Kolttien luottamusmiesvaalien vaalilautakunnan päätöksestä kaksi valitusta – Sanila ja Fofonoff vetoavat kieliarvioinnin laittomuuteen

Kolttien luottamusmiesvaalien vaalilautakunnan päätöksestä ilmoittaa Veikko Feodoroff seuraavaksi kolttien luottamusmieheksi on tullut kaksi valitusta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen.

hallinto-oikeus (erikoisalat)
Kolttien luottamusmiesehdokkaat 2014: Veikko Feodoroff (vas.), Tanja Sanila ja Sergei KP Fofonoff.
Sara Wesslin / Yle

Kolttasaamelaisten luottamusmiesvaalien 2017 vaalilautakunnan päätöksestä on saapunut perjantaihin mennessä kaksi valitusta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Valituksen ovat tehneet kolttien nykyinen luottamusmies Tanja Sanila ja Sergei Kp. Fofonoff.

Valitukset koskevat vaalilautakunnan päätöstä asettaa Veikko Feodoroff kolttien luottamusmieheksi ajalle 2018-2020.

Sekä Tanja Sanila ja Sergei Kp. Fofonoff vaativat, että hallinto-oikeus kumoaa kolttien luottamusmiesvaalilautakunnan päätöksen lainvastaisena.

Fofonoff: "Päätös on lainvastainen, kohtuuton ja ihmisoikeuksiani loukkaava"

Sergei Kp. Fofonoff vaatii valituksessaan, että Pohjois-Suomen hallinto-oikeus kumoaa kolttien luottamusmiesvaalilautakunnan päätöksen 13.9.2017 lainvastaisena, kohtuuttomana ja ihmisoikeuksia loukkaavana.

Sergei Kp. Fofonoff
Sergei Kp. Fofonoff vaatii, että hallinto-oikeus kumoaa kolttien luottamusmiesvaalilautakunnan päätöksen lainvastaisena.Eljas Niskanen / Yle

Vaalilautakunta teki 1. syyskuuta päätöksen arvioida kolttien luottamusmiesvaaliehdokkaiden kielitaito erillisen arviointiryhmän avulla. Kolmesta  luottamusmiesvaaliehdokkaasta vain Veikko Feodoroff osallistui arviointitilaisuuteen.

– Minä ja nykyinen kolttien luottamusmies jätimme osallistumatta arviointitilaisuuteen, koska katsoimme, että kielitaidon tarkistaminen on lainvastaista ja asettaa meidät ehdokkaat eriarvoisiin asemiin, kirjoittaa Fofonoff valituksessaan.

Vaalilautakunta teki kokouksessaan 13.9.2017 päätöksen, jonka mukaan syksyn 2017 luottamusmiesvaaleissa on vain yksi vaalikelpoinene ehdokas ja siten vaalilautakunta vahvisti koltta-asetuksen 43 pykälän nojalla Veikko Feodoroffin kolttien luottamusmieheksi kaudelle 2018-2020.

Sergei Kp. Fofonoff vetoaa valituksessaan, että kolttien luottamusmieheltä vaadittavan kielitaidon laajuudesta ja laadusta ei ole täsmällisiä säännöksiä.

– Vaalilautakunta ei voi määritellä luottamusmieheltä vaadittavan kielitaidon laajuutta, koska voimassa oleva lainsäädäntö ei mahdollista sitä. Siten vaalilautakunnalla ei ole oikeutta hylätä jokin ehdottajien ilmoittama ehdokas sillä perusteella, että vaalillautakunta katsoo hänen kielitaitonsa olevan puutteellista, kirjoittaa Fofonoff valittuksessaan.

Kaksi kautta luottamusmiehenä: "Tänä vuonna minut ensimmäisen kerran evättiin ehdokkuudestani"

Sergei Kp. Fofonoff mainitsee valituksessaan myös toimineensa kolttien luottamusmiehenä 1988-1994, eli yhteensä kaksi kokonaista luottamusmieskautta. Tämän syksyn vaaleissa häntä ei kuitenkaan hyväksytty vaalikelpoisena luottamusmiesehdokkaaksi.

– Olen Petsamossa syntynyt, äidinkieleltäni koltankielinen. Kotikieleni on ollut aina koltansaamen kieli ja suomen kielen olen oppinut vieraana kielenä. Olen ollut ehdokkaana kolttien luottamusmiesvaaleissa myös vuoden 1994 jälkeen jokaisessa vaalissa ja tänä vuonna 2017 minut ensimmäisen kerran evättiin ehdokkuudestani kesällä 2017 asetetun vaalilautakunnan toimesta, kirjoittaa Fofonoff.

Fofonoff kertoo kieltäytyneensä kielitestistä, koska testin järjestäminen oli valittajien mielestä lainvastaista. Fofonoff kirjoittaa, että ehdokasasettelu ei voi perustua kielitestin tulokseen.

– Katson lisäksi, että vaalilautakunta on rikkonut törkeästi yhdenvertaisuuslakia jättämällä kaksi ehdokasta omavaltaisesti pois ehdokaslistalta, kirjoittaa Fofonoff.

– Minä pidän vaalilautakunnan toimintaa loukkaavana, sillä äidinkieleltäni olen koltansaamen puhuja ja en voi mitenkään sallia, että vaalilautakunta alistaa minut kielikokeeseen, hän jatkaa.

Sanila: Kielitaidon todistaminen objektiivisesti ei ole mahdollista

Kolttien luottamusmies Tanja Sanila
Tanja Sanilan mielestä saamen kielilakia ei ole säädetty koskemaan kolttien luottamusmiestä. Vesa Toppari / Yle

Kolttien luottamusmiesvaalilautakunnan päätöksestä valitti myös nykyinen kolttien luottamusmies Tanja Sanila.

Myös Sanila vaatii, että vaalilautakunnan päätös 13.9.2017 kumotaan lainvastaisena ja kohtuuttomana.

Jo syksyn 2014 luottamusmiesvaaleista tehtiin valituksia hallinto-oikeuteen ja KHO:n.  Syksyn 2014 vaaleissa Veikko Feodoroff, Tauno Haltta ja Raimo Gauriloff valittivat Tanja Sanilan valinnasta kolttien luottamusmieheksi 2015-2017. Valittajien mukaan Sanilan kielitaito ei ollut kolttalain mukainen. Sanila kirjoittaa valituksessaan, että niin hallinto-oikeeus kuin korkein hallinto-oikeus katsoivat ratkaisussaan, että hän täyttää kolttalain mukaisesti kolttien luottamusmiehelle asetetut vaatimukset kielitaidon mukaan.

Myös Sanila kirjoittaa valituksessaan 12.10.2017, että kolttien luottamusmieheltä vaadittavan kielitaidon laajuudesta ja laadusta ei ole täsmällisiä säännöksiä. Tämä todettiin myös korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa vuonna 2015, kirjoittaa Sanila.

Sanila vetoaa valituksessaan, että vaalilautakunta ei olisi voinut määritellä luottamusmieheltä vaadittavan kielitaidon laajuutta.

– Vaalilautakunnan tulee ottaa huomioon, että koltankielentaitoa ei voi osoittaa kuten esimerkiksi saamen kielen taito osoitetaan yleisistä kielitutkinnoista annetussa laissa tarkoitetulla kielitutkinnolla tai opintojen yhteydessä suoritetulla kielikokeella tai korkeakouluopinnoilla, kirjoittaa Sanila.

– Saamen kielilakia ei ole säädetty koskemaan kolttien luottamusmiestä. Siten koltankielentaitoa koskevan kielikokeen järjestäminen niin, että ehdokkaan kielitaito tulee vahvistetuksi objektiivisesti, ei ole mahdollista, kirjoittaa Sanila valituksessaan.

"Arviointiryhmän perustaminen ei kuulu vaalilautakunnan tehtäviin"

Lisäksi kolttien luottamusmies Tanja Sanila kirjoittaa valituksessaan, ettei kolttien vaalilautakunta voi suorittaa muita tehtäviä, kuin mistä koltta-asetuksessa on säädetty. Sanilan mukaan vaalilautakunta on toiminut lainvastaisesti asettaessaan arviointiryhmän.

– Arvitointiryhmän perustaminen ja kolttien luottamusmiesvaaliehdokkaiden kielitaidon tarkistaminen ei kuulu vaalilautakunnan tehtäviin, koska asiasta ei ole lailla säädetty. Kun vaalilautakunta on 1.9.2017 perustanut arviointiryhmän, toteuttanut kielitaidon testauksen ja sittemmin välillisesti perustanut päätöksensä arviointiryhmän tulokseen, on vaalilautakunta ylittänyt koltta-asetuksen 43 pykälässä sille annetun toimivallan ja siten toiminut lainvastaisesti, kirjoittaa Sanila valituksessaan.

Sanila vetoaa valituksessaan myös siihen, että vuosikymmenten aikana kolttayhteisössä on luotettu, että koltat tuntevat toisensa ja luottamusmiesvaaliehdokkaiksi ehdotetaan ainoastaan kolttalain vaatimuksen täyttävät henkilöt.

– Minun tultuani valituksi kolttien luottamusmieksi kaudelle 2015-2017 tätä vakiintunutta ja toimivaa käytäntöä on kyseenalaistettu ja sittemmin rikottu. Mitään perusteita ei ole asialle esitetty. Vakiintuneen käytännön muuttaminen on myös vastoin edellä mainittua lainalaisuusperiaatetta, sillä vaalilautakunnan toiminnan on oltava ennustettava ja etukäteen tuntema, pohjustaa Sanila.

Arviointiryhmän pitämän kielitestin tuloksia ei annettu julkisesti tietoon

Tanja Sanila kertoo valituksessaan myös perustelunsa sille, miksei osallistunut vaalilautakunnan järjestämään kielitestiin. Hän yhtyy Fofonoffin kanssa siihen, että kieliarviointi on ollut lainvastaista.

Sanila vetoaa valituksessaan myös siihen, että Veikko Feodoroffin kieliarvioinnista ei ole kerrottu mitään julkisuuteen.

– Pyynnöstä huolimatta vaalilautakunta on kieltäytynyt luovuttamasta Feodoroffin kielitaitoa koskevia tuloksia, joten on ollut mahdoton todeta, millä tavalla kielitaito on todettu ja mikä on ollut vaalilautakunnan mielestä riittävä koltan kielen osaaminen, jotta olisi kelvannut vaalilautakunnalle luottamusmiesehdokkaaksi, kirjoittaa Sanila.

Valituksessaan Sanila mainitsee, että on toiminut menestyksekkäästi kolttien luottamusmiehenä 2015-2017. Sanila kirjoittaa valituksessaan, että hänelle ei ole tullut palautetta, että hänen koltansaamen kielitaito olisi ollut puutteellista. Sanila kirjoittaa, että on osoittanut käytännössä, että hän täyttää luottamusmiehelle asetetut vaatimukset kielitaitonsa osalta.

– Niin ikään katson, että kaikkien kolmen ehdokkaan osalta on ollut täysin selvää, että koltan kielen osaaminen luottamusmiehelle on riittävällä tasolla, sillä jokainen meistä on toiminut kolttien luottamusmiehenä, kirjoittaa Sanila.

Valittajat: Vain yhtä ehdokasta suositaan

Sergei Kp. Fofonoff ja Tanja Sanila pyytävät valituskirjelmissään Pohjois-Suomen hallinto-oikeutta käsittelemään luottamusmiesvaalilautakuntaa koskevat valitukset kiireellisinä.

– Valituksenalainen päätös on tehty kokonaan ilman vaaleja, ja mikäli päätös kumotaan lainvastaisena, vaalilautakunnan tulee järjestää lyhyessä aikataulussa kolttien luottamusmiesvaalit. Uuden luottamusmiehen kausi tulee alkamaan 1. tammikuuta 2018, kirjoittaa Fofonoff.

Sekä Fofonoff, että Sanila kirjoittavat myös, että vaalilautakunta ei ole ollut päätöksenteossaan puolueeton, vaan suosinut vain yhtä ehdokasta.

– Pidän itse selvänä, että vaalilautakunnan tehtävänä on ollut tänä vuonna suosia vain yhtä ehdokasta, Veikko Feodoroffia ja auttaa hänet luottamusmieheksi keinoja kaihtamatta, kirjoittaa Fofonoff.

– Vaalilautakunta on kielitaidon testauksen osalta toiminut tarrkoitussidonnaisuudeen periaatteen vastaisesti eikä noudattanut velvollisuuttaan käyttää toimivantansa yksinomaan kolttalain mukaan perusteltuihin tarkoituksiin. Niin ikään ei voida todeta, että vaalilautakunta on ollut päätöksen teossa puolueeton, vaan pikemminkin vaikuttaa siltä, että vaalilautakunnan tehtänä on ollut suosia yhtä ehdokasta, kirjoittaa myös Sanila.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus pyytää valituksiin vastauksen luottamusmiesvaalilautakunnalta ja aloittaa tämän jälkeen asian käsittelyn.