Käräjäoikeus: YIT Rakennus joutuu maksamaan yhteensä lähes miljoona euroa Länsimetrolle

Espoon käräjäoikeus on hylännyt YIT Rakennuksen yli 4 miljoonan euron vahingonkorvausvaatimuksen Länsimetroa kohtaan. YIT joutuukin itse maksamaan vahingonkorvauksia ja viivästyssakkoa Länsimetrolle.

Länsimetro
Metrokyltti
Henrietta Hassinen / Yle

Espoon käräjäoikeus on tänään torstaina antamallaan tuomiolla hylännyt YIT Rakennus Oy:n yli neljän miljoonan euron vahingonkorvausvaatimuksen Länsimetro Oy:tä kohtaan.

Sen sijaan käräjäoikeus velvoittaa YIT:n maksamaan noin 390 000 euroa viivästyssakkoa urakan valmistumisen viivästymisestä lähes kahdella kuukaudella vuonna 2014.

Lisäksi YIT joutuu maksamaan Länsimetrolle 600 000 euroa vahingonkorvausta asemahallin ylilouhinnan korjaamiskustannuksista.

Vaatimukset liittyvät Niittykumun asemahallin ja ratatunnelin louhintaurakkaan.

Urakasta tuli arvioitua kalliimpi

YIT:n vahingonkorvausvaatimus perustui siihen, että Länsimetro olisi urakkatarjousvaiheessa antanut rakennusyhtiölle virheellistä tietoa louhittavan kallion laadusta ja kallion lujitusten yksikkömääristä, mikä olisi vaikuttanut YIT:n tarjoamin yksikköhintoihin.

Tämän vuoksi urakasta oli tullut huomattavasti kalliimpi kuin YIT oli arvioinut.

Käräjäoikeus on katsonut, että urakka-alueella oli kallion rikkonaisuusvyöhykkeitä, joita ei oltu merkitty annettuihin suunnitelmiin, ja että arvioidut lujitusmäärät olivat kasvaneet huomattavasti. Asiassa annettiin kuitenkin merkitystä sille, mitä ammattimaisen urakoitsijan pitäisi suunnitelmasta ymmärtää, ja että kallioperää ei oltu tutkittu suurelta osin.

Käräjäoikeus kiinnitti huomiota erityisesti sopimusehtoihin, joissa oli todettu, että yksikkömäärien kasvu korvataan sovituilla yksikköhinnoilla toteutuvista määristä riippumatta.

YIT louhi yli 3 000 kuutiometriä liikaa

Kasvaneet yksikkömäärät oli korvattu sovitulla tavalla. YIT:n vahingonkorvausvaatimus hylättiin kokonaisuudessaan.

Osapuolilla oli riitaa myös siitä, oliko urakkasuoritus viivästynyt, vai oliko YIT:llä oikeus lisäaikaan ruhjeisesta kalliosta johtuneiden kallion huomattavien lujitustöiden vuoksi.

Käräjäoikeus on katsonut, että YIT:llä on ollut oikeus noin kuukauden lisäaikaan, mutta siitä huolimatta urakka oli viivästynyt virheiden vuoksi noin kahdella kuukaudella.

Lisäksi käräjäoikeus on katsonut, että YIT oli huolimattomuuttaan louhinut asemahallin pohjaa noin 3 000 kuutiometriä yli sovitun rajan. YIT on velvollinen maksamaan korjaamisesta aiheutuneista kustannuksista Länsimetrolle 600 000 euroa.