Sää´mjânnam |

Saaʹmi kultturkõõskõshaʹŋǩǩõs ouddân iiʹjji mâŋŋa – Čeʹvetjäurra plaanum kultturkõõskõs raajjâd õõutsââʹjest Aanar kooʹddin škooul õhttvuõʹtte

Sääʹmkultturfondd da Aanar kååʹdd čuõvtemluʹvddkåʹdd veʹǩǩe ooudâs määŋgtuåimmsõõʹji rajjummuž Čeʹvetjäurra.

Sevettijärven kylätalo puretaan kesällä 2021. Tilalle rakennetaan uusia tiloja.
Čeʹvetjääuʹr siidpõrtt peâltet puõʹtti ǩeässa da sâjja raajjâd ođđ päiʹǩǩ, koozz Sääʹmkultturfondda haalâd kultturkõõskõõzz lõõnjid. Govva: Sara Wesslin / Yle

Aanar kååʹdd čuõvtemluʹvddkåʹdd lij puättam Čeʹvetjäurra tobdstõõttâd siid škooulpirrõʹsse. Čeʹvetjääuʹr škooul pirrõõzzâst peâltet puõʹtti ǩeässa vuäʹmm škooulpõrtt, mii lij tän räjja tuåimman siid põrttân. Peâltemtuåimi mâŋŋa sâjja raajjâd aivv ođđ põrtt, koozz šâʹdde ǩiõtt-tuâjjlõõnj škooul vääras.

– Ââʹn täk ǩiõtt-tuâjjlõõnj lie škooul âânnmõõžžâst da tõid taarbšet puõʹttiääiʹjest še. Lõõnjid jeäʹt paašt piijjâd škooul lõõnjid. Ââʹn mij plaanškueʹttep, måkkam ođđ lõõnj tuejjeep da obbvuõđ tõʹst, måkkam teäggtemtuåimin juäʹtǩǩep õõutâs, mušttal Aanar kååʹdd čuõvtemjååʹđteei Ilkka Korhonen.

Ilkka Korhonen ja Anne Tuovila Sevettijärvellä.
Aanar kååʹdd čuõvtemjååʹđteei Ilkka Korhonen da čuõvtemluʹvddkååʹdd jååʹđteei Anne Tuovila juʹrdde, što Čeʹvetjäurra kâʹl vuäǯǯad šiõǥǥ sõõʹjid pukid. Govva: Sara Wesslin / Yle

Aanar kååʹdd raajjâmplaan äävai ođđ uus sääʹmkultturkõõskõʹsse

Ââʹn smiõttât, jos seämma sõõʹjin tuåimči še sääʹmkultturkõõskõs, mõõn lie plaanääm kuʹǩǩ Čeʹvetjäurra.

Sääʹmkultturfondd da kåʹdd lie ââʹn õõutâst plaaneʹmmen ođđ sõõʹjid kuhttuid taarbi vääras. Teäggtõs lij kuuitâǥ õinn kõččmõš.

Sääʹmkultturfoond äʹššooumaž Mari Korpimäki mušttal, što teäggtõõzz vueʹlǧǧed ooccâd jeeʹres valdiatuåimin.

– Ko Aanar kåʹdd taarbaš ođđ sõõʹjid Čeʹvetjääuʹrest, nuʹtt mij-han õhtteep tuåimid. Meeʹst lij ââʹn čâppaz õhttsažtuâj da tõn lââʹssen smiõttâp jeeʹres teäggtemväälid. Ouddmiârkkân Lappi lett lij ǩeeʹrjtam Lappi-suåppmõʹšše sääʹmkultturkõõskõõzz miârkktõõzz, mušttal Mari Korpimäki.

Mari Korpimäki.
Sääʹmkultturfoond Mari Korpimäki lij rämmai, ko haʹŋǩǩõs lij piâzzam õõutårra. Jiânnai lie õinn raajjâmnalla. Govva: Sara Wesslin / Yle

Čeʹvetjääuʹrest jie leäkku õhttsaž pääiʹǩ ni voops, koʹst oummu vueiʹtte vieʹttjed juuhlid da norrõõttâd. Tän räjja sijddpõrtt lij leämmaž pukid äävai. Aanar kååʹdd täävtõssân lij-i tuärjjeed sääʹmsiid tuâivaid, måkkam âânnmõʹšše ođđ lõõnj pueʹtte.

Nuʹtt koččum määŋgtuåimmlõõnj kääzzkâʹstteʹče obb siid, sääʹm-meer da ǩiõl jeälltummuž. Korpimäki mieʹldd kultturkõõskõõzzâst leʹčči teʹl jiijjâs ǩiõllkõõskõs.

– Tät haʹŋǩǩõõzz mieʹldd sääʹmǩiõl da -kulttuur sââʹjj vuäǯǯap tõn tässa, mõõn mättʼtem- da kulttuurministeria tuåimmplaanprograaʹmmest lij, što nuõrttsääʹmǩiõll ij leʹčče teänab lossânji vaarvuâlaž. Sääʹmkultturkõõskõs tuärjjad tõn täävtõõzz da tuåimmnääʹl taarbšet.

Ođđ škooul-lõõnj mieʹrren lij valmštõõttâd eeʹjjest 2021. Mari Korpimäki tuäivv, što kultturkõõskõs da tõn ǩeʹddmäʹrǩǩ leʹčči aaibâs vaalmâš eeʹjjest 2025, kuäʹss nuõrttsäʹmmlai aazztummšest lij mõõnnâm juʹn 75 eeʹǩǩed.

Teevvmõš 14.9. čiâss 12.45: Ođđ škooul-lõõnj mieʹrren lij valmštõõttâd eeʹjjest 2021, ij eeʹjjest 2025.

Varrasamosat: Sää´mjânnam

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä