Sää´mjânnam |

Dåmmškooulâst vuäitt joʹba mättʼtõõllâd saaʹnid säämas – Saaʹmi ougglõsmättʼtõs tarjjad äävai sääʹmǩiõlčiâssjid škoouʹlpeeiʹvid

Äävai sääʹmǩiõl čiâss lie aanrõš-, nuõrttsääʹm- da tâʹvvsääʹmǩiõʹlle.

Kakkosluokkalainen poika opiskelee kotona etänä.
Tän poodd määŋgaž päärna lie škooulast dååma. Govva: Henrietta Hassinen / Yle

Seärad tueʹlespeeiʹv aanrõšǩiõl čiâssjin lij veâl jõskkad. Aanrõšǩiõl uʹčteeʹl Neeta Jääskö vuârdd, jos veal måtam mättʼtõõtti puäʹđče mieʹldd ougglõskuʹrsse mättʼtõõllâd aanrõšǩiõl vuõssmõs saaʹnid.

Uʹcc joukk vuâđđškooul kuälmad klaassest kuuđad klaʹssse leʹjje mättʼtõõllmen aanrõšǩiõl vuõss saaʹnid.

– Täin čiâssjin mätt'tõõlât tiõrvted, nââʹmrid da siõmmna sokksaaʹnid. Mättʼtõõlât ǩeäk lie aanrõšǩiõʹlle enni, eeči da vyebbi, mušttal uʹčteeʹl Jääskö.

Tän vuõssmõs čiâssjin jie leämmaž veâl nuʹt jiânnai mättʼtõõđi. Muđui čiâssjid čäʹǩǩe joʹbe muädd čueʹđ oummu.

Inarinsaamen avoin tunti etäluokassa
Näkkam seeiʹdin peäss mättʼtõõllâd saaʹnid säämas. Äävai sääʹmǩiõl čiâssjid taarbšet teâttmâšina leʹbe teʹlfoon. Govva: Saamen etäopetus

Äävai čiâssjin hiâlbb tobdstõõttâd jeeʹres sääʹmǩiõlid

Päärna da nuõr pirr maaiʹlm lie pääccam dåmmškoouʹle koronaepidemia diõtt. Mättʼtõõđjid lie interneettâst jiânnai jeeʹresnallšem mättʼtõõzz taʹrjjeemnalla takai škooulčiassji lââʹssen.

Nuʹt lie še pukid äävai sääʹmǩiõlčiâss jeeʹres âkksa škooulniiʹǩǩid.

Saaʹmi ougglõsmättʼtõõzz haŋǩǩõs haaʹlii tarjjad vuäittmmõõžž tobdstõõtâd sääʹmǩiõlid.

– Meeʹst leʹjje näkkam juʹn ouddâl. Sääʹmǩiõllneäʹttel ääiʹj leʹjje pukid äävai čiâss, mõõk leʹjje peäglva. Mij haaleep veäʹǩǩted uʹčteelid da puärssid da tarjjad sääʹmǩiõl čiâssjid tän ääiʹjest, ko päärnain lie jiâinnai äiʹǧǧ, mušttal saaʹmi ougglõshaʹnǩǩõõzz projekttjååʹđteei Hanna Helander.

Ougglõsmättʼtõõzz uʹčteeʹl lie harjjnam mättʼted juʹn interneett pääiʹǩ. Täi kuursid vueiʹtte vuäʹssõõttâd ǩii pâi haaʹlee pirr Lääʹddjânnam, joba maaiʹlm.

Uʹčteeʹl Neeta Jääsköst lij ǩirrsaž peeiʹv. Täi äävai čiâssji mâŋŋa son ǩiirat juʹn puõʹtti čiâssjid. Son mättʼtai õhttsa neellj klaaʹsse aanrõšǩiõl äävai čiâssji lââʹssen.

Mättjummšest ââʹnned äuʹǩǩed määŋgnallšem vueʹjjid interneett pääiʹǩ.

– Täk vueʹjj viikkâd obb ääiʹj ooudâs. Lij šiõǥǥ, ko mättʼtõõzzâst vuäitt ââʹnned nuʹt jiõn da snimldõõǥǥ jeeʹresnalla. Mättʼtõõđi pieʹsse ǩiõččlõõttâd jeeʹresnallšem siõrid, mušttal Jääskö.

Čiâss jeeʹres âkksa škooulniiǩǩid

Äävai sääʹmǩiõl čiâss järjsted tän ǩiiđ ääiʹj vuõss-škooulâst pââiškoouʹle da lookkjiškoouʹle veâl puõʹtti neäʹttel ääiʹj.

Ââʹn nuõrttsääʹmǩiõl čiâss lie 1.4 da 8.4 di 15.4 pââiškooulniiʹǩǩid da lookkjiškooulniiʹǩǩid čiâss 10.00–10.45.

Aanrõšǩiõl čiâss lie 2.4 da 9.4 3.-6.klaaʹssniiʹǩǩid čiâss 10.00–10.45.

Tâʹvvsääʹmǩiõl čiâss lie 0–2 klaaʹssniiʹǩǩid veâl piâtnac 3.4. da vuõssâârǥ 6.4. čiâss 14.00–14.45.

Čiâssjid vuäitt pueʹtted mieʹldd Adobe Connect -prograammin teâttmašinain leʹbe mobilteʹlfoonin.

Tän räjja mättʼtõs lij vuâđđ- da lookkjiškooulniiǩǩi vääras. Haʹŋǩǩõõzzâst juʹrddjed juʹn jeänab äävai čiâssjid puõʹttiäigga.

– Mij leäʹp jorddam riâšššâd õin jeänab äävai čiâssjid puõʹtti ääiʹjest. Jos tät epidemia âinn juätkkai, de mij riâssâd lââʹzz čiâssjid juʹn ââldlab puõʹttiäigga, mušttal Hanna Helander.

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä