Sää´mjânnam |

Ǩiõčč video: Jååʹttemodd lij lâssnam: “Jååttmõš lij šiõǥǥ nääʹll vueiʹnned luâđ da ođđ pääiʹǩid”

Sääʹmjânnam mooččâs tuõddâr da meermieʹcc maazzlâʹstted pääiklaid da turiistid jååʹtted.

Video: Laura Olsén-Ljetoff katsoo Muotkatunturia.
Ǩiõčč da kuvddâl mõõnnalla Laura Olsén-Ljetoff jåått. Video: Janica Gauriloff / Yle

Aanarneǩ Laura Olsén-Ljetoff jåått vääʹʒʒeeʹl, uurčeeʹl leʹbe čuõiǥeeʹl. Son tuʹǩǩad Sääʹmjânnam jeeʹresnallšem da mooččâs jååʹttempääiʹǩin.

– Muʹnne pueʹrmõs jååʹttempäiʹǩǩ lij možât Mueʹtǩǩtuõddâr vuʹvdd. Tõt lij muʹnne ǥu nuʹbb domm, Olsén-Ljetoff ruâkkas.

Jooʹttjid luâtt lij päiʹǩǩ, koʹst vuäǯǯ leeʹd rääuhast. Toʹben vuäǯǯ pâi kuvddled jeeʹresnallšem luâđ jiõnid. Nåkam ǩiõččlâsttmõõžž jie ǩiõčč jååttmõõžž kookkadvuõđ, kååʹtt sätt leeʹd õõut peeiʹvest neäʹttlid. Olsén-Ljetoff tuejjad kuuʹǩǩab jååʹttemreeis kõskkmieʹrin kueiʹt vuâra eeʹjjest da teʹl son vuäitt jååʹtted joba čueʹtt ǩilomettar.

– Jååttmõš lij šiõǥǥ nääʹll vueiʹnned luâđ da ođđ pääiʹǩid di vueiʹnned da kuullâd, mii toʹben luâđast lij da måkam jieʹlli toʹben lie. Tõt lij pâi muʹnne nåkam luâđlaž nääʹll jååʹtted luâđast, Olsén-Ljetoff särnn.

Neiʹbb da rikksääʹǧǧ lie tõnnallšem ääʹšš, koid Olsén-Ljetoff väldd mieʹldd juõʹǩǩ vuâra, ǥu vuâlgg jååʹtted.

Olsén-Ljetoff uuʹdi siõm viiŋk še:

Jõs leäk ooumaž, kååʹtt iʹlla jååttam ni vooʹps ouʹddâl, teʹl lij šiõǥǥ mõõnnâd jååʹtted oummin, kååʹtt lij siõmmna jååttam ouʹddâl. Tõn lââʹssen lij šiõǥǥ vaʹlljeed nåkam pääiʹǩ, koʹst lie miârkkum pälggaz da ǩeâmp juõʹǩǩ lååi leʹbe vitmlo ǩilomettar kõõski.

Mäddkaart da kompaass âânnmõõžž lij še šiõǥǥ siltteed ouʹddâl ǥu vuâlgg jååʹtted.

Ânnʼjõžääiʹj oummu jåʹtte jeänab, tõʹst lij pueʹttmen nåkam muoti-eettmõš.

Lij šõddmen puõlvvõõǥǥ vaajtõs

Korona diõtt luâđast jååttmõš ǩeäss jäänab di jäänab oummui miõl. Luâđast jååʹttemodd ij leäkku piâssân occned oouʹdbu eeʹjjest, aainâs tââʹv meermieʹccin. Mõõnni iiʹjji lij leämmaš vueiʹnnemnalla puõlvvõõǥǥ vaajtõs še. Jååʹttemǩeäinai âʹlnn kueʹstte takai jeänab nuõr, nuõrr kaallâž da piârri.

Jeäʹrben Suâlčiõʹlj da Kiilopää kõõsk vuäitt vueiʹnned jeänab oummuid jååʹttmen luâđast tanccâmkååʹlzivuiʹm da jeeʹres meermieʹccest kättsivuiʹm še.

Õõut peeiʹv jååttmõõžžid tuejjeet ååʹn jeänab. Oummu ǩiõččlâʹdde ođđ staarjõõzzid da jåʹtte päärnaivuiʹm peelktõõǥǥi mieʹldd, kook lie Suâlčiõʹljest 200 ǩilomettar veeʹrd. Kuuʹǩǩab reeisain oummu jeäʹlle Äiʹttjääuʹrest, Tankavääʹrest, Luiro-vuuʹdest da Suõvvkuõškâst.

Alggǩieʹss lij leämmaš veäʹlkõs äiʹǧǧ meermieʹccest. Ååʹn, kõskk-ǩieʹzz oummu lie leämmaš siõmmna uuʹccben jååʹttmen ǥu måtam neäʹttel mââiårra.

Täʹst vuäitak kuvddled, mâid Olsén-Ljetoff särnn suu luâđast jååttmõõžž pirr.

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä