Säteilyturvakeskus: Hannukaisen kaivoksen uraanin pääsy vesiin estettävä

Ylläksen lähelle suunnitellun Hannukaisen rautakaivoksen kivi- ja hiekkajätteestä voi päästä vesiin uraania runsaasti yli talousvesille sallitun rajan. Säteilyturvakeskus vaatii, että uraani poistetaan ympäristöön päästettävistä vesistä.

kaivokset
Hannukaisen rautamalmikaivoksen avolouhos tulisi tähän maisemaan. Hannukainen Mining Oy:n koerikastusmonttuja täyttävät koneet seisovat rankan sateen pehmentämien maiden vuoksi 16.10.2017. Hannukainen, Kolari.
Hannukaisen rautamalmikaivoksen avolouhos tulisi tähän maisemaan. Hannukainen Mining Oy:n koerikastusmonttuja täyttävät koneet seisoivat rankan sateen pehmentämien maiden vuoksi 16.10.2017. Hannukainen, Kolari. Jarmo Honkanen / Yle

Hannukaisen kaivoksen kivijätteistä ja Rautuvaaraan suunnitellun rikastamon hiekkajätteistä voi liueta vesistöön uraania satoja mikrogrammoja litraa kohden. Tämä käy Säteilyturvakeskuksen (Stuk) mukaan ilmi Hannukainen Mining Oy:n ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksesta.

Uraania irtoaa louhitusta sivukivi- ja rikastushiekkajätteestä. Uraanin irtoaminen tapahtuu happoa tuottavassa prosessissa rikin vaikutuksesta.

Säteilyturvakeskus vaatii uraanipäästöjen hallintaan tehokkaampia keinoja kuin lupia hakeva Hannukainen Mining Oy on esittänyt.

– Sieltä on mahdollista päästä luontoon sellaisia uraanipitoisuuksia, joita ei kyllä ole syytä luontoon laskea. Sen takia nämä asiat pitää huomioida. Kun ne huomioidaan, niin silloin kaivostoiminta on ympäristön ja ihmisten kannalta turvallista, sanoo laboratorionjohtaja Pia Vesterbacka Säteilyturvakeskuksesta.

Stuk antoi kesällä Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle lausunnon Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivoshankkeen ympäristö- ja vesitalouslupahakemuksesta. Lausunnossaan Stuk vaatii kivi- ja rikastushiekkajätealueiden suotovesien uraanin poistoa. Talousvesien sallittu kemiallinen raja uraanille on 30 mikrogrammaa litraa kohden.

Stuk: Uraanipäästöjä voidaan hallita

Säteilyturvakeskuksen mukaan Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivoshankkeen uraanin liukeneminen vesistöön voidaan hallita.

– Kyllä se voidaan. Käytännössä vedet kerätään täältä kaivosalueelta, ne käsitellään ja niistä poistetaan uraani. Tämän jälkeen uraanipitoisuudet ovat riittävän alhaisia, jos vesiä lasketaan ympäristöön, sanoo Säteilyturvakeskuksen Vesterbacka.

Säteilyturvakeskuksen lausunnossa kiinnitetään erityistä huomiota Hannukaisen jätekivialueen ja Rautuvaaran rikastusjätealueen tiiviyteen, suotovesien keruujärjestelmään sekä vesienkäsittelyyn uraanipäästöjen hallinnassa.

Laboratorionjohtaja Pia Vesterbackan mukaan vesiin päässyt uraani kerrostuu aikanaan vesistöjen pohjasedimentteihin. Vesistöjen pohjasedimenteissä on uraania myös luonnostaan.

Ihmisen aiheuttamien uraanipäästöjen pitkäaikaisvaikutuksia kaloille tai muille vesi- ja pohjaeliöille ei ole tutkittu. Uraanin puoliintumisaika on neljä ja puoli miljardia vuotta.

Talvivaaralta pääsi satoja kiloja uraania vesiin

Hannukaisen ja Rautuvaaran kaivokselle ympäristö- ja vesitalouslupaa on hakenut Hannukainen Mining Oy. Yhtiön päägeologin Jouko Pakarisen mukaan konsulttiyhtiö Pöyry laatii vastauksia Säteilyturvakeskuksen ja muiden viranomaisten lupahakemuksesta antamiin lausuntoihin.

Hannukaisen lupa-asia on parhaillaan Pohjois-Suomen aluehallintoviraston käsiteltävänä.

Kainuussa Talvivaaran kaivokselta pääsi taannoin satoja kiloja uraania lähivesistöihin. Säteilyturvakeskus on arvioinut että Talvivaaran kaivokselta pääsi pohjoiseen Oulujoen vesistön suuntaan korkeintaan 100 kiloa uraania ja etelään Vuoksen vesistön suuntaan korkeintaan 500 kiloa uraania. Myös muita ympäristövaarallisia aineita pääsi vesistöihin. Lopulta valtio otti Talvivaaran haltuunsa ja veronmaksajien kustannettavaksi, koska kaivoksen päästöjenhallinta petti ja kävi ylivoimaiseksi yksityisen kaivosyhtiön maksukyvylle.

Säteilyturvakeskuksen Pia Vesterbackan mukaan Talvivaaran kaivosta pyörittävä valtion Terrafame-yhtiö on saanut uraanipäästöt kuriin.

Lisätty 9.11.2017 klo 14.10 toiseksi viimeiseen kappaleeseen Säteilyturvakeskuksen arvio Talvivaaran kaivoksen uraanipäästöistä vesistöihin .