Tuomas Pöysti väistyy valinnanvapauslain valmistelusta – Näin Yle kysyi ja Pöysti vastasi soten valmistelusta

Soten keskeisen valmistelijan Tuomas Pöystin mukaan poliittinen ohjaus sote-uudistuksessa on ollut erittäin tiukkaa.

lainsäädäntö
Tuomas Pöysti
Tuomas Pöysti Tiina Jutila / Yle

1) Ylen haastattelemat oppositiopoliitikot pitivät maanantaina ongelmana sitä, että jatkatte edelleen sote-lakien valmistelijana, kun samalla olette nimitetty oikeuskansleriksi ja aloitatte tuossa tehtävässä vuodenvaihteessa. Näettekö tässä ongelmaa?

– Täytyy arvioida ja harkita se, että nyt kun lainvalmistelu menee selkeästi syksyn puolelle, niin mikä rooli itselläni voi tässä olla. On tärkeää turvata se, etten joutuisi arvioimaan omaa työtäni valtioneuvostossa toisessa roolissa

2) Esimerkiksi RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson toivoi, että harkitsisitte jäämistä nyt sivuun sote-valmistelusta, jotta ristiriitaa näiden tehtävien välillä ei syntyisi. Harkitsetteko te siirtymistä sivuun?

– Joudun sitä nyt harkitsemaan. Alun perin ajatus oli se, että kun siirryn nyt joka tapauksessa syksyksi valtiovarainministeriöön hallintopolitiikan alivaltiosihteerin tehtävään, niin silloin nimenomaan tähän STM:n sote-valmisteluun tulee etäisyyttä.

– Ja alun perin ajatus oli myös se, että esitykset olisivat olleet eduskunnassa, jolloin en arvioisi oikeuskanslerin roolissa oman lainvalmistelun tai lähellä itseäni olleen valmistelun tuloksia.

– Nyt kun valinnanvapauslaissa edellytetään uutta valmistelua, niin pitäisin lähtökohtaisesti parempana, että tämän yksityiskohtainen valmistelun valinnanvapauslain uuden version osalta tehtäisiin toisten henkilöiden toimesta.

3) Eli se ei riitä turvaamaan asemaanne, että siirrytte valtiovarainministeriöön?

– Aika hyvin sitä turvaa, mutta jos siitä positiosta käsin konkreettisesti valmistelee korjaavaa uutta esitystä, niin silloin se ei näytä riittävän hyvältä. Ja voi tulla kysymyksiä ja parempi on, että näitä kysymyksiä ei pääsisi syntymään

– Tämä oli paluuta alkuperäiseen ajatukseen, jonka mukaan roolini nimenomaan sote-lakien valmistelussa piti olla keväällä ohi. Itse asiassa valinnanvapauslaki ei niin välittömästi ole ollut suoraan minun valmistelussa, mutta nyt jatko vaatii ohjausta, niin täytyy huolehtia sitten siitä, että sosiaali- ja terveysministeriössä on siihen kapasiteettia.

4) Tulkitsenko oikein, että käytännössä siirrytte sote-valmistelusta sivuun mainituista syistä?

– Täytyy katsoa yksityiskohdat, mutta en varmasti ole yksityiskohtaisesti sitä valinnanvapauslakia valmistelemassa samalla intensiteetillä kuin olin valmistelemassa soten järjestämislakia ja maakuntalakia.

5) Mutta kertokaa, mitä se konkreettisesti voi tarkoittaa?

– Se tarkoittaa sitä, että toteutetaan sitä alkuperäistä suunnitelmaa. Eli STM:n on tarkoitus rekrytoida ylijohtajatasoinen henkilö, joka toimii STM:n puolella sote-projektiin liittyvien asioiden hoitajana ja STM:ssä pitää tarkistaa lainvalmisteluorganisaatio ja nimetä vastuuhenkilö, joka vastaa tämän valinnanvapauslain jatkon valmistelusta.

6) Kun olette tähän mennessä toimineet sote-projektipäällikkönä, niin ette enää jatka siinä?

– Täytyy katsoa, että mitä sote-projektipäällikkyys ylipäätään tarkoittaa. Sehän tarkoitti pitkälti tämän lainvalmistelun johtamista ja jos siinä oli toinen henkilö, joka johtaa sitten sitä, niin muutenkin on tarvetta organisointia tässä muuttaa ja kehittää. Omat tehtävät tulevat painottumaan tänne maakuntapuoleen ja näihin VM:n tehtäviin.

7) Teidän tilallenne tulee joku toinen soten päävastuulliseksi virkamieheksi, niinkö?

– Tulee nimenomaan valinnanvapauslainsäädännön päävalmistelija, joka valmistelua johtaa, niin täytyy siihen nimetä henkilö. En ole ehtinyt tästä asiasta keskustella ministereiden ja kansliapäällikön kanssa, mutta koska olen siirtymässä toiseen ministeriöön, niin ei tietenkään voi STM:n kansliapäällikkö myöskään edellyttää valtiovarainministeriön henkilöltä toimintaa.

8) Te olette itse tulleet tähän johtopäätökseen?

– Minä olen tullut siihen johtopäätökseen siitä syystä johtuen, ettei minulla alun perin tässä syksyllä olisi pitänytkään olla aktiivista lainvalmistelua näissä sote-asioissa.

9) Esteellisyydessä on kyse myös siitä, miltä asia näyttää. Kun perustuslakivaliokunta vaatii uutta valmistelua valinnanvapauslaista ja siihen liittyvästä yhtiöittämisvelvoitteesta, uusien esitysten valmistuminen venyy ainakin pitkälle syksyyn - Voitteko tällä muutoksella, jota kuvasitte, aloittaa oikeuskanslerina vuoden vaihteessa?

– No kyllä sillä sitä varmistetaan, kun tässä pääasia on kuitenkin se, että sen tehtävän asianmukainen hoito voidaan turvata.

10) Onko mahdollista, että oikeuskanslerina joudutte käsittelemään valmistelemianne lakeja?

– Ei, koska perustuslakivaliokunta arvioi lakien perustuslainmukaisuuden ja oikeuskansleri ottaa kantaa valtioneuvostossa. Kun huolehditaan siitä, että edeltäjäni ja määräaikainen oikeuskansleri ovat ottaneet kantaa nyt niihin sote-lakeihin, mitä tässä on jo annettu, niin ei siihen suoraan lainvalmisteluun liittyvää ole sillä lailla tulossa valtioneuvoston käsittelyyn.

11) Tuletteko olemaan jäävi käsittelemään kanteluita soten toimeenpanosta?

– Aika usein on niin, että esimerkiksi lainvalmisteluun osallistunut henkilö on ollut sittemmin tuomarina ja se ei lähtökohtaisesti aiheuta esteellisyyttä. Kysymys on lain soveltamisesta konkreettisessa tilanteessa ja silloinhan se ei kohdistu omaan toimintaan. Tietysti se, mistä asiasta kannellaan, saattaa vaikuttaa siihen, että miltä se asia näyttää.

12) Lakiesitysten perustuslaillisuutta vahditaan jo lain valmisteluvaiheessa - miten pääsi käymään niin, että johdollanne tehtiin valinnanvapauslakiesitys, joka on perustuslain vastainen?

– Tämä on hallituksen johdolla tehty lakiesitys ja virkamiehet ovat toimineet hallituksen antaman ohjeistuksen ja linjausten mukaisesti. Tämä ei ole minun eikä muiden virkamiesten esitys.

– Valinnanvapauden valmistelutyöryhmää johti itse asiassa Outi Antila, eli se ei ollut suoraan minun. Mutta virkamiehet ovat toimineet hallituksen antamien linjausten mukaisesti ja tässä on tarkistettu sitä, että onko tämä esitys muodollisesti antamiskelpoinen.

– Eduskunta-aineistosta löytyy muun muassa oikeuskansleriviraston antama lausunto, että muodolliset esityksen antamisedellytykset täyttyivät. Tämän lain säätämisjärjestysperusteluihin on kirjattu virkamiesten toimesta myös ne huolet, jotka ovat paljolti olleet julkisuudessa esillä.

– Suomessa on järjestelmä, että perustuslakivaliokunta arvioi hallitusten esitysten perustuslain mukaisuuden ja kynnys on aika korkea sille, että valtioneuvostossa virkamiesvoimin pysäytettäisiin laki. Tässä hallitus lähti osin tietoisesti hakemaan uudenlaisia tulkintoja uudenlaiseen tilanteeseen.

13) Pitääkö paikkansa saamamme tieto, että valinnanvapauslaki oli STM:n virkamiesten mielestä niin kiistanalainen, että kun se hallitukselle piti alkuvuodesta esitellä, halukasta esittäjää ei löytynyt ja siksi lain esittelijäksi hallituksellekin tulitte te?

– Pitää paikkansa. Eli meillä oli epäilyksiä tästä asiasta ja STM:n kansliapäällikön päätöksellä päätettiin, että asia otetaan ylimmän virkamiesjohdon piikkiin, jolloin me kannamme vastuun. Emme katsoneet tarpeelliseksi, että varsinainen lainvalmistelija joutuu kantamaan sen tuskan tästä ratkaisusta ja tässä yhteydessä.

14) Eikö se ole aika poikkeuksellinen manööveri, että lain kirjoittajat eivät halua tekstiä esitellä?

– Itse asiassa se ei mennyt niin. Lain kirjoittaja olisi kyllä käsittääkseni ollut valmis sen tekemiseen, mutta me halusimme ottaa esityksen virkamiesjohdon vastuulle. Esitys oli tehty hallituksen linjausten mukaisesti ja katsoimme, että tämä on selkeyden vuoksi parempi.

15) Onko poliittinen ohjaus ollut kovaa tässä asiassa?

– Palaan sen verran edelliseen, että minulle ei ole tämän lain päävalmistelija esittänyt toivomusta, että hänet vapautettaisiin siitä. Päinvastoin se oli meillä niin päin, että me tarjosimme hänelle mahdollisuutta vapautua siitä, koska me kävimme keskustelua tämän esityksen annettavuudesta.

– Kysyit siitä poliittisesta ohjauksesta, niin kyllä tämä on perustunut hallituksen yksityiskohtaisiin poliittisiin sopimuksiin, nimenomaan valinnanvapauslain valmistelu. Haluan, että tässä puhutaan nimenomaan valinnanvapauslain valmistelusta, koska tässä on 40 kappaletta muita sote-lakeja, joissa on asian mittaluokka huomioon ottaen suhteellisen vähän korjaustarpeita. Eli kyllähän tässä oli hyvin tiukka poliittinen ohjaus ja ministerithän yksityiskohtaisesti käsittelivät näitä lain pykälätekstejä hyvinkin yksityiskohtaisesti.

16) Tiesitte että siinä voi olla perustuslakiongelmia?

– Tiesimme ja ne on kirjattu. Perustuslakivaliokuntahan totesi, että riskit on avoimesti kirjattu hallituksen esitykseen. Ja aika vähän on sellaisia kokonaan uusia ajatuksia, mitä perustuslakivaliokunta ja asiantuntijat esittivät. Perusprobleemat on nostettu esille hallituksen esityksen perusteluissa.

17) Mitä tulee asemasi ongelmallisuuteen, jonka eilen Ylellä poliitikot nostivat esiin. Totesitte, että ymmärrätte tämän kysymyksenasettelun ja aiotte reagoida siihen. Mitä asiassa tapahtuu?

– Aion ehdottaa, että valinnanvapauslain valmistelua johtaa jatkossa sosiaali- ja terveysministeriön virkamies, joka en ole minä, kun olen muutenkin siirtymässä valtiovarainministeriöön.

18) Miksi teette tämän ehdotuksen?

– Katson, että sillä vältetään sellainen mahdollisuus, että valtioneuvoston oikeuskanslerin arvioitavaksi ensi vuoden puolella tulee lakiesitys, jonka valmisteluun olisin itse henkilökohtaisesti huomattavassa määrin osallistunut. Se ei ole hyvä, eikä näytä hyvältä.

Lue myös:

Dramaattinen käänne sote-valmistelussa - tuleva oikeuskansleri Tuomas Pöysti jättää perustuslakiin törmänneen lain valmistelun (siirryt toiseen palveluun)

Sote-valmistelu ajettiin ministeriössä läpi poikkeustietä: "Tässä oli hyvin tiukka poliittinen ohjaus" (siirryt toiseen palveluun)

Ministeri Rehula uskoo Pöystin ratkaisun selkiyttävän sote-valmistelua (siirryt toiseen palveluun)