Sápmi |

Jooulkortt Čeʹvetjääuʹrest – “Tuäivtam šiõǥǥ rosttov pukid!”

Čeʹvetjäuʹrrneeʹǩǩ vuõlttee rosttovtiõrvʼvuõđid da mušttle siʹjji rosttov pirr.

Kaneli ja Pieti Niemenmaa
Ǩiõllpieʹzz päärna pieʹsse mättʼtõõllâd radiotuåimteei tuâjaid ouddâl rosttvid. Govva: Sara Wesslin / Yle Sápmi

Ouddâl rosttovpõõʹzzid lij Čeʹvetjääuʹr škooul pirrõõzzâst jõõskâs. Päärna vueʹrdde luõvâsvuõđ da šellj lij puârast čiistum. Heimo Semenoff vuârdd jeänmõsân tõn, što peäss vueiʹnned päärnai räämm.

Heimo Semenoff
Heimo Semenoʹffe rosttvin lij vääžnai, što čiõlǥin lie hääʹsǩ. Govva: Sara Wesslin / Yle

– Pukin pueʹrmõs äʹšš-han teâđast lij, ko čiõlǥin lij hääʹsǩ. Jeänab tõt lij sij prääʹzneǩ, ko mij. Vueʹrddep jooulkällaz da ääʹveep sǩiâŋkid. Da täidd leeʹd tõt, ko porrmõõžž lie.

Mii lij tõt pukin pueʹrmõs jooulveärr?

– Kâʹl-han tõt čuärbieʹll lij, säʹlttkueʹll.

Heimo Semenooff päʹrnnpoodd äkk leäi tõt, ǩii raaji rosttov põʹrtte.

– Ääkkin da ääʹjjin jälstim Njõlljääuʹrest, vuäʹmm põõrtâst. Miâlggâd seämmanallšem leäi jooul teʹl, kâʹl sǩiâŋk da hiârv leʹjje. Äkk tuejjii puk valmmša.

Lij-a rosttovkääʹlles jeällam?

– Kâʹl-han son lij. Aainâs mooštam, ko leʹjjem čiõlgg, nuʹt teʹl rosttovkääʹlles kuâđđji sǩiâŋkksiâkk åålǥbeälla, ij ni kuäʹss jeällam seʹst. Ǩirrâz mâka lie, pååǥǥast Heimo.

Pieti ja Kaneli Niemenmaa
Pieti da Kaneli Niemenmaa vueʹrdde juʹn rosttovääiʹj. Govva: Sara Wesslin / Yle Sápmi

Ǩiõllpieʹzzest valmštõõđât joouläigga

Leäʹped-a tuäna vuäinnam kuuskõõzzid tän täälv?

– Jiõm, vaʹsttad Pieti.

– Mon leäm vuäinnam! Ǩeässa! Ruânn, da pââimõssân leäi piŋkk da violeʹtt, rämmaš Kaneli.

Kaneli da Pieti Niemenmaa lie mââimõs peeiʹv ǩiõllpieʹzzest tän eeʹjj beäʹlnn.

– Leäm čiistam pulpeeʹtt. Luõvâsvuõtt älgg nelljdpeeiʹv, mušttal Pieti.

Leäʹped-a tuäna tuäivvam sǩiâŋkid?

– Legoid da siõrid, särnn Pieti.

– Mon tuäivam aainâs õhtt, kueʹhtt, kolmm sǩiâŋk. Jiõm ni mâid jeeʹres, särnn Kaneli.

Pekka Fofonoff
Pekka Fofonoff tuâivv, što vuäǯǯʹči veâl ouddâl jooulid kuuʹǯ Njeʹǯǯjääuʹrest. Govva: Sara Wesslin / Yle

“Võõrâs kueʹll-han tõt pukin pueʹrmõs lij! Sami pueʹrr, ko nåkkam kuuʹǯ vuäǯǯam”

Njeʹǯǯjääuʹrest jälsteei Pekka Fofonoff lij hiârvtam suu pääiʹǩ rosttovčuõvivuiʹm.

– Uʹcc ko leʹjjem, tâʹl juʹn jooul seämmanallšem leʹjje. Jeäʹp kâʹl nuʹt jiânnai jooulid viõʹttjam. Dååma leʹjjem. Ääkkin da ääʹjjin koolmâs jälstim, nuʹt ij leämmaž nuʹt jiânnai.

Rosttvid valmštõlškueʹtte nuʹt, što põõʹzzi ääiʹj leʹčče siõmmna pueʹrab veär taʹrjjeemnalla.

– Kâʹl teʹl pueʹrab veär leʹjje. Jie leämmaž jiânnai kaaupin jooulpoodd. Puõccuvueʹǯǯest raʹjjem veha pueʹrab vueʹzzid. Miâlggâd seämma porrmõõžž lie meeʹst-gi ko juõʹǩǩ põõrtâst.

Fofonoʹffe tõt pukin pueʹrmõs häʹrčč lij kuuitâǥ aivv võõrâs kuʹvǯǯ da tõn ouʹdde feʹrttai tuâj tuejjeed pueʹrin aaiʹjin ouddâl rosttvid.

– Võõrâs kueʹll-han tõt pukin pueʹrmõs lij. Ko nåkkam sami pueʹrr kuuʹǯ ko vuäǯǯ da tõn vuäitt ǩiuggnest tuejjeed. Säʹmmlain meeʹst lie kueʹl leämma porrmõššân. Tõn leäʹp rosttovpoodd jiânnai poorrâm. Kueʹll lij õinn miʹjjid rosttovpooddin tääʹrǩes da rosttovääiʹj tõk puârast puäʹtte. Kueʹl vuäitak määŋgnalla raajjâd. Muʹst lij še ââʹn sääiʹm šeeʹllmen.

Vuõlttad rosttovtiõrvʼvuõđid Yle Sääʹmjânnam jooulvuõlttõõzzâst

Õinn lij äiʹǧǧ vuõltteed rosttovtiõrvʼvuõđid mij vuõlttõõzzin!

Vuõlttâd rosttovtiõrvʼvuõđääd Yle Sääʹmjânnam jooulvuõlttõõzzâst piâtnâc 22. rosttovmannu čiâss 11:00-13:30. Vuõlttâd tiõrvʼvuõđääd addrõʹsse sami.radio(a)yle.fi leʹbe soiʹtte mij studioteʹlfooʹne nââmra 016 6757524.

Tuåimteeʹjen lie Jouni Aikio, Anja Kaarret da Sara Wesslin.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä