratkaisulta on luonnollisesti edellytettävä lainmukaisuutta. Julkisessa päätöksenteossa edellytettävät oikeusturvan takeet puuttuisivat, jos toimielin joutuisi tekemään esteellisyyspäätöksiään vailla objektiivisesti todennettavissa olevaa tietoa, jonka merkitystä se voisi lain edellyttämällä tavalla arvioida.

Erityisesti valtioneuvoston jäsenten huolellisuuteen ja tarkkuuteen liittyvänä seikkana totean, että selvityspyynnön 5 kohdassa mainitussa perustuslakivaliokunnan mietinnössä PeVM 10/2010 käsiteltyjen tapahtumien julkisen käsittelemisen jälkeen (syksyllä 2009) valtioneuvoston jäsenten reagointikynnys on alentunut ja esteellisyysasioiden selvittäminen etukäteen merkittävästi yleistynyt. Vastaavasti valtioneuvoston päätöksenteko nimenomaan suuremmissa valtionavustusasioissa on vaikeutunut. Tiedossani on, että sen jälkeen ministerit ja heidän avustajansa ovat aikaisempaa useammin selvittäneet mahdollisiin esteellisyyksiin liittyviä kysymyksiä ennakollisesti oikeuskanslerinviraston kanssa ja joskus talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokouksen aikanakin. Selvää on, että jos eduskunnan oikeusasiamiehen selvityspyynnössä tarkoitettuun asiaan liittyvä mahdollinen esteellisyyskysymys, missä muodossa tahansa tai kuinka vihjauksenomaisesti tahansa olisi tullut tietooni ennen talouspoliittisen ministerivaliokunnan kokousta 11.11.2016, olisin - edellä mainittuun viitaten - ministerinä luonnollisesti kääntynyt ennakollisesti valtioneuvoston päätöksenteon lainmukaisuutta valvovan oikeuskanslerin puoleen.

Selvitykseni lopuksi perustuslakivaliokunnan mietinnössä 10/2010 vp käsitellyn asian yleisestä sovellettavuudesta nyt eduskunnan oikeusasiamiehellä tutkittavana olevaan asiaan totean, että valiokunnan käsittelemässä asiassa oli kysymys ensinnäkin asioista, joissa syntynyt esteellisyysepäily koski välittömästi asianomaisen ministerin omaa toimintaa. Selvää oli, että asianomainen ministeri tiesi aikaisemmasta jäsenyydestään RAY-avustusta myöhemmin saaneen yhteisön hallitukseen. Henkilökohtaisesti etäisempi saattoi olla hänen tietoisuutensa siihen, että sama yhteisö oli merkittävällä summalla, mutta valitsijayhdistyksen kautta, tukenut hänen presidentinvaalikampanjaansa. Senkin tietoisuuden merkitykseen valiokunta otti kantaa. Myös valtioneuvoston oikeuskanslerin päätöksestä 16.6.2002 (Dnro 12/50/02) ilmenevässä tapauksessa (Ministerin esteellisyys liikuntalain mukaisen valtionavustuksen myöntämisessä) oli kysymys ministerin oman toiminnan muodostamasta esteellisyydestä (omistajuus valtionavustusta saaneessa yhtiössä), josta omistajuudesta ministerillä luonnollisesti oli ollut täsmällinen tieto. Tietoisena näistä seikoista ministeri oli kuitenkin ollut valtioneuvoston jäsenenä päättämässä merkittävän RAY-avustuksen myöntämisestä yhteisölle, jonka hallituksen jäsen hän oli ollut, ja jälkimmäisessä asiassa ministeri oli yksin päättänyt liikuntalain mukaisen valtionavustuksen myöntämisestä kyseiselle yhteisölle.

Perustuslakivaliokunnan mietinnössä ja oikeuskanslerin päätöksessä käsitellyissä asioissa ministerillä on siten ensinnäkin ollut selvä, riidaton ja objektiivisesti havaittavissa ollut tietoisuus ministerin merkittävästä suhteesta asianomaiseen yhteisöön ja he olivat kuitenkin olleet myöntämässä/myöntäneet avustuksen julkisista varoista samoille yhteisöille. Nyt oikeusasiamiehen tutkittavana oleva asia on kummankin tosiasiaseikan osalta kokonaan erilainen. Ensiksi tietoisuuttani päätöksentekohetkellä 11.11.2016 ja sitä ennen Terrafame Group Oy:n ja mainittujen kahden yhtiön välillä on edellä laajasti käsitelty ja sitä ei siis missään muodossa ole ollut. Toiseksi tutkittavana olevassa asiassa ei ole millään tavoin kysymys minun vastaavanlaisesta menettelystäni taloudellisesti merkittävässä päätöksenteossa, koska en ole talouspoliittisen ministerivaliokunnan jäsenenä ollut myöntämässä Katera Steel Oy:lle enkä Fortel Invest Oy:lle mitään.

Perustuslakivaliokunnan mietinnöstä on toki saatavissa arvokasta tietoa hallintolain 28 §:n 1 momentin 7 kohdan yleislauseke-esteellisyyden vaikeisiin soveltamistilanteisiin. Koska valiokunnan mietinnössä ja oikeuskanslerin päätöksessä käsitellyt tapaukset kuitenkin tosiasia-aineistoltaan poikkeavat täysin nyt tutkittavana olevasta tapauksesta, oikeudellisesti relevanttia konkreettista tukea niillä ei tässä yhteydessä ole.

Helsingissä 21.12.2016

Pääministeri Juha Sipilä