Sää´mjânnam

Čõõuč eunnas ǩeârõk maazzlâʹstt jååʹtted da sniimmâd Sääʹm luâđ – ǩiõčč video sniimmi tueʹles määʹtǩest Pasasjäurra

Valokuvaaja Terhi Tuovinen Ivalon Pasasjärvellä.
Sniimmi Terhi Tuovinen jåått čâhčča jiânnai luâđast kamera ǩiõđâst. Govva: Sara Wesslin / Yle

Taʹnni ǩeârõkeeuʹn lie mâʹte paccâm vueinemnalla pirr Sääʹm. Sniimmi oudd pueʹrmõs viiŋkid luâđ sniimmʼmõʹsse.

Muädd mââimõs peeiʹv ääiʹj luâđ eeuʹn lie puättam njoođđeeʹl vueiʹnnemnalla. Tän čõõuč tâʹvven kuâsttai mooččes ǩeârõk, mii maazzlâʹstt tââvas mäŋggsid sniimmid.

Aanar Pasasjäuʹrr lij obbnes käälõõttâm, ko sniimmi Terhi Tuovinen njaaǥǥtââll jääuʹr riddu. Kamera vuõiggan jåtlânji čõõʹlmi ouʹdde. Tueʹles-sueʹlnn kõõskâst Tuovinen kaauni njuhččpaar. Suʹst kamera jåått mieʹldd juõʹǩǩ päikka.

– Meeʹst lie tääiʹben nuʹtt fiinn kueʹstelm. Teʹl, ko tõk veâl päinna ǩeârõõǥǥ eeuʹnid, lij õinn mooččab. Čõhčč lij pueʹrr äiʹǧǧ leeʹd åuggan, ko jie leäkku čuõsk. Obb luâtt valmštââvv tälvva, nuʹtt čuõv da toobdâlm lie tuõʹđi spesiaal, mušttal Tuovinen.

Video: Valokuvaaja Terhi Tuovinen Ivalon Pasasjärvellä.

Sniimmi Terhi Tuovinen lij meädda Âʹvvlest da suʹst lij taavtõʹssân väʹldded tän čâhčča jieʹllmes ǩeârõksnimldõõǥǥ.

– Tueʹlää vuäitt leeʹd jaaldâs tueʹles-sueʹlnn da jeäʹǩǩää teʹl lij eunnas peiʹvvluâštõk. Vuäitt vueiʹnned jieʹlljid, mõõk valmštâʹvve tälvva. da jeeʹres tääʹrǩes luâđ miârk. Čâhčča lij pueʹrr sniimmâd kuuzzkõõzzid di tääʹsnid še, särnn Tuovinen.

Valokuvaaja Terhi Tuovinen Ivalon Pasasjärvellä.
Sniimmi pueʹrmõš taaurõs lij teâđast counnâmčiâss. Ääiʹjeld tueʹlää šâʹdde pueʹrmõš snimldõõǥǥ, särnn Terhi Tuovinen. Govva: Sara Wesslin / Yle

Tiudd čååuʹjin, liõgg pihttsin da ǩiõččlõddâm-miõlin piʹrǧǧad puârast

Mäʹhtt-son ämmatsniimmi vuäʹppast takai oummid väʹldded snimldõõǥǥid? Aainâs feʹrttai teävõõttâd kuddnalla da poorrâd. Sniimmi pueʹrmõš taaurõs lij teâđast counnâmčiâss, mušttʼat Tuovinen.

Pasasjärvi.
Aanar Pasasjääuʹrest leäi možat tueʹles-sueʹlnn juʹnn luäǯǯjam. Govva: Sara Wesslin / Yle

Jos haalâd veâl tän čâhčča sniimmâd ǩeârõõǥǥ, ââʹn feʹrttai juʹnn ǩirrlõõttâd ouddâl, ko piõgg viiǥǥlâstt kåʹll-lõõstid. Tuovinen vuäinn, što sniimmâd vuäitt nuʹtt hiâlpald teʹlfoonin, ko še takai kamerain. Eeuʹnivuiʹm da pirrõõzzin vuäiit siõrrâd sniimmeeʹl.

– Jiijj kreevsõsvuõđ kannâd viikkâd õõutårra da ǩiččlõõttâd. Pirrõõzz eeuʹnid kannâd ââʹnned pueʹrren. Ouddmiârkkân mäddtääʹzzest sniimmââʹl vuäǯǯ mäddǩuârõõǥǥ puârast kameraaʹje, särnn Tuovinen.

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä