1. yle.fi
  2. Uutiset
  3. Biopolttoaineiden valmistus

Kemijärvellä odotetaan biojalostamoa mutta pelätään myös luonnon saastumista

Jätteiden ja sivutuotteiden käsittelystä ja loppusijoituksesta on vain suppeasti tietoa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa.

Biopolttoaineiden valmistus
Havainnekuva Kemijärven Boreal Bioref -biojalostamosta
Sellutehtaan allta on hakattava jonkin verran luonnontilaista metsää lähinnä rannoilta ja Hiidenjängän ympäristöstä. Tehtaan alle jää 14 lähdettä. Boreal Bioref

Kemijärvelle suunniteltu biojalostamo vaikuttaisi monin tavoin ympäristöön sekä tehtaan rakennusaikana että toimintavuosina ja niiden jälkeen. Biojalostamon ympäristövaikutusten arviointiselostukseen yvaan tutustuneet paikalliset ovat huolissaan erityisesti tehtaan jätevesipäästöistä.

Kemijärven virkistyskäyttö ja kalastusmahdollisuudet ovat lisääntyneet kymmenen viime vuoden aikana, kun kaupunki on ollut ilman sellutehdasta.

Uuteen Boreal Biorefin biojalostamoon suhtaudutaan yleensä ottaen Kemijärvellä myönteisesti, mutta samalla biojalostamon jätevesien ja jäähdytysvesien pelätään huonontavan järven tilaa.

Purkuputki kauas asutuksesta

Tehtaan yvaan tutustuneiden mielestä juuri jäte- ja jäähdytysvesien käsittelyä ja päästöjä ei ole tarkasteltu yvassa riittävän tarkasti. Siitä, mihin vedet tulisi purkaa, on monta mielipidettä. Ranta-asukkaiden toiveissa on, että tehtaan vesien purkuputket tulisivat mahdollisimman etäälle kunkin omasta rantakiinteistöistä.

Ratkaisuksi tähän muun muassa paikallinen kalastusalue ja osakaskunta esittävät että biojalostamon purkuputkea jatkettaisiin kauemmas alavirtaan jopa Seitakorvaan saakka, jolloin järven kalastus ei vaarantuisi mutta kuormitus Kemijoessa ei olennaisesti muuttuisi.

Lähialueiden asukkaita huolestuttavat myös tehtaan hajuhaitat ja rekkaliikenteen melu. Yvan mukaan muun muassa rikkidioksidin ja typenoksidien päästöt ilmaan ovat vanhan sellutehtaan toiminnan loppuvuosien päästöjä suuremmat.

Lisää selvityksiä loppusjoituksesta

Ely-keskuksen mukaan tehtaan jätteiden ja sivutuotteiden käsittelyä ja loppusijoitusta on käsitelty yvassa vain suppeasti. Jätteiden lopusijoituksesta kerrotaan vain yleispiirteisesti.

Yvassa ei kerrota, miten eri materiaalit hyödynnetään. Yleensäkin materiaalien käsittelystä ja loppusijoituksesta ei arvioida aiheutuvan merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Ely-keskus odottaamin, että tehtaan ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksissa näit äasioita käsitellään tarkemmin.

Mitä haittoja rakentamisesta?

Lapin Ely-keskuksen mukaan biojalostamon jatkosuunnittelussa on tarkasteltava aiempaa tarkemmin muun muassa tehtaan rakentamisesta tulevia haittoja ja päästöjä.

Uusi biojalostamo tai sellutehdas rakennettaisiin lähelle Stora Enson entistä tehdasaluetta. Sen rakentaminen kestäisi noin kaksi vuotta ja se valmistuisi aikaisintaan vuonna 2020.

Tehdas tuottaisi puoli miljoonaa tonnia havusellua vuodessa, tai vaihtoehtoisesti muita sellutuotteita pienemmän määrän. Tehdasta suunnittelee paikallinen, yksityisellä pohjalla toimiva Boreal Bioref Oy, ja suurimmaksi rahoittajaksi ja rakentajaksi on lähtenyt kiinalainen valtionyhtiö Camce.

Kemijärven biojalostamon yvasta jätettiin kaikkiaan yli 50 lausuntoa.

Lue seuraavaksi