Sää´mjânnam |

Saakk-kooska Yle Sääʹmest: Trad3 -juõikk-konseʹrtt Uʹccjooǥǥâst da Barents vuuʹd ceerkav cieʹlǩǩe äimm-muttâz vaikktõõzzin

Täʹst lie nelljdpeeiʹv saakk-kooska.

Saaʹmi musikkakatemia mättʼtõõʹđi âʹnne konseert täʹbbe Uʹccjooǥǥâst. Kulddâl nelljdpeeiʹv Yle Ođđsid Yle Areenast. Jietna: Yle Areena. Koovv: Sámi musihkkaakademiija

Trad3 -konseerttâst kuulât nuʹt maaddri, ko še ânnjõžääiʹj livđiid da juõiǥid

Saaʹmi musikkakademia mättʼtõõđi âʹnne konseert täʹbbe nelljdpeeiʹv Uʹccjooǥǥ Ailegaspõõrtâst. Trad3 -konseerttâst musikkakatemia mättʼtõõđi juõikke da livđđe di ärbbvuõđlaž säʹmmlaid juõiǥid, ko še ođđnallšem juõiǥid.

Tän eeʹjj musikkakatemiast mättʼtâʹlle Aimo Aikio, Heli Aikio, Mihkku Laiti, Pauli Saijets da Jouna Raudasoja. Konsertt älgg täʹbbe čiâss 18 jeäʹǩǩääpeeiʹv.

Barents vuuʹd riistlaž ceerkav cieʹlǩǩe ääim-muttsest

Barents vuuʹd riistlaž ceerkvi eeʹttǩeei lie huõlâst ääim-muttsest da tän vaikktõõzzin alggmeeraid. Barents vuud riistlaž ceerkvi suåvtõõzz eeʹttǩeei čuäʹjte čeäkalm Aarktlaž suåvtõʹsse, Euroopp kristtlaž luâttsäiʹmmõʹsse da Barents vuuʹd vuäzzlaž riikki veʹrǧǧniiʹǩǩid.

Ceerkav nõõmte ceâlkkmestest, što feʹrttai looppted smiõttmest pâi jiijjâs ouddõõzzid da šeäʹštted luâđ še puõʹtti puõlvvõõǥǥid. Barents vuuʹd ceerkvi suåvtõs da tõn eeʹttǩeei leʹjje tän neäʹttlest norrõõttâm Aanrest.

Vueiʹtlvaž siiʹsäimmvaiggâdvuõđ heâmmee Hetta tiõrvâsvuõttkõõskõõzz

Hetta siid tiõrvâsvuõttkõõskõõzzâst tuʹtǩǩeet vueiʹtlvaž siiʹsäimmvaiggâdvuõđid. Nordlab-laboratio lie seʹrddmen tuåimmast tiõrvâsvuõttkõõskõõzzâst juʹn tän neäʹttel ääiʹj.

Nordlab -laboratorio jååđteei Rauno Luttinen mušttal, što laboratorio tuâjjlaž lij puõccam hueʹnn siiʹsääim diõtt da tõʹnt sij mieʹrree seʹrdded meädda tiõrvâsvuõttkõõskõõzzâst. Laboratorio tuåimm puõtti neäʹttel vuõsâârg rääʹjest Ossuunbaŋkk -põõrtâst Hetta sijddkõõskõõzzâst.

Jeännõõǥǥ kååʹdd raajjammäästar da taʹrǩǩeei Kalevi Keskitalo särnn, što kåʹdd lij tiʹlljääm tiõrvâsvuõttkõõskõʹsse veeidas siiʹssäimmtuʹtǩǩummšid da tuʹtǩummuž pieʹsse jåʹttu koolm neäʹttel ǩeeʹjjest. Keskitalo teaddad, što laboratorio serddem Osuusbaaŋk põʹrtte lij kõskkpoddsaž čåuddmõš. Põõrtâst tuåimme tän ääiʹj Osuusbaŋkk lââʹzzen še Yle Sápmi da Enontekiön Sanomat -lõstt.

Liisa Holmberg mieʹldd Lääʹddjânnam kultturfoond kueʹddtemõhttõõzz vuäzzliʹžžen

Lääʹddjânnam kultturfoond Kueʹddtemõhttõõzz jååʹđtemkååʹdd ođđ vuäzzliʹžžen lij valljuum še fiʹlmmkomissar Liisa Holmberg.

Kultturfondd lij privaatt tieʹǧǧivuiʹm tuåimmi kultturfondd. Tät tuärjj Lääʹddjânnam kultturjieʹllem jueʹjjeel veäʹǩǩtieʹǧǧid kõõskõsfoondâst da 17 mäddkåʹddfoondâst teâđi, čeäppõõzz da kultturjieʹllem jeeʹres sueʹrjin tuåimmi oummid da õhttsid.

Kueʹddtemõhttõõzz tuâjjan lij tuärjjeed Lääʹddjânnam kultturfoond tuåimid.

Teevvam 11.10.2018 čiâss 9:23: Täʹbbjaž Trad3 -konseerttâst jieʹt leuʹddje, mâʹte ouddâl mušttlim.

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä