Sää´mjânnam

Juʹn ǩieʹđj likktõõllmõš vuäitt pärtteed tuâljõž meermieʹcci mooštpaaiʹǩid – Sääʹmmest lie jiânnai tuâljõž mooštpääiʹǩ

Video: Metsähallituksen asiakaspalvelupäällikkö Tarja Tuovinen Kiilopäällä.
Kiilovueiʹv da Urho Kekkonen meermieʹcc vuuʹdest lie tuõddar čookkin jiânnai juʹnn tuâljõž aaiʹjin raajjam muʹvrrem. Ǩiõčč video Kiilovueiʹv čååʹǩǩest. Video: Sara Kelemeny / Yle

Sääʹmmest lij mââimõš iiʹjji ääiʹj kaunnum ođđ ettmõš, mâʹst turiiʹst lađđee ǩieʹđjid pâjjlõõžži tuõddârvuuʹdin. Ouddmiârkkân Kiilovueiʹvest näkkam muʹvrrem vuäitt pärtteed säʹmmlai tuâljõž jälstemsõõʹjid. Veʹrǧǧniiʹǩǩin jieʹla nok resuurs teevvad pååʹmhid.

Kiilovueiʹv čåkka väʹcceel riʹjttai vuâsttapueʹtti. Tän ääiʹj määŋgaž lääʹddlaž lij älšsmam jååʹtted Sääʹm meermieʹccin da tõt kuâsttai še aivv määdd tääʹzzest.

Mââimõs iiʹjjin ouddmiârkkân Kiilovueiʹv tuõddâr čooʹkkin lie eeʹttam ǩeäʹdǧǧmuʹvrrem, mõõk turiist lie lađđääm pâjjlõõžži. Määŋgas ij ni smiõtt, što tääin ǩieʹđji vueʹlnn vuäitt leeʹd tuõʹđi ärvvsaž tuâljõž mooštpääiʹǩ.

– Vuäitči smiõttâd, što ǩieʹđji likktõõllmõš ij kueʹđ luõddid, leâša mij jeäʹp tiõʹđ mâid määdd oolâž vueʹlnn lie. Ko ǩieʹđj likktet, tõt päälljasm mâid toʹben vueʹlnn lie. Tääiʹben lie jiânnai luõdd tuâljõž paaiʹǩin, mušttal Meäʹcchalltõõzz ääʹššlažkääzzkõsjååʹđteei Tarja Tuovinen.

Metsähallituksen asiakaspalvelupäällikkö Tarja Tuovinen Kiilopäällä.
Meäʹcchalltõõzz ääʹsslažkääzzkõsjååʹđteei Tarja Tuovinen mušttal, mäʹhtt turiist lie nuʹt kååʹmtam vuäʹmm mooštpaaiʹǩid, da raajjâm tõid jiõčč. Ǩieʹdj likktõõllmõš lij reäkkõs, mušttat Tuovinen. Govva: Sara Kelemeny / Yle

Oummu kååʹmtam tuâljõž muʹvvrmid še

Jååʹttemǩeäini aivv kuâŋŋsest määddast vuäitt käunnad määŋgnallšem tuâljõž raajlmid. Sääʹmmest ja Tâʹvv-Lääʹddjânnmest käunnʼje jiânnai ouddmiârkkân säʹmmlai tuâljõž sijddmiârkaid di jälstemsõõʹjid.

Ouddmiârkkân Kiilovueiʹv da Urho Kekkonen meermieʹcc vuuʹdest lie tuõddar čookkin jiânnai juʹnn tuâljõž aaiʹjin raajjam muʹvrrem. Takai ooumaž ij vueiʹt kuõškkâd tõid ni vooʹps: ni kuäʹss ij vueiʹt tieʹtted lij tät tuâljõž miârkk, avi turiist lađđääm ǩeäʹdǧǧmuʹvrrem.

Turistien kokoama kiviröykkiö Kiilopäällä.
Kiilovueiʹvest turiisti meäʹrr lij lââssnam koolmǩeârddsânji mââimõš eeʹjjest. Vuäʹmm muʹvrrmi paʹldde lij eʹttam näkkam lađđuum ǩieʹđj. Govva: Sara Kelemeny / Yle

Meäʹcchalltõs lij teimma hoʹhssjam, što määŋgas lie seäkknam da kååʹmtam tuâljõž mooštpaaiʹǩid še. Tuovinen oudd tuõʹđi õõutǩeârddsaž vuäʹppõõzz.

– Tõt lij reäkkõs, jos tõid kååʹmtet. Ââʹn lij leämmaž kuhttui årra mõõnnam tååim: oummu lie jiõččaltteeʹl kååʹmtam muʹvrrmid da pärttääm tõid. Seämmast lie mõõnnâm tõid tuâljõž mooštid še. Ǩieʹđjid ij vuäǯǯ meermieʹcc vuuʹdest ni seʹrdded jiõččaltteeʹl, särnn Tuovinen.

Turistien kokoama kiviasetelma Kiilopäällä.
Kiilovueiʹv tuõddârčååʹǩǩest lij õinn vuäʹmm mooštpäiʹǩǩ. Näkkam muʹvrrem lij tuâljõž ääiʹj leämmaž saaʹmi siid rääʹjmiârkk leʹbe čuäʹjtam ǩeäin. Govva: Sara Kelemeny / Yle

Oummui raajjam muʹvrrem tuejjat lââʹss tuâj veʹrǧǧniiʹǩǩid. Kuuitâǥ täi teevvmõʹšše ij kaunnu nok tieʹǧǧ.

– Saaʹmi mooštpaaiʹǩi meäʹrr jiõm silttad särnnad, leâša sââʹj lie jiânnai, jie-ǥa tõk leäkku ni måkkam rekisteeʹrest. Valdia jânnmin hoiʹddjemvasttõs lie Meäʹcchalltõõzzâst, leâša resuuʹrs jie leäkku nok. Taarbšep pâi ålggpeäʹllsaž teäggtõõzz, nuʹtt vuäǯǯap rekisteeʹr vaalmšen di teevvâd täi paaiʹǩid, mušttal Tuovinen.

Lââʹzz sääʹmǩiõllsaž ođđsid vuäitak ǩiõččâd Yle Ođđâz-seeidast da kuvddled Nuõrttsäämas-seeidast Yle Areenast.

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä