Hyppää sisältöön

"Kultakaivos pilaa pohjaveden ja ympäristön" – Lähiasukkaat vaativat muutoksia poikkeuksellisella hakemuksella

Valkeakoskelle aiotaan avata kultakaivos vielä tänä vuonna. Viranomaiset miettivät, miten haitankärsijöiden uudet vaatimukset pitää ottaa huomioon.

Kalle Laurila (vas.), Markku Heritty ja Ritva Taskinen uskovat, että tuleva kultakaivos pilaa ympäristön Valkeakosken Kaapelinkulmalla. Kuva: Jani Aarnio / Yle

VALKEAKOSKI Tulevan kultakaivoksen naapurit ovat aktivoituneet puolustamaan elinympäristöään Valkeakosken Kaapelinkulmalla. Runsaat 80 kaivosalueen naapuria allekirjoitti viranomaisille toimitetun hakemuksen kaivos- ja ympäristöluvan muuttamiseksi.

Asukkaiden mielestä heitä ei ole otettu riittävästi huomioon kaivosyhtiö Dragon Miningille myönnetyissä luvissa.

– Tämä koskee huomattavasti laajempaa aluetta kuin ympäristöluvassa on mainittu. Haluamme, että luvissa huomioidaan nykyistä paremmin muun muassa meidän riippuvuutemme pohjavedestä, sanoo Kalle Laurila.

– Asun runsaan kilometrin päässä kaivosalueelta. Minulle ei ole tullut yhtään tiedotetta tai lappua kaivosyhtiöltä. Aivan lähimmät asukkaat on otettu huomioon ja sellaiset, jotka ovat itse olleet aktiivisia kaivosyhtiöön päin, sanoo Ritva Taskinen.

Dragon Mining on suunnitellut aloittavansa kaivostoiminnan tänä vuonna. Kaivosyhtiö ei ole vielä julkistanut tarkkaa aloitusajankohtaa.

Lähin asuintalo 750 metrin päässä

Kaapelinkulman kaivosalue sijaitsee noin neljän kilometrin päässä Valkeakosken keskustasta. Kaivosalueelta on matkaa lähimpään asuintaloon noin 750 metriä. Maaseutumaisella alueella on muun muassa ratsu- ja karjatiloja.

Asukkaat arvioivat, että kultakaivos pilaa pohjaveden ja ympäristön. Alue ei kuulu kunnallisen vesihuollon piiriin, joten laadukas pohjavesi on asukkaille elinehto.

Valumavesien käsittely on aiheuttanut ongelmia muillakin kaivoksilla.

Kalle Laurila

– Kaivoksen ympäristövaikutukset ulottuvat monella tavoin meihin ihmisiin, tämän alueen käyttöön, maanviljelykseen ja myös virkistystoimintaan, Laurila sanoo.

– Asumisrauhan ja luonnon menettäminen huolettavat, Taskinen sanoo.

Tutkimusten perusteella alueella esiintyy paikoin runsaasti arseenia. Myrkyllistä arseenia on usein siellä, missä on kultaakin. Asukkaat eivät luota analyyseihin, joiden perusteella arseenin liukenemisesta ei ole vaaraa.

Kaivosyhtiö Dragon Mining on hakannut metsää ja ottanut näytteitä Valkeakosken Kaapelinkulmalla tulevaa kultakaivosta varten. Kuva: Jani Aarnio / Yle

Haitankärsijöiden muutoshakemukset harvinaisia

Sekä aluehallintovirasto että turvallisuus- ja kemikaalivirasto arvioivat parhaillaan, millaisia toimia asukkaiden hakemus edellyttää. Tällaiset nykylain mukaiset muutoshakemukset ovat vielä harvinaisia.

Ympäristönsuojelulain mukaan muutoshakemuksen voi tehdä esimerkiksi haitankärsijä, valvontaviranomainen tai alueella toimiva yhdistys. Mahdollisuus hakemuksen tekoon paikkaa sitä, että nykylaissa ei enää ole vaatimusta säännönmukaisesta luvan tarkistamisesta.

Onhan tämä ympäristön kannalta katastrofaalista.

Markku Heritty

On mahdollista, että aluehallintovirasto pyytää hakemuksen vuoksi lausunnon kaivosyhtiöltä ja valvovalta viranomaiselta eli ELY-keskukselta.

Puolitoista vuotta sitten aluehallintovirasto hylkäsi Dragon Miningin Oriveden kultakaivoksen ympäristöluvan ympäristöhaittojen vuoksi. Kyseinen päätös on parhaillaan valitusten takia hallinto-oikeuden arvioitavana.

Kaivoksen vedet ojia pitkin lintujärveen

Kaapelinkulman kultakaivokselta poistettavat vedet kulkevat ojia pitkin lähiasukkaiden tonttien ja peltojen poikki. Lopulta vedet päätyvät viiden kilometrin päässä sijaitsevaan lintujärveen eli Vallonjärveen ja sieltä edelleen Vanajaveteen.

– Onhan tämä ympäristön kannalta katastrofaalista, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton Valkeakosken yhdistyksen varapuheenjohtaja Markku Heritty.

– Valumavesien käsittely on aiheuttanut ongelmia muillakin kaivoksilla. En tiedä, miten se täällä hallitaan, Laurila sanoo.

Jos tulva uhkaa, vesi pumpataan laskeutusaltaista kaivokseen. Vettä ei päästetä tulvimaan ojaan.

Ilpo Mäkinen

Kaivoksen tulosta on puhuttu Valkeakoskella pitkään. Taskinen sanoo, että hän ehti jo jossain vaiheessa ajatella, että kaivos ei toteudukaan.

– Sitä on uskonut, että kaivos ei voi tulla alueelle, jossa on näin paljon ihmisiä ja luontoarvoja, Taskinen sanoo.

Noin 250 metrin päässä kaivosalueelta sijaitsee valtakunnalliseen vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluva Pitkäkorven Natura 2000 -alue.

"Vaikutukset pohjaveteen vähäisiä"

Kaivosyhtiö Dragon Mining sanoo, että yhtiö on tehnyt kaikki ympäristölupaan vaadittavat tutkimukset. Yhtiö sanoo kuitenkin ymmärtävänsä naapurien huolen.

– Avolouhoksen suunniteltu syvyys on noin 50 metriä. Näin matalan kaivoksen vaikutukset pohjaveteen ovat vähäisiä, sanoo Dragon Miningin tuotantojohtaja Ilpo Mäkinen.

Dragon Mining aikoo tarkkailla pohjaveden laatua kilometrin säteellä kaivoksesta kymmenestä talousvesikaivosta kahdesti vuodessa. Lisäksi yhtiö käsittelee kaivosalueen vedet kolmen laskeutusaltaan kautta ennen niiden johtamista eteenpäin. Vesien laatua seurataan säännöllisesti ympäristöluvan mukaisesti.

– Jos tulva uhkaa, vesi pumpataan laskeutusaltaista kaivokseen. Vettä ei päästetä tulvimaan ojaan, Mäkinen sanoo.

Yhtiö on myös ottanut yhdet vesinäytteet ja mitannut pinnankorkeuden kahdeksasta porakaivosta 1–2 kilometrin säteellä kaivoksesta perustilan määrittämiseksi.

– Jos kilometrin säteellä olevissa tarkkailtavissa kaivoissa todetaan viitteitä pohjaveden laadun tai määrän muuttumisesta, laajennetaan tarkkailua, Mäkinen sanoo.

Jopa 15 rekkaa päivässä

Dragon Mining on arvioinut, että kaivoksen toiminta jatkuu kaksi vuotta ja kokonaislouhintamäärä on vajaat miljoona tonnia. Louhoksen pinta-ala maanpinnan tasossa on noin 1,7 hehtaaria.

Yhtiö kuljettaa malmin jalostettavaksi Vammalan rikastamoon Sastamalaan. Kaivokselta lähtee päivittäin arviolta 10–15 täysperävaunurekallista kiviainesta.

Nykyisen kaivospiirin lisäksi turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt Dragon Miningin varausilmoituksen toiselle, noin 16 neliökilometrin alueelle Valkeakosken Kaapelinkulmaan. Varaus antaa etuoikeuden malminetsintälupaan, mutta ei oikeuta malminetsintään, kaivamiseen eikä louhimiseen.