Sää´mjânnam |

Nuõrttsääʹmǩiõl seminaarest miâlǥǥad puuʹđi äiʹǧǧ kõskkân – "Čuäjat, što mij tuõʹjju lij tarbb veâl puõʹtti ääiʹjest še"

Nuõrttsääʹmǩiõllseminaar norrõõʹđi ǩiõllõõʹnnʼjid õʹhtte saǥstõõlât nuõrttsääʹmǩiõl puõʹtti ääiʹjest mõõʹnni vuõssâârǥ.

Kieliseminaari 27.11.2017.
Govva: Terhi Harju / Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi

Nuõrttsääʹmǩiõll seminaar norrõõđi mõõnni vuõssaarǥ ǩiõllõõʹnnʼjid õʹhtte saǥstõõlât nuõrttsääʹmǩiõl puõʹtti ääiʹjest da tarjjii siʹjjid vuäʹpstummuž da vieʹǩǩ ǩiõl ǩeeʹrjtummšest da lookkmest.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi nuõrttsääʹmǩiõlltuâjjlaž Terhi Harju lij sami toođvaž tän seminaaʹre: vuässõõđi leʹjje aktiiva da puõʹtti äigga paʹcce jiânnai jurddjid.

– Vuäʒʒum jiânnai teâđ jueʹǩǩed õõutårra da tõin tuâjjpââʹjin kaggâʹtte ođđ juʹrddi, mâiʹd õõlǥči puõʹttivuõđâst tuejjeed. Lij nuʹvddem tobdd, što oummu kâʹl taarbše še näʹvddem seminaarid da šõddmõõžžid, leʹbe jeeʹres šõddmõõžžid mâʹte ǩiõllhuõllpeeiʹvid vuäitči riâššâd veâl jeänab, mušttal Terhi Harju. 

Terhi Harju
Govva: Sara Wesslin / Yle

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi tuåim lie kuuitâǥ vaar vueʹlnn puuttâd, ko Ǩiõllkaʹlddi-projeeʹkt teäggtõs lij puuttmen njuhččmannust. Harju mieʹldd näkkam õhttsaž ǩiõllšõddmõõžž mušttle, mõõn jõnn tarbb jeeʹresnallšem ǩiõlltuåimid lij.

– Teâđast ko tät ǩiõllkaʹlddi projeʹktt lij puuttmen ǩeâđđa, de vuäitt leeʹd što jeäʹp ǩiõrggan puk aaʹššid ǩiõttʼtõõllâd mâiʹd oummu haaʹleʹčče. Tõt čuäʹjat tõn, što mij tuõjju lij tarbb veâl puõʹtti ääiʹjest še.

Ǩiõllčeäʹpp: "Muʹnne lij pueʹrr kuullâd, ko sääʹmǩiõll ooudâs mââʹnn"

Õhtt seminaar vuässõõđi leäi Zoja Nosova, Pâʹjj-Tuållmest.  Son leäi sami rämmai, ko vueiʹni mäʹhtt oummu leʹjje norrõõttâm seämma pääiʹǩ ool viikkâd ǩiõl ooudâs.

– Muʹnne lij čuuʹt pueʹrr, što sääʹmǩiõll mââʹnn ooutâst. Ǩeʹrjjneǩ tuejjee saaʹnid da tõt lij čuuʹt jõnn tuâjj. Vuäʹmm sääʹn vuäʒʒaim kuullâd da jeänab täʹst lie ođđsab saaʹni pirr mainstum, mušttal Nosova. 

Zoja Nosova ja Merja Fofonoff koltansaamen kielijaoston kokouksessa toukokuussa 2016.
Govva: Kirsti Länsman / Yle Sápmi

Zoja Nosova lij õhtt tõin hääʹrves oummin, ǩeäk veâl Ruõššjânnmest mainste nuõrttsääʹmǩiõl. Jiânnai ǩiõlâst lij mottjam, leâša son tuâivv, što leʹčče jeänab pääiʹǩ, koʹst mainsted ǩiõllaaʹšši pirr.

– Vuäʹmm sääʹn õõlǥče jeänab ââʹnned, särnnad mâʹte ouddâl sääʹn. Ââʹn lij siõmmna nuuʹbbnalla. Nuõr oummu lie nuõr oummu da ǩeʹrjjoummu lie ǩeʹrjjoummu, nuʹt muʹnne lij pueʹrr kuullâd, ko sääʹmǩiõll ooudâs mââʹnn.

"Tuåivam, što leʹčče jeänab resuurs nuõrttsääʹmǩiõʹlle"

Saaʹmi ǩiõllkaʹlddi lij tâʹvvjânnmallaš sääʹmǩiõli ämmat- da resursskõõskõs. Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi  tuõʹjju kollai sääʹmǩiõli terminologia, normmeed ǩeʹrjjǩiõlid, kâʹdded ǩiõl da jueʹǩǩed teâđaid sääʹmǩiõlâst.

Seämmast tõt tuejjad ǩiõllhuõlin, päiʹǩǩnõõmin da nõmmkääzzkõõzzin di tõn lââʹzzen taʹrjjad ǩiõllvuäʹppõskääzzkõõzzid.

Sääʹm Ǩiõllkaʹlddi jååʹđat še nuõrttsääʹm ǩiõlljuâǥǥtõõzz tuâj. Ǩiõlltuâjjliʹžžen Terhi Harju tuâivv, što håʹt teäggtõs ǩiõllprojeektast poott, vuäitči ǩiõlljuâǥǥtõs juäʹtǩǩed siʹjji ǩiõlltuåimid. 

Koltansaamen kieliseminaari
Govva: Terhi Harju / Ǩiõllkaʹlddi

– Nuõrttsääʹmǩiõlljuâǥǥtõs lij tuåimjam tuõđi puârast. Lij ǩiõttʼtõõllâm da viikkâm ooudâs täid ǩiõllaaʹššid. Tuâivam, što tät kuuitâǥ juätkk. Tuâivam, što leʹčče jeänab resuurs nuõrttsääʹmǩiõʹlle da leʹčče jeänab oummu tuâjast, mušttal Terhi Harju.

Uʹcc ǩiõl seminaarâst leʹjje jiânnai prograamm da äiʹǧǧ možât puuđi kõskkân. Nuõrttsäʹmmlai arggpeeiʹv ǩiõl ǩiõllkaʹlddi haalâd leeʹd tuärjeʹmmen.

– Arggpeeiʹv ǩiõllâânnmõõžžâst tõt mäʹhtt lookkâd sääʹmǩiõl da tõt mäʹhtt âlgg jiõnneed saaʹnid. Tõn pirr õõlǥči jeänab jueʹǩǩed teâđ. Meeʹst leäi tääiʹben kolmm čiâss vaʹrrjum tuâjj-pââʹjid, de kuâsttai, što pukin äiʹǧǧ puuđi kõskkân. Tõõzz lij jiânnai tarbb, što oummid vuäitt vuäpsted ǩiõlâânnmõõžžâst.

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä