Sää´mjânnam

Albinopuäʒʒ Baby lij nuʹt vuäʹmsteeʹjes ko še turiisti tråckkan – ko tääʹlv mâŋŋa lueʹštte tuõddra ǩieʹsspälggsid, šâdd vuäʹmsteeja huõll

Juha Feodoroffin albiinoporo Baby
Juha Feodoroff da Baby-puäʒʒ lie leämmaž tuâjjpaarr juʹn eeʹjji mieʹldd. Govva: Sara Wesslin / Yle

Juʹvjjpuäʒʒ Baby lij nuʹt jiijjesnallšem puäʒʒ, što son lij suddääm mäŋggsi čâđđmid.

Täʹlvvmannust naʹzvaanpeeiʹv ʹvvel saujjǩeeʹjjest lij mooččâs puõllšaž. Puäʒʒooumaž da põrggi Juha Feodoroff poorat jiijjâs puõccuid ouddâl tuâjjpeeiʹv. Ääiʹdest lie jiânnai puõccu, mõin vueʹss lij juʹn kuuʹǩǩab harjjtõõllâm leʹbe mõin vueʹss lij jeäskka harjjtõõllmen, mäʹhtt vuejtet turiistid.

Õhtt tõin kuuitâǥ tâʹlles ǩeäss čõõʹlmid. Kâskka puäʒʒääiʹd čueǯǯ ååuʹcâkksaž Baby juʹn vueʹrddmen, što vuäǯǯči jeäkkal. Tät puäʒʒ iʹlla aivv takai juʹvjj. Tõt lij albino, kõbbjuʹvjj.

Vuõssmõs puäʒʒ še vuäʹmstejjses, mâʹst lie ââʹliǩ čââʹlm da viõʹlǧǧes kõõʒʒ. Baby lij juʹn aalǥ rääʹjest leämmaž tuõđi lååʹjes puäʒʒ, mâʹte šõddâm vuâjnen.

– Tõt lij nuʹt pueʹrr, što håʹt ǩeeʹjjmieʹldd peeiʹv ǩeäss oummid. Håʹt lij occkaž, tõt kâʹl lij nuʹt pueʹrr tuâjj-jeäʹrǧǧ. Måtam peeiʹvin lij pâi "mannekiinân" sniimmâm diõtt. Muđoi leämmaž juõʹǩǩ peeiʹv tuâjast, kuärggat Feodoroff.

Juha Feodoroffin albiinoporo Baby
Baby vuäʹmsteei Juha Feodoroff särnn, što iʹlla ni ouddâl vuäinnam näkkam kõbbjuuʹj, ko Baby lij. Govva: Sara Wesslin / Yle

Ko turiist nuʹt tuʹǩǩee tõʹst, lij Babyst šõddâm peäglvaž sosiaalmediast še. Tõʹst lij jiijjâs Instagram-seidd. Toʹben tõt lij piâssâm määŋgi peäglvaž some-õõʹnnʼji siiskõõzzid.

Kõbbjuʹvjj ââʹliǩ čõõʹlmines ǩeäss jiânnai turiisti miõl, ko Baby lij jiiʹjjesnallšem.

– Puk-han kâʹl nuʹt räʹǩstâʹvve Babyyʹje, što kâʹl tuʹǩǩee puk, särnn Feodoroff.


Baby vuârdd mooččânji tõn ääiʹj, ko Juha Feodoroff valmštââll ǩeâlk ääʹššlai vääras. Baby da jeeʹres puõccu leʹjje måtam ääiʹj ođđ tuåimmsõõʹjin kâskka mieʹcc. Toʹben Baby vueʹjad čuõʹđid ääʹššlaid čõõđ täʹlvvsesooŋŋ.

Nääiʹt lååʹjes puäʒʒ puätt joʹba põʹrtte sizz. Tän šiõǥǥ luând Feodoroff lij hoʹhssjam ââʹnned še äuʹǩǩen.

– Õõut jooul Baby leäi hoteeʹll seʹst õõutâst jooulkällsin jueʹǩǩmen škiâŋkid päärnaid. Aivv takainalla leäi mieʹldd tuâjain, mušttal Feodoroff.

Turiistid vuejtet rääuhlânji vääʹʒʒeeʹl, leâša tän vuâra oođâstuåimteei peäss ǩiõččlõõttâd, ko vuõss vuâra Baby teärr jåttlânji tueʹl pirr. Feodoroff luâštt Baby tiârrâd da lauʹǩǩai še jiõčč ǩiõlkku. Ǩeeʹjjmieʹldd tän ääiʹj Juha Feodorooffâst lij jõnn moojjâm muâđstes.

Tän mâŋŋa Baby jåått turiistivuiʹm rääuhlânji.

Juha Feodoroff.
Čeʹvetjäuʹrrneǩ põrggi da puäʒʒooumaž Juha Feodoroff jåått täʹlvvsesooŋŋ ääiʹj Suâlčiõʹljest vuejteʹmmen turiistid. Govva: Sara Wesslin / Yle

Ǩirrsaž tuâjjtäʹlvv õõutâst, ǩeässa čiõkkâr mieʹldd tuõddrest

Tät kuõiʹtes reâugga õõutsââʹjest čõõđ tääʹlv, da tõn diõtt âlddneei ǩieʹss pohtt Feodoroʹffe siõmmna peʹcclõs miõl.

Ko täʹlvvsesoŋŋ lij rääi, peäss Baby jååʹtted eʹpet õõutâst jeärrsivuiʹm ǩieʹsspäikka tuõddra.

– Mon-han luâštam Baby takai čiõkkâr mieʹldd tuõddra. Ko muõtt poott, čiõkkâr mâʹnne tok ǩieʹssåårramsõõʹjid, mušttal Feodoroff.

Juha Feodoroffin albiinoporo Baby
Baby da jeeʹres puõccu jåʹtte turiistivuiʹm seämma raʹnni pirr. Govva: Sara Wesslin / Yle

Juha Feodoroffin albiinoporo Baby
Päʹlǩǩen Baby vuäǯǯai jeäkkel. Govva: Sara Wesslin / Yle

Ǩeässa Feodoroff reâugg puõccuivuiʹm da šeell kueʹl. Õinn måtmešt miõlâst lij Baby-tråckkan, što mäʹhtt tät piʹrǧǧad.

– Teâđast tuäivam, että puätt mååust. Da põõlam, što puätt-a kuäʹss-ǥaan mååust čâhčča. Juʹvjj-han lij nåkkam, što tõt lij nuʹt aʹlǩǩes tõid žeevaid väʹldded.

Ko mueʹdd mäännpââʹj mâŋŋa Baby puätt čiõkkâr mieʹldd mååust, lij Feodoroff tuõđi leklvaž. Baby sätt joʹba kååččast väʹʒʒled aivv ââlda vuäʹmsteeʹjes.

– Vuõss vuâra, ko vuäinn tän, nuʹt kâʹl lij nuʹt hääʹsǩes toobd. Eʹpet vueiʹnnep oʹđđest pieʹll eeʹjj mâŋŋa. Da ko kååččam suu, de tõt puätt muu årra.

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä