1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. satamat

Oulun meriväylä saamassa rahaa hallitukselta – lappilaiset arvostelevat hanketta

Liikennevirasto pitää pohjoisen meriväylähankkeista toteuttamiskelpoisena myös Kokkolan meriväylän syventämistä. Kemin väylähanke jää kauas Oulun ja Kokkolan taakse.

Kuva: Riikka Rautiainen / Yle

Pohjois-Suomen satamat kilpailevat tavaravirroista ja kuljetuksista keskenään, joten meriväylän syventämisellä voi olla iso vaikutus sataman tulevaisuuteen.

Pohjois-Suomessa on vireillä Kokkolan, Oulun ja Kemin meriväylien syventäminen. Liikennevirasto pitää näistä toteuttamiskelpoisimpana Kokkolan meriväylää, sillä satama teki hiljattain seitsemän vuoden sopimuksen transitokuljetuksista Kokkolan kautta. Hallitus on puolestaan sopinut lisärahoituksesta Oulun meriväylän syventämiseksi.

Liikenneviraston ylitarkastajan Olli Holmin mukaan Oulun meriväylä on nipin napin kannattava, mutta Kemiin liikennettä pitäisi saada paljon nykyistä enemmän ennen kuin väylää aletaan ruopata.

Lapissa peräänkuulutetaan kattavaa vertailua eri väylähankkeiden yhteiskunnallisesta kustannuksesta, jotta nähtäisiin mihin pohjoisen satamaan väyläsyväys kannattaa tehdä. 

– Koko yhteiskunnallinen kustannus pitäisi saada pöydälle ja arvioida sen jälkeen, mikä on hankkeen kustannushyöty eli ratkaisevin argumentti päätöksenteon kannalta, painottaa Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Väylähankkeiden vaikutuksia olisi syytä vertailla

Liikennevirasto pyysi helmikuun loppuun mennessä lausuntoja Oulun meriväylän syventämiseen liittyvästä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta. Oman lausuntonsa siitä jättivät muun muassa Kemin kaupunki ja Lapin Kauppakamari.

Lappilaisten mukaan eri vaihtoehtojen välisiä kustannuksia ja ympäristövaikutuksia pitäisi vertailla kunnolla Oulun hanketta valmisteltaessa.

Samaan asiaan on kiinnittänyt huomiota myös Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, joka on toiminut yhteysviranomaisena Oulun väylähankkeessa ja antanut siitä lausunnon.

Se toteaa, että Perämerelle suunniteltujen väylähankkeiden ympäristö- ja logistisia vaikutuksia on hyvä vertailla viimeistään silloin kun hankkeiden toteutuksesta tehdään päätöksiä.

Liikenneviraston mukaan eri kuljetusvaihtoehtojen aiheuttamia ympäristövaikutuksia vertailtiin viimeksi vuonna 2010, jolloin esillä oli Kolarin kaivoksen avaaminen.

Syvemmällä väylällä on iso merkitys satamalle

Lappilaisten mielestä Oulun meriväylän ruoppaaminen vaikuttaisi liiaksi satamien väliseen kilpailuun tässä vaiheessa, kun kaivosyhtiöt eivät ole päättäneet tuotteidensa laivauksesta.

Kemin kaupunginjohtaja Tero Nissinen huomauttaa, että pari metriä syvemmällä meriväylällä on iso merkitys satamien väliseen kilpailukykyyn, joten ei ole sama millä argumenteilla väylän syventämistä perustellaan.

– Oulun hankkeessa ympäristövaikutusten arviointi ja perustiedotkin olivat suoraan sanottuna aika heikkoja. Se oli räikeä esimerkki huonosta valmistelusta ja me toivotaan, että valmistelu saataisiin palautettua kunnolliseksi, sanoo Nissinen.

Liikenneviraston ylitarkastaja Olli Holm torjuu yksiselitteisesti väitteet kilpailun vääristymisestä, jos jotakin väylää aletaan syventää.

– Asiat eivät etene naapurin hanketta arvostelemalla, tässä on nyt rehellisesti sanottuna hieman sellainen kaiku, sanoo Olli Holm.

Hän muistuttaa, että päätökset kuljetusten laivaamisesta tehdään kaivosyhtiöissä.

Kansanedustajat päättävät rahoituksesta

Meriväylän syventämisestä valtion varoin päättää eduskunta, mutta sitä ennen Liikennevirasto pistää hankkeet tärkeysjärjestykseen. Viime kädessä meriväylän syventäminen on poliittinen päätös.

Liikenneviraston Oulun suunnitelmat herättävät Lapissa huolta jo pelkästään sen takia, että Pohjois-Pohjanmaalla on enemmän kansanedustajia kuin Lapissa. Maakunnalla uskotaan olevan enemmän vaikutusvaltaa siinä vaiheessa, kun hankkeet kilpailevat rahoituksesta eduskunnassa.

Liikenneviraston ylitarkastaja Olli Holm muistuttaa, että kaivoshankkeiden tuomat kuljetukset ovat yhä jokaisen Perämeren sataman potentiaalina, mutta niitä ei voida huomioida suunnitelmissa niin kauan kuin päätöksiä ei ole olemassa.

– Kemin väylän syventämiselle ei ole esitetty perusteita, jotka puoltaisivat asiaa. Jos kaivoskuljetukset tulevat Kemiin, on valmius ihan toisenlainen ja tilanne arvioidaan uudelleen, painottaa Holm.