Sää´mjânnam |

Kuâhttloâkksiʹžžen Miika Lehtinen vueʹlji Heʹlssnest Aanra lookkâd sääʹmǩiõlid – ââʹn son raajji historia vuõssmõs nuõrttsääʹmǩiõllsaž maisttren

Heʹlssnest šõddâm Miika Lehtinen ǩeeʹrjti pro gradu -tuejjees uʹcc nuõrttsääʹmǩiõʹlle Oulu Universiteeʹttâst.

Miika Lehtinen
Miika Lehtinen raajji historia da valmštõõʹvi maistren vuõssmõs nuõrttsääʹmǩiõllsaž pro gradu -tuâjain. Govva: Marko Jouste

Heʹlssnest šõddâm Miika Lehtinen ij arvvääm, måkkam puõʹtti äiʹǧǧ suʹnne šâdd sääʹmǩiõlin, ko vueʹlji vuõssmõs vuâra meädda dåmmgåårdest Aanra.

Son haaʹlii mättʼtõõllâd sääʹmǩiõl da vuõss mättji tâʹvvsääʹmǩiõl sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzzâst. Tän ǩiõlleeʹjj mâŋŋa son alttii nuõrttsääʹmǩiõl mättjummšest.

– Musʹt leäi nuʹt hääʹsǩ što haaʹliim pääʹcced veâl nuʹbb ekka. Juʹrddem što aanrõšǩiõl lij čuuʹt hiâlbb, ko tõt lij nuʹt ââlda tâʹvvsääʹmǩiõl, te väʹlddem nuõrttsääʹmǩiõl liinj.

Nuõrttsääʹmǩiõlâst šõõddi pääʹljes ǩidd universitetta

Nuõrttsääʹmǩiõl mainste nuʹt 350 oummu da ǩiõl lij piâzzam mättʼtõõllâd universiteeʹttâst vuâđđ- da aaunâsmättʼtõõzzin eeʹjj 2015 rääʹjest.

Nuõrttsääʹmǩiõl lij måkksaž ǩiõll, leâšâ tõt ij põõltâm Miika Lehtinen miõl. Suʹnne nuõrttsääʹmǩiõl måkksažvuõtt leäi mäinn, mõnt son haalii tuejjeed tuâj da mättʼtõõllâd lââʹzz ǩiõl ǩeʹrjjǩiõl.

– Muu miõlâst lij leämmaž hääʹsǩ mättʼtõõllâd ǩiõl, mõõn oummu vueiʹnne, što tõt lij vaiggâd, pooǥǥâst Lehtinen.

Pääʹljes nuõrttsääʹmǩiõlin viiǥǥi suu Oulu universitetta lookkâd lââʹzz da tän ǩeâđđa son ǩeeʹrjti maaiʹlm vuõssmõs pro gradu -tuâj nuõrttsääʹmǩiõʹlle.

– Jiõm teʹl arvvääm leʹčči nuʹt jiânnai håmm da ǩeeʹrjteʹčem tõn gradu-ge nuõrttsäämas, smeâtt Lehtinen.

Marko Jouste
Miika Lehtinen juätkkai nuõrttsääʹmǩiõl uʹčteeʹlen puõʹtti čâhcca Oulu universiteeʹttâst. Govva: Miika Lehtinen

Miika Lehtinen ǩiõtt’tââll gradustes sää´mǩiõl passiivraajõõzzid. Son lij âânnam materiaalân vuäʹmm ǩiõllčuäjtõõzzid di ânn’jõž ǩiõl. Suu tuâjj vuäitt lee´d vuâđđan, ǥo viiǥǥât ooudâs ǩeerjtum ǩiõl noormid.

Võõrâs maistter äigg še juäʹtǩǩed nuõrttsääʹmǩiõlin puõʹtti ääiʹjest. Suʹst lij jurddjen še tuåimteškueʹtted ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsaž sääʹnnǩeeʹrj.

– Håʹt måtmešt tobddâm, što haaʹleʹčem koon-ne jeeʹres ǩiõlin še mâiʹd-ne tuejjeed, leâša jiõm haalâd ni kuäʹss obbnes jõskkâd täin ǩiõlin. Kâʹl mon tõʹst nuʹt jiânnai tuʹǩǩääm.

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä