Valtio suojeli yli 200 000 hehtaaria maata Pohjois-Suomessa

Valtioneuvosto on hyväksynyt kaksi asetusta luonnonsuojelualueiden perustamisesta Itä-Lappiin ja Pohjois-Pohjanmaan eteläosaan.

luonnonsuojelualueet
Itä-Lapin uudet luonnonsuojelualueet kartalla
Ympäristöministeriö

Valtioneuvosto hyväksyi torstaina kaksi asetusta, joilla perustetaan 62 luonnonsuojelualuetta. Itä-Lapissa uusien suojelualueiden pinta-ala on yhteensä 197 450 hehtaaria ja Pohjois-Pohjanmaan eteläosassa 21 870 hehtaaria.

Alueet ovat Lapissa Kemijärven, Kittilän, Pelkosenniemen, Sallan, Savukosken ja Sodankylän kunnissa ja Pohjois-Pohjanmaalla Haapajärven, Haapaveden, Kajaanin, Pyhäjärven, Oulaisten ja Ylivieskan kaupungeissa sekä Kärsämäen, Limingan, Pyhännän, Merijärven, Sievin ja Siikalatvan kunnissa.

Suojelualueet sisältyvät pääosin EU:n Natura 2000 -verkostoon sekä valtakunnallisiin suojeluohjelmiin.

Lapissa mm. Koitelainen ja Vuotosalueen suot

Lapissa pääasiassa Itä-Lappiin perustetut suojelualueet edustavat alueen tyypillistä metsä- ja suoluontoa. Suojelualueista suurin on noin 50 000 hehtaarin laajuinen Koitelaisen luonnonsuojelualue.

Metsä- ja suoluontotyyppien lisäksi alueella on pienvesiä, lähteitä, tunturikankaita ja -koivikoita, kallioita, lehtoja, tulvametsiä ja metsäluhtia. Alueella on myös aktiivisen hoidon ja käytön piirissä olevia perinnebiotooppeja.

Suojelualueiden kasvillisuudessa korostuu suolajisto ja etenkin vaatelias lettolajisto. Alueen laajat boreaaliset luonnonmetsät ylläpitävät rikasta kääväkäslajistoa.

Itä-Lapin suuret suoerämaat, Kemihaaran suot, Luiron suot, Pomokaira ja Koitelainen, kuuluvat linnustoltaan Lapin ja koko maan arvokkaimpiin alueisiin. Uusiin suojelualueisiin voi tutustua TÄÄLLÄ (siirryt toiseen palveluun).

Pohjois-Pohjanmaalla linnuille tärkeitä levähdyspaikkoja

Pohjois-Pohjanmaalle perustettuihin luonnonsuojelualueisiin kuuluu metsiä, soita ja lintuvesiä sekä perinneympäristöjä. Pohjois-Pohjanmaan eteläosan suo- ja turvemaista lähes 80 % on ojitettu.

Uudet suojelualueet täydentävät merkittävästi maakunnan soidensuojelua. Useilla suoalueista on merkitystä lintujen pesimä- ja levähdysalueina. Suojeltavien alueiden joukossa on kahdeksan arvokasta lintuvettä, jotka kuuluvat myös maailmanlaajuiseen suojeltavien kosteikoiden Ramsar-verkostoon.

Suojeltavista metsäalueista osa on suojeltu vanhojen metsien suojeluohjelmalla, ja osa on hankittu suojeluun METSO-toimintaohjelman avulla. Asetuksella suojellaan niitä Pohjois-Pohjanmaan eteläosan Natura 2000 -alueita, joiden suojelutoimet perustuvat luonnonsuojelulakiin.

Uudet suojelualueet ovat kartalla TÄÄLLÄ (siirryt toiseen palveluun).

Metsästystä ei rajoiteta kuin poikkeustapauksissa

Kaikki uudet suojelualueet ovat Metsähallituksen hallinnassa. Itä-Lapin suojelualueet kuuluvat vapaan metsästysoikeuden alueeseen, eikä paikkakuntalaisten oikeutta metsästykseen siellä rajoiteta.

Pohjois-Pohjanmaan eteläosan alueista suurin osa on vapaan metsästysoikeuden ulkopuolella, mutta metsästyksestä on säädetty sallivia poikkeuksia. Nykyisiin metsästyskäytäntöihin tulee ministeriön mukaan muutoksia vain, kun siihen on luonnonsuojelualueen perustamistarkoituksesta johtuvat erityiset perusteet.

Pohjois-Pohjanmaalle perustettujen uusien luonnonsuojelualueiden pinta-alasta noin 90 prosentilla voi metsästää jossain muodossa. Esimerkiksi hirveä voi metsästää lähes kaikilla alueella, joko koko alueella tai sen osassa.

Uusimmat uutiset puhelimeesi

Lataa Yle.fi-sovellus