Saame |

Saamelaiskäräjät vetoaa kansanedustajiin metsähallituslakiuudistuksen viime metreillä

Saamelaiskäräjien hallitus vetoaa kaikkiin kansanedustajiin ja pyytää heitä kunnioittamaan saamelaiskulttuuria metsähallituslain uudistuksessa. Hallitus pyytää kansanedustajia palauttamaan lakiesitykseen niin kutsutut saamelaispykälät ja varmistamaan, etteivät saamelaisalueen valtion metsät joudu voimakkaamman taloudellisen hyödyntämisen kohteeksi.

Sámedikki stivra 2016-2019 Saamelaiskäräjien hallitus
Saamelaiskäräjien hallitus 2016-2019. Kuva: Yle

Saamelaiskäräjät vetoaa Suomen eduskunnan kansanedustajiin viime metreillä metsähallituslain uudistuksen suhteen.

Saamelaiskäräjien hallitus on keskiviikkona toimittanut vetoomuksen kaikille kansaedustajille. Hallitus kannustaa kansanedustajia palauttamaan niin kutsutut saamelaispykälät metsähallituslakiluonnokseen ja varmistamaan, etteivät saamelaisalueen valtion metsät joudu voimakkaamman taloudellisen hyödyntämisen kohteeksi.

Aiemmassa lakiehdotuksessa saamelaiskulttuurin heikentämiskielto

Kevään 2014 metsähallituslakiluonnos piti vielä sisällään luvun, joka kantoi nimeä "Saamelaisten kotiseutualuetta koskevat erityissäännökset".

Se piti sisällään muun muassa saamelaiskulttuurin heikentämiskiellon, mutta luku poistettiin sittemmin lakiluonnoksesta kokonaisuudessaan. Saamelaiskäräjien hallitus vaatii erityissäännösten palauttamista lakiluonnokseen.

– Saamelaiskulttuurin harjoittamisedellytysten turvaamiseksi on välttämätöntä sisällyttää saamelaisten kotiseutualuetta koskevaa suunnittelua ja saamelaiskulttuurin heikentämiskieltoa koskevat säännökset uuteen lainsäädäntöön Metsähallituksesta, hallitus vetoaa.

Saamelaiskulttuurin heikentämiskielto on jo kaivos-, ympäristönsuojelu- ja vesilaissa. Saamelaiskäräjien hallituksen mukaan Metsähallituksen uudelleenorganisoinnin tulisi olla linjassa tämän kehityksen kanssa.

Huolissaan saamelaisalueen metsien tuottovaatimuksista

Saamelaiskäräjien hallitus vastustaa myös saamelaisalueen tuottovaatimusten kiristämistä uudessa lainsäädännössä.

– On välttämätöntä, että Te, arvoisat kansanedustajat, huolehditte siitä, että Metsähallituksen uudelleen organisoinnissa saamelaisten kotiseutualueen valtion hallinnoimiin alueisiin ei mahdollisteta kohdistettavan nykyistä suurempia tuottovaatimuksia.

– Saamelaisten kotiseutualueen valtion hallinnoimat alueet tulee siirtää kokonaisuudessaan julkisten hallintotehtävien taseeseen näihin alueisiin kohdistuvien yhteiskunnallisten velvoitteiden toteutumisen turvaamiseksi, hallitus vaatii.

Suomi saanut nuhteita kansainvälisellä kentällä

Useat kansainväliset ihmisoikeuselimet ovat viime vuosina osoittaneet huolensa siitä, että saamelaisilta puuttuu osallistumis- ja päätöksentekovalta asioissa, joilla on perustavanlaatuista merkitystä heidän kulttuurilleen ja elämäntavalleen, Saamelaiskäräjien hallitus huomauttaa.

– Muun muassa YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanoa valvova ihmisoikeuskomitea on suositellut, että Suomen tulisi lisätä ponnisteluja lainsäädäntömuutosten tekemiseksi saamelaisten oikeuksien täysimittaiseksi takaamiseksi heidän perinteisillä alueillaan varmistamalla, että saamelaisyhteisöjen oikeutta vapaaseen, ennalta tapahtuvaan ja informoituun osallistumiseen heitä koskeviin poliittisiin prosesseihin ja kehittämishankkeisiin noudatetaan.

– Samansuuntaisia suosituksia ovat tehneet myös kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen täytäntöönpanoa valvova rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea oikeuksia koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanoa valvova taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea  ja YK:n erityisraportoijat.

"Saamelaiskulttuurin perusta on luonnonkäytössä ja luonnosta saatavissa resursseissa"

Saamelaisten kotiseutualueesta 90 prosenttia on Metsähallituksen hallinnoimia maa- ja vesialueita. Saamelaiskäräjien hallituksen mukaan metsähallituslaki on saamelaisille erityisen tärkeä kulttuurin suojelun ja säilyttämisen kannalta.

– On selvää, että metsähallituslaki on saamelaisille erittäin tärkeä laki, sillä saamelaiskulttuurin perusta on luonnonkäytössä ja luonnosta saatavissa resursseissa. Suomelle olisi ensiarvoisen tärkeää turvata Euroopan ainoan alkuperäiskansan kulttuurin elinmahdollisuudet lainsäädäntönsä kautta.

– Saamelaiskäräjät vetoaa, että Te, kansanedustajat, osoitatte Suomen edelleen olevan ihmisoikeusvaltio edistämällä ihmisoikeuksien toteutumista Suomessa osana kansainvälistä yhteisöä ja sisällytätte saamelaiskulttuurin suojaan liittyvät säännökset Metsähallitusta koskevaan lainsäädäntöön sekä varmistatte, että saamelaisten kotiseutualueen valtion hallinnoimat alueet eivät joudu voimakkaamman taloudellisen hyödyntämisen kohteeksi, Saamelaiskäräjät vetoaa kansanedustajiin.

Tuoreimmat: Saame

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä