Piispat eivät aio hyväksyä sateenkaariparien vihkimistä: "On selvää, että tulee seurauksia"

Piispat painottavat, että kirkon kanta on selvä: homoparien vihkiminen kirkossa ei ole mahdollista. He aikovat puuttua asiaan, jos papit toimivat vastoin kirkon ohjeita.

Samaa sukupuolta olevien avioliitto
Hääasuiset naiset pitävät toisiaan kädestä.
AP GraphicsBank

Piispat eivät aio katsoa läpi sormien samaa sukupuolta olevien pariskuntien vihkimistä kirkossa. Seuraukset vastoin kirkon ohjeita toimiville papeille harkitaan tapauskohtaisesti.

Arkkipiispa Kari Mäkinen puhui aiheesta piispainkokouksessa tammikuussa (siirryt toiseen palveluun) ja se herätti vilkkaan keskustelun. Pyysimme Suomen yhdeksää muuta piispaa kommentoimaan kirkossa käytävää keskustelua uudesta avioliittolaista.

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen luottaa siihen, että hiippakunnan papit toimivat lojaalisti. Jos eivät, asiaa ei paineta villaisella.

– Jos työntekijä toimii vastoin työnantajan ohjeita, on selvää, että siitä tulee seurauksia missä tahansa työpaikassa, myös kirkossa, Jolkkonen sanoo.

Parisenkymmentä pappia on ilmoittanut Sateenkaaripapit-verkkosivustolla (siirryt toiseen palveluun), että he ovat valmiita vihkimään samaa sukupuolta olevia pareja, kun laki sukupuolineutraalista avioliitosta astuu voimaan maaliskuussa. Aamulehden selvityksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan Tampereella tällaisia pappeja on kymmenen.

Lisäksi Helsingin Sanomien (siirryt toiseen palveluun) ja Kirkko ja kaupunki -lehden (siirryt toiseen palveluun) kyselyn mukaan samaa sukupuolta olevat parit voisivat saada kirkkohäät Helsingissä ja Vantaalla.

Seuraukset harkitaan tapaus kerrallaan

Piispat eivät vielä halua arvioida, millaisia seuraamuksia samaa sukupuolta olevien parien vihkimisestä tulee.

– Tavattomasti on tiedotusvälineitä kiinnostanut, mitä siitä seuraa, mutta ei sellaisia voi ruveta spekuloimaan, tilanteet ovat erilaisia, sanoo Tampereen hiippakunnan piispa Matti Repo.

Porvoon hiippakunnan piispa Björn Vikström kertoo reagoivansa joko piispana tai tuomiokapitulin täysistunnon kautta. Hän sanoo, että kyseistä pappia on ensin kuultava ja vasta sen jälkeen voidaan miettiä mahdollisia seuraamuksia.

– Sanktiot ja seuraamukset, jos niihin ilmenee syytä, käsitellään tapaus kerrallaan. Niitä en kommentoi etukäteen, kirjoittaa vastauksessaan puolestaan Helsingin hiippakunnan piispa Irja Askola.

Kirkkojärjestyksessä on olemassa seuraamukset alkaen varoituksesta aina pappisviran menettämiseen.

Seppo Häkkinen

Piispoilla velvollisuus puuttua asiaan

Myös Lapuan, Espoon ja Mikkelin hiippakunnan piispat painottavat, että tuomiokapitulin ja piispan velvollisuus on puuttua asiaan, mutta että jokainen tapaus käsitellään erikseen.

– Koska papin vihkimisoikeudessa ja -velvollisuudessa ei maaliskuun alussa tapahdu mitään muutosta, asia tulisi tuomiokapitulin istunnon käsittelyyn. Seuraamuksia harkittaisiin silloin, kommentoi puolestaan Turun arkkihiippakunnan piispa Kaarlo Kalliala.

Mikkelin piispa Seppo Häkkinen muistuttaa, että pappien toimintaa koskevat samat työelämän lojaalisuusperiaatteet kuin muussakin työelämässä.

– Kirkkojärjestyksessä on olemassa seuraamukset alkaen varoituksesta aina pappisviran menettämiseen. Kyse on tapauskohtaisesta harkinnasta, hän toteaa.

Alkaa tuntua siltä, että tämän (avioliitto)keskustelun laineet peittävät kirkon perustehtävän todellisuuden.

Samuel Salmi

Samoilla linjoilla on Oulun hiippakunnan piispa Samuel Salmi. Jos rikkomuksia tapahtuu, ne käsitellään asianmukaisessa järjestyksessä tuomiokapitulissa, mutta lähtökohtana on, etteivät papit riko pappislupaustaan.

– Lähden siitä, että hyvin suurella todennäköisyydellä hiippakunnan papit tulevat noudattamaan kirkon järjestystä, johon he ovat sitoutuneet, Salmi painottaa.

Piispat: Homoparit vihitään maistraatissa

Piispojen seurakunnilleen antamat ohjeistukset ovat yhteneväiset: samaa sukupuolta olevien vihkiminen ei ole mahdollista. Pappi tai seurakunnan muu työntekijä voi kuitenkin sovitussa paikassa rukoilla siviiliavioliiton solmineiden kanssa ja heidän puolestaan.

Hämmennystä asiassa on aiheuttanut muun muassa arkkipiispa Kari Mäkisen asiaa koskeva puhe piispainkokouksessa tammikuun lopussa. Arkkipiispa Mäkinen totesi tuolloin, että kirkko ei kaadu sateenkaariparien vihkimisiin.

Puhetta tulkittiin julkisuudessa jopa niin, että Mäkinen olisi antanut siinä luvan sateenkaariparien vihkimiselle (siirryt toiseen palveluun). Mäkinen on kumonnut tulkinnan Aamulehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun), jossa hän totesi, että samaa sukupuolta olevien vihkiminen on moitittavaa.

Näppituntumani myös on, että vihkimään halukkaita pappeja voi olla enemmän kuin pariskuntia, jotka haluavat vihkimisen kirkossa.

Matti Repo

Mäkinen on korostanut myös Ylen haastattelussa, että samaa sukupuolta olevien avioliitto solmitaan maistraatissa. Monien muiden piispojen tavoin hänkään ei halunnut arvioida seurauksia ohjeiden vastaisesti toimiville papeille. Hänen mukaansa kirkon tulevaisuutta ei kuitenkaan pitkän päälle rakenneta sanktioiden ja oikeusprosessien varaan.

"Arkkipiispa ei olisi edes voinut antaa sellaista lupaa"

Piispat myös huomauttavat, ettei arkkipiispa edes voisi antaa lupaa homoparien vihkimiseen.

– Hän ei olisi edes voinut antaa sellaista lupaa, joka on ristiriidassa kirkolliskokouksen päätösten, piispainkokouksen selonteon ja kirkkohallituksen oikeudellisen selvityksen kanssa, Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura sanoo.

Samaa sukupuolta olevien vihkimisestä voi päättää vain kirkolliskokous, jolle onkin nyt tehty aihetta koskeva aloite. Toukokuussa kokoontuvalle Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokoukselle esitetään kirkon avioliittokäsityksen laajentamista siten, että kirkollinen avioliittoon vihkiminen olisi mahdollista myös samaa sukupuolta oleville pareille.

– Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että avioliitto on miehen ja naisen välinen asia. Mutta aloite on hyvä sen asian kirkastamiseksi, että tunnustetaan, että kirkolla on jo selvä kanta, jonka toivotaan muuttuvan, Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma toteaa.

"Talven mittaan kiiri arvailuja"

Piispojen mukaan on vaikeata arvioida, muodostuvatko avioliittoasiaa koskevat käytännöt erilaisiksi eri hiippakunnissa. Lapuan piispa Simo Peura aavistelee, että eroja tulee esiin vähemmän kuin etukäteen oletetaan. Samaa mieltä on Tampereen piispa Matti Repo.

– Talven mittaan ja viime vuonnakin kiiri sellaisia arvailuja, että on sadoittain pappeja, jotka ovat halukkaita vihkimään (samaa sukupuolta olevia), mutta loppujen lopuksi ei niitä pappeja olekaan niin paljon, jotka ovat valmiita toimimaan kirkon sääntöjä vastaan. Näppituntumani myös on, että vihkimään halukkaita pappeja voi olla enemmän kuin pariskuntia, jotka haluavat vihkimisen kirkossa, Repo arvelee.

Turun piispa Kaarlo Kalliala arvelee, että hiippakuntien käytännöt tuskin eroavat oleellisesti toisistaan. Mikkelin ja Kuopion piispojen toiveena ja oletuksena on, että hiippakunnissa pitäydytään siihen, mitä on yhdessä ja yksimielisesti päätetty.

– Peruskysymyksistä on olemassa valtakunnallinen ohjeistus, joka sitoo kaikkia piispoja ja hiippakuntia. Siksi arvelen, että hiippakuntien käytännöt muodostuvat aika yhdensuuntaisiksi, Kuopion piispa Jari Jolkkonen sanoo.

Pohjoisessa kannatetaan perinteitä

Espoon piispa Tapio Luoman mukaan ihmiset ja siten myös kirkko ovat erilaisia idässä, lännessä, etelässä ja pohjoisessa, ja painotuseroja syntyy asiassa kuin asiassa.

– Henkilökohtainen toiveeni on, että kapitulien kesken on yhteinen linja siihen, miten menetellään niissä mahdollisissa tilanteissa, joissa pappi vihkii vastoin kirkon järjestystä.

Esimerkiksi pohjoisen ja etelän välillä on eroja. Helsingin hiippakuntavaltuusto on linjannut, että papit voivat vihkiä maaliskuusta lähtien ongelmattomasti myös samaa sukupuolta olevia pareja (siirryt toiseen palveluun). Hiippakuntavaltuustolla ei kuitenkaan ole päätösvaltaa asiassa. Myös valtaosa Sateenkaaripapit-sivustolle ilmoittautuneista papeista on Helsingistä.

Sen sijaan varsinkin pohjoisessa on Oulun piispan Samuel Salmen mukaan paljon kirkon perinteisen avioliittokäsityksen kannattajia.

– Tässä ilmapiirissä eroavaisuuksia siis on, mutta lähtökohtana on, että noudatamme sitä, mitä kirkko on asiasta linjannut, myös Salmi korostaa.

Helsingin piispa Irja Askola ei halunnut kommentoida Ylelle hiippakuntien mahdollisia eroja. Helsingin hiippakunnan kiertokirjeestä (siirryt toiseen palveluun) kuitenkin selviää, että myös Askolan ohjeistus hiippakuntansa papeille on selvä:

– (Samaa sukupuolta olevien) vihkiminen ei ole mahdollista, mutta tämä ei estä meitä kunnioittamasta heidän avioliittoaan ja iloitsemasta heidän kanssaan, Askola kirjoittaa.

Teologista keskustelua avioliitosta

Espoon piispa Tapio Luoman mukaan keskustelu avioliittokäsityksestä siirtyy jatkossa entistä painokkaammin koskemaan kirkkoa. Hänen mukaansa keskustelussa tarvitaan malttia ja kykyä kuunnella myös eri mieltä olevia.

– Odotettavissa on vilkasta keskustelua, jossa kiusauksena on ajautua ylilyönteihin ja loukkaamiseen. Tätä kiusausta pitää vastustaa. Tärkeintä olisi, että mieltäisimme olevamme samassa veneessä ja samalla puolella, vaikka olisimme eri mieltä asioista. Vaikka hajottavia voimia tulee keskusteluun, niitä vastaan täytyy kamppailla, Luoma painottaa.

Oulun piispa Samuel Salmen mukaan kaikkien ihmisten kunnioittaminen ja tasa-arvo ovat niin kirkossa kuin yhteiskunnassakin tärkeitä kysymyksiä, joista on voitava keskustella. Se ei kuitenkaan hänen mielestään saisi peittää alleen kirkon perustehtävää.

Vihkiminen ei ole mahdollista, mutta tämä ei estä meitä iloitsemasta heidän kanssaan.

Irja Askola

– Kirkon tehtävä on evankeliumin julistaminen ja Kristuksen antaman tehtävän toteuttaminen maailmassa, ja siihen pitäisi nyt löytää enemmän aikaa. Alkaa tuntua siltä, että tämän (avioliitto)keskustelun laineet peittävät kirkon perustehtävän todellisuuden ja näin ei saisi tapahtua.

Kuopion piispa Jari Jolkkonen huomauttaa, että julkisuudessa samaa sukupuolta olevien avioliittoa on lähestytty ennen muuta poliittisena ihmisoikeuskysymyksenä. Kirkolle puolestaan vihkiminen on Jolkkosen mukaan uskonnollinen toimitus, ja sitä koskevat perusteet on ratkaistava kirkon uskonkäsityksen pohjalta.

Myös Espoon piispa Luoma ja Tampereen piispa Matti Repo kaipaavat teologista keskustelua avioliiton olemuksesta. Revon mukaan vielä tässä vaiheessa pappienkin argumentit ovat olleet lähinnä samoja kuin eduskuntakeskusteluissa.

– Eduskunnassa asia voidaan päättää lainsäätö- ja oikeudenmukaisuuskysymyksenä, mutta kirkossa vihkiminen on pieni jumalanpalvelus. Silloin pitää mennä syvempiin teologisiin perusteluihin, jotka eivät eduskunnalle kuulu. Niiden pappien, jotka haluavat muuttaa kirkon käsitystä, pitäisi pystyä perustelemaan asia niin, että kirkko voisi siihen oman uskonsa pohjalta yhtyä, Repo pohtii.

Juttuun lisätty 27.2. kello 14:24 arkkipiispa Kari Mäkisen aiemmin antamat kommentit koskien samaa sukupuolta olevien parien vihkimistä kirkossa