Sää´mjânnam |

Avaskari da Kyrö vaiddlam Sääʹmteeʹǧǧ vääʹrrsaaǥǥjååʹđteeikuâhttaz pääʹlǩest – tiuddsååbbar ǩiõttʼtââll ääʹšš puõʹtti neäʹttlest

Sääʹmteeʹǧǧ vuässla Anu Avaskari da Kari Kyrö lie vaiddlam Sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz mieʹrrõõzzâst mäʹhssed pääʹlǩ še vääʹrrsaaǥǥjååʹđteeikuâhttsa.

Kari Kyrö
Sääʹmteeʹǧǧ vuässlaž Kari Kyrö mušttal, što suännai vaiddlõs vuâđđââvv sääʹmteʹǧǧläkka, kååʹtt ij tobdd vääʹrrsaaǥǥjååʹđteejai päʹlǩǩummuž. Govva: Vesa Toppari / Yle

Sääʹmteeʹǧǧ vuässla Anu Avaskari da Kari Kyrö lie tuåimtam sääʹmtegga 15. pâʹsslâʹšttâm-mannu 2018 vaiddlõõzz sääʹmteeʹǧǧ vääʹrrsaaǥǥjååʹđteejai päʹlǩǩummšest. Avaskari da Kyrö vueiʹnne, što sääʹmteeʹǧǧ halltõõzz täʹlvvmannust raajjum såbbrest mäuʹsškueʹtted pääʹlǩ lij sääʹmteʹǧǧlääʹjj vuâstta.

Sääʹmteeʹǧǧ vuässlaž Kari Kyrö mušttal, što suäna vueiʹnne pääʹlǩ mähssmõõžž lääʹjjvuâsttsiʹžžen.

– Sääʹmteʹǧǧlääʹjj 11. ceäkksaž tobdd pâi tõn, ko sääʹmteʹǧǧ lij vaʹlljääm kõskkneez saaǥǥjååʹđteei da vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei, lääʹjjest mušttlet pâi saaǥǥjååʹđteei lij päʹlǩǩuum ooumaž, särnn Kyrö.

Várreságadoallit Heikki Paltto (olg.) ja Tuomas Aslak Juuso (gur.)
Sääʹmteeʹǧǧ I vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei Heikki Paltto da II vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso lie tuâjast sääʹmteeʹǧǧest 50% tuâjjääiʹjin da vuäǯǯa eeʹjj 2018 pääʹlǩ õhttsa 61 000 euʹrred. Govva: Yle

Tuâǥǥâž: Pååđai lååʹv ââʹnned läikktuärjjõõzz tieʹǧǧid ouddõsvuåppmõõžž pueʹrummša

Sääʹmteʹǧǧ lij ooccâm lååʹv vuõiggâdvuõttministeriast ââʹnned eeʹjj 2017 läikktuärjjõõzz Sääʹmteeʹǧǧ tuâjjlažkåʹddväjjvuõđ (lä. henkilöstövaje) teevvmõʹšše da ouddõsvuåppmõõžž pueʹrummša iiʹjjin 2017-2018.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs priimi såbbreʹstes 5.-7.2.2018 ââʹnned valdiateäggtõõzz muuttâsooccmõõžž 89 826 eeuʹr vueʹzz I da II väärrsaaǥǥjååʹđteei päʹlǩǩ-kuulid. I väärrsaaǥǥjååʹđteei Heikki Paltto da II vääʹrrsaaǥǥjååʹđteei Tuomas Aslak Juuso lie tuâjast sääʹmteeʹǧǧest 50 % tuâjjaaiʹjin da suännai päʹlǩǩ-kuulid lij vaʹrrjum õhttsa 61 000 euʹrred eeʹjj 2018.

Loppvueʹss tieʹǧǧest õʹnneš takaivaaldšemtuâj ǩieʹppnummuž diõtt vueʹssäiggsaž koontârpiisar päʹlǩǩ- da vaaldšemkuulid.

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs siiʹrdi ääʹšš ǩiõttʼtõõllmõõzz tiuddsåbbra

Sääʹmteeʹǧǧ halltõs ǩiõttʼtõõli Avaskari da Kyrö vaiddlõõzz ǩieʹssmannu såbbrestes.

Saaǥǥjååʹđteei Tiina Sanila-Aikio mušttal, što sij tuʹmmje siʹrdded ääʹšš ǩiõttʼtõõllmõõžž Sääʹmteeʹǧǧ tiuddsåbbra. Sääʹmteʹǧǧ ââʹnn såbbres puõʹtti neäʹttlest 19.-20.6.2018.

– Tän ääʹššest feʹrttai väʹldded lokku tõn, što jos ǩii-ne haalâd halltõõzz tuʹmmstõõǥǥ vaiddled, te tõn sääʹmteeʹǧǧ tuâjj-järjstõõzzi mieʹldd âlgg sääʹmteeʹǧǧ sååbbar tõn ǩiõttʼtõõllâ. Teâđast tän ääʹššest âlgg laaʹjjid väʹldded lokku da tuåimmad tõn ouʹdde, što tät äʹšš mââʹnn tiuddsåbbar ǩiõttʼtõõllâmnalla, mušttal Tiina Sanila-Aikio.

Kari Kyrö
Jos pääʹlǩ mäuʹsškueʹttet, teʹl sääʹmteʹǧǧlääʹjj feʹrttai še mottjed, vuäinn Kari Kyrö. Govva: Vesa Toppari / Yle

Kyrö: "Ääʹšš ij valmštõõllâm kuddnalla ouddâl mieʹrrõõzz"

Kari Kyrö mieʹldd vääʹrrsaaǥǥjååʹđteejai päʹlǩǩummuž valmštâʹlleš miâlggâd hueʹneld da jåtlânji. Ääʹššest uʹvddeš pâi teâtt tiuddsåbbra, särnn Kyrö.

– Tän päʹlǩǩummuž õhttvuõđâst pueʹtte jiânnai ääʹšš, mõõk jie muu miõlâst kooll tõõzz, mäʹhtt reâuggvuõtt tuejjeet. Tän ääʹšš jieʹt valmštõõllâm kuddnalla da täʹst puõʹđi tiuddsåbbra pâi teâtt. Nääiʹt hueʹneld valmštõllum tuâj, mii ij vuâđđââvv läkka, nuʹt kâʹl tät tuʹmmstõk feʹrttai mottjed, lââʹzzat Kari Kyrö.

Sääʹmteeʹǧǧ tiuddsååbbar ǩiõtt-tââll ääʹšš puõʹtti såbbrestes puõʹtti neäʹttel mââibaarǥ da seärad. Vääʹrrsaaǥǥjååʹđteejai pääʹlǩ feʹrttjeʹče ǩeeʹrjted še läkka, vuäinn sääʹmteeʹǧǧ vuässlaž.

– Muu miõlâst lij vääžnai, što saaǥǥtõõllâp tän ääʹššest. Jos pääʹlǩ mäuʹsškueʹttet, teʹl sääʹmteʹǧǧlääʹjj feʹrttai še mottjed. Feʹrttai ärvtõõllâd tõn, što feʹrttjeʹči-a pääʹlǩ mäʹhssed, nuʹt feʹrttai še ärvvtõõllâd tuâj taarb da tõn mâiʹd resuursin pâʹsttep tuejjeed, smeâtt Kyrö.

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä