Sápmi |

NRK Sámi hoavda vástida Sámi journalisttaid cuiggodeapmái sámegiela vuoruheamis – "Ovttagielatvuohta ii leat čoavddus"

Sámi Journalisttaid Searvi cuiggoda, ahte NRK Sápmi orru vuoruheamen dárogiela fálaldagainis. NRK Sámi hoavda govvida sámi gielladili hástaleaddjin.

Mona Solbakk lea NRK Sámi ođđa hoavda.
Mona Solbakk

NRK Sámi hoavda Mona Solbakk vástida Sámi Journalisttaid Searvvi cuiggodeapmái.

Sámi Journalisttaid Searvi lea kritiseren NRK Sámi ođasredakteavrra (ođasváldodoaimmaheaddji) bargohcámuša gáibádusaid. Searvi almmustahtii álgovahkkus cealkámuša, mas dat lohká iežas leat hiprmástuvvan das, go NRK Sápmi lea rahpan ođasredakteavrra virggi ohcanláhkai, muhto ii gáibit virggis sámegielmahtu.

– SJS lea hirpmástuvvan, go sámi stuorámus mediaásahus duššindahká sámegielmáhtu ja gelbbolašvuođa ja njeaidá min gielas árvvu. Eahpitkeahttá lea nu, ahte ođasredaktevra ferte máhttit sámegiela jos NRKa mihtus nannet sámegiela galggaš makkárge oaivil, searvi čállá.

Sámi Journalisttaid Searvi muitala iežas vuohttán ja oaidnán, ahte NRK Sápmi orru vuoruheamen dárogiela fálaldagainis.

– Dál lea nuppi geardde oanehis áiggis, ahte NRK Sápmi ii vuorut sámegielmáhtu virgebidjamiid oktavuođas, vaikko gávdnošedje nanu sámegielat ohccit virggiide, searvi čállá.

"Berrešii leat dárbbašmeahttun virgealmmuhussii čállit"

NRK Sámi hoavda Mona Solbakk dadjá, ahte giella lea váttes ja rašes ášši, ii dušše NRK Sápmái, muhto olles sámi servodahkii. Son lohká vuohttit dan dánge áššis.

Solbakk hálida fuopmášahttit, ahte NRK Sápmi almmuha njealji gillii; davvi-, mátta- ja julevsámegielaide ja dárogillii. Su mielas livčče niehkodilli, jos ođasdoaimma jođiheaddji máhtášii buot sámegielaid, muhto dat ii leat vejolaš.

– Buot buoremus midjiide livčče, jos min redaktevrrat ja bargit máhtášedje buot dáid gielaid. Dat livčče bargodili ja gulahallama álkkedan. Dákkár gáibádus livčče dahkan veadjemeahttumin gávdnat redaktevrra dahje bargi. Nu lea NRK Sámis ja muđuige sámi servodagas.

– Áibba vuđolaš redaktevrra doaimmas lea earret eará nanu journalistihkalaš máhttu ja ahte áddet dan sisdoalu maid ieš ovddasvástidat. Dát lea nu vuđolaš máhttu, ahte berrešii leat dárbbašmeahttun virgealmmuhussii erenoamážit čállit. Mii eat vuordde gávdnat redaktevrra gii máhttá buot dan njeallje giela, muhto ovttagielalašvuohta ii goit leat čoavddus midjiide, Solbakk oaivvilda.

"Sámis hástaleaddji gielladilli"

Mona Solbakk mielas ságasteapmi gielaid vuoruheamis lea dehálaš ja álo bures boahtin. Son goit dadjá, ahte sámi gielladilli lea hástaleaddji, iige dan čoavdin leat álki.

– NRK Sápmi galgá nannet sámegielaid, kultuvrra ja identitehta. Dán mihttu galgat olahit guovtti láhkai; addit fálaldaga sámi álbmogii ja čuvgehit Norgga álbmoga muđui sámi servodaga ja áššiid birra. Min bargu lea olahit olles sámi álbmoga, sihke sin geat hálddašit sámegielaid ja sii geat eai daga dan.

Solbakk muittuha, ahte stuorra oassi sápmelaččain ii hálddaš ovttage sámegiela.

– Mii sáhttit vašuhit ja váivašuvvat ahte nu lea. Muhto das eat beasa eret. Ođasredaktevrra šaddáge ohcat ja geahččaladdat čovdosiid. Man lahkai ášši hábmet? Guđe gillii ja man láhkái? Ii gávdno álkkes čoavddus giellahástalussii.

– Muhto okta goit lea sihkkar, ovttagielatvuohta ii leat čoavddus midjiide. Mii fertet geahččaladdat máŋggagielat čovdosiid. Mo sáhtášeimmet min buktagiiguin movttiidahttit eambbosiid oahppat sámegielaid, seammás go mis lea fálaldat sidjiide geat máhttet giela. Nu lea maiddái go dál ohcat ođasredaktevrra, Solbakk čilge.

NRK Sámi ođasredaktevran sáhttá ohcat sotnabeaivvi 14.10. rádjai. Bargoalmmuhus gávdno dárogillii dáppe. Sámegielat skovi gávdná, go molsu olgeš badjeravddas giellan sámegiela.

Dievasmahtton 12.10. diibmu 11:34: Lasihuvvon diehtu sámegielat skovis.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä