Sää´mjânnam |

Paaččjooǥǥ da Peäccam säʹmmlai leuʹddjemäʹrbbvuõđ jeälltummša 12 000 eeur veäʹǩǩteäʹǧǧ

Leuʹddjeei Anna Lumikivi vuäǯǯai Jenny da Antti Wihuri foondâst veäʹǧǧtieʹǧǧ nuõrttsäʹmmlau leuʹddjemärbbvuõđ tuʹtǩǩummša.

Suõmmkar Anna Lumikivi
Anna Lumikivi leuʹddeʹmmen Riddu Riđđu festivaalâst ǩeässa 2018. Govva: Aslak Paltto / Yle

Leuʹddčeäppneǩ Anna Lumikivi juätkk tuâj säʹmmlai leuʹddärbbvuõđin tän eeʹjjest, ko vuäǯǯai Jenny da Antti Wihuri foondâst pieʹlleeʹjj veäʹǩǩtieʹǧǧ. Täin 12 000 eeur tuärjin Lumikivist lij juʹrddjen tuʹtǩǩeed jeärben Paaččjooǥǥ da Peäccam vuuʹd vuäʹmm leeuʹdid.

– Ääiǥam jeällted Peäccam da Paaččjooǥǥ leuʹddjemäʹrbbvuõđ. Ääiǥam še tuejjeed aivv ođđ leeuʹdid, kook lie tän leuʹddjemäʹrbbvuõđ mieʹlddsaž, mušttal Anna Lumikivi.

Tän ääiʹj juʹn Peäccam vuuʹd nuõrttsäʹmmlai leeuʹdin jie leäkku nuʹt jiânnai teâđ seämmanalla, ko Sueʹnjel siid säʹmmlai leeuʹdin. Tän Lumikivi äigg tuärjjtieʹǧǧivuiʹm piâssâd tuʹtǩǩeed.

– Ääiǥam kuvddled arkiivâst måkkam leeuʹd lie Paaččjooǥǥâst da Peäccmest. Ääiǥam še mainstâʹtted näkkam sääʹmoummu ǩeäk mainste tän suõmin. Ǩiõll lij vääžnai vueʹss leuʹddjest. Nuʹt haaʹlääm tän suõmm še mättjed kuddnalla.

Leeuʹdi pääiʹǩ kägg še Peäccmest mainstum suõm

Anna Lumikivi lij mättjam nuõrttsääʹmǩiõl pâi Sueʹnjel mainstemsuõm (lä. murre) mieʹldd. Ââʹn suʹnne lij vääžnai mätttʼtõõllâd jiijjâs sooǥǥ mainstemvueʹjj da suõm seämmast, tuʹtǩǩad leuʹddjummuž. Paaččjooǥǥ da Peäccam vuuʹd suõm son äigg mättʼtõõllâd õõutsââʹjest ǩiõllmästtrin Katri Jefremooffin da eeʹjjines Erkki Lumisalmin.

Vuämm leeuʹdi da mainstummuž vuâđald šâdd še aivv ođđ leeuʹdid, jordd Lumikivi.

– Tuâivam še, što jos täk puärrsab oummu mušttleʹče täi Peäccam da Paaččjooǥǥ leeuʹdid. Ääiǥam piijâjd suõmm da saaʹnid aivv ođđ leuʹddjid. Teʹl ääiǥam veâl videopeiʹvvǩeeʹrj ââʹnned interneeʹttest, koʹst mon mainstam tän pirr mâiʹd leäm mättjam da täin juurd obb proseeʹssest.

Niõǥǥõʹssân lij še, što pieʹlleeʹjj tuʹtǩǩummšest lij vueiʹtlvaž tuejjeed še konkreettlaž cd-albumm, mâʹst čiŋlõõvât pâi Peäccam vuuʹd leeuʹdid.

– Juʹrddjen lij što ooccam lââʹzz tieʹǧǧ nuʹt vuäitčem tuejjeed nåkkam cd-albumm, koʹst leʹčče juʹst Peäccam da Paaččjooǥǥ leeuʹd.

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä