Hyppää sisältöön

Onko uraani vaarallista, paljonko se maksaa? Kuusi kysymystä Terrafamen uraanista

Nikkelistä ja sinkistä tunnettu kaivosyhtiö Terrafame aikoo aloittaa uraanin tuotannon Sotkamon Talvivaaran kaivosalueella. Yle selvitti asiantuntijoiden avulla, mitä tämä tarkoittaa.

Kellertävää uraanirikastetta kutsutaan lempinimellä yellow cake (keltakakku). Kuva: IAEA Imagebank

1. Mitä Terrafamen uraani käytännössä olisi?

Terrafame tuottaisi ydinpolttoaineen raaka-ainetta eli uraanirikastetta. Se näyttää maallikon silmään hienojakoiselta, pölyävältä hiekalta. Väriltään se voi olla keltaista, vihertävää tai harmaata.

Keltaisen sävyn vuoksi uraanirikaste tunnetaan englannin kielessä lempinimellä yellow cake (keltakakku). Terrafamen uraanirikaste ei sellaisenaan sopisi ydinvoimaloiden polttoaineeksi, vaan se lähetettäisiin ulkomaille jatkojalostettavaksi. 

2. Miten uraani otettaisiin talteen?

Uraania esiintyy Sotkamon Talvivaaran kaivosalueella louhittavassa mustaliuskeessa, tarkemmin sanoen uraniniitti-nimisessä mineraalissa.

Louhimisen jälkeen malmi murskataan ja kasataan. Kasoja kastellaan, ja uraani liukenee muiden metallien ohella malmista.

Syntyvä pääprosessiliuos ohjataan eri vaiheiden jälkeen uraanintalteenottolaitokseen, jossa uraani erotetaan nesteuuton avulla.

Uraani saostetaan nesteuutolla erotetusta uraanirikkaasta liuoksesta. Jäljelle jäävä sakka kuivataan. Valmis tuote pakataan 200 litran terästynnyreihin kuljetusta varten.

3. Miksi Terrafame haluaa erottaa uraanin prosessiliuoksesta?

Terrafame haluaa uraanintuotannon avulla parantaa kannattavuuttaan. Tavoitteena on myös se, että uraania ei enää päätyisi merkittävissä määrin epäpuhtautena nikkeli- ja kobolttirikasteen joukossa jatkojalostukseen.

Terrafame haluaa lisäksi vähentää uraanin päätymistä kipsisakka-altaisiin.

4. Kuinka paljon Terrafame tuottaisi uraania vuodessa?

Terrafame hakee lupaa tuottaa vuosittain 250 tonnia uraania. Tämä tekisi Terrafamesta yhden Euroopan suurimmista uraanintuottajista. Maailman suurimpiin uraanikaivoksiin verrattuna tuotanto olisi kuitenkin pientä.

Suomen ydinvoimaloiden uraanin tarve on nykyisin 450–500 tonnia uraania per vuosi.

5. Kuinka vaarallista tuotettu uraani olisi?

Luonnonuraanirikasteen säteilyvaarallisuus luokitellaan matalaksi. Esimerkiksi ydinvoimaloiden käytetyn polttoaineen, korkea-aktiivisen ydinjätteen, vaarallisuus on aivan eri tasolla. Talteenottolaitoksessa kuitenkin pitää olla säteilyseuranta.

Radioaktiivista säteilyä isompi terveysriski liittyy siihen, että uraani on kemiallisesti myrkyllinen raskasmetalli. Suurina annoksina se on haitallinen etenkin munuaisille.

Tämän takia Terrafamen pitää varmistua siitä, etteivät talteenottolaitoksen työntekijät saa vahingossa uraania elimistöönsä mahdollisen pölyn hengittämisen tai nielemisen kautta.

Laitos on suunniteltu niin, ettei saostetun uraanirikasteen pöly pääse leviämään. Pölyämistä vähentää se, että uraani liikkuu suurimman osan ajasta prosessiliuoksessa nesteen muodossa.

6. Onko uraanin tuotanto kannattava bisnes Terrafamelle?

Uraanin hinta on puolittunut muutamassa vuodessa, koska tarjontaa on runsaasti kysyntään nähden. Uraanipaunan spot-hinta on vain noin 20 dollaria. Valtaosa maailman uraanikaupasta käydään kuitenkin pitkäaikaisilla sopimuksilla, joiden hinnat ovat tätä korkeampia.

Vuonna 2007 hinnat huitelivat parhaimmillaan yli 130 dollarissa. Tuolloin investoitiin uusiin uraanikaivoksiin. Nyt moni kaivos on pantu jäihin kannattamattomana.

Hinnan kehitystä on hyvin vaikea ennustaa. Suuressa kuvassa uraanin kysynnän odotetaan kasvavan, sillä Aasiassa ja Venäjällä rakennetaan tuntuvasti lisää ydinvoimakapasiteettia. Toisaalta länsimaissa ydinvoiman asema on horjunut Fukushiman onnettomuuden jälkeen. Esimerkiksi Saksa sulkee loputkin ydinvoimalansa vuoden 2022 alussa.

Terrafamen uraanituotannon kannattavuus riippuu siis tuotantokustannuksista ja uraanin hinnan kehityksestä maailmanmarkkinoilla. Yhtiön mukaan uraanin taloudellinen merkitys ei olisi huomattava, mutta se parantaisi liiketoiminnan kannattavuutta.

Terrafamen tilannetta helpottaa se, että Talvivaaran aikanaan rakentama 75 miljoonan euron talteenottolaitos on lähes valmis. Mikäli uraanintuotanto käynnistettäisiin, Terrafame joutuisi investoimaan tuotantoon vielä kymmenen miljoonaa euroa.

Jutun lähteet: Säteilyturvakeskuksen johtajan Jussi Heinosen sekä GTK:n geologin Esa Pohjolaisen haastattelut, Terrafamen osavuosikatsaus ja Talvivaara Sotkamo Oy:n ympäristölupahakemukset.

.
.