Sápmi |

Sääʹmǩiõllsaž Jeʹvida-fiʹlmme 800 000 eeuʹr teäggtõs Lääʹddjânnam fiʹlmmfoondâst – puuʹtʼtõs aalǥtet puõʹtti eeʹjj da čuäʹjtõõlid ooccât juʹn ââʹn

Maaiʹlm vuõssmõs nuõrttsääʹmǩiõllsaž fiktiofiiʹlm puuttʼtõõzzin aalǥtet eeʹjj 2022 ääiʹj. Oʹhjjeei Katja Gauriloff rämmaš fiiʹlmfoond tuäʹrjest, Håʹt Lääʹddjânnam kulttursueʹrj âʹlnn lij ââʹn škeuʹnnjeei põlvv.

Serkukset Heidi Gauriloff ja Katja Gauriloff Sodankylän elokuvajuhlilla kesäkuussa 2016.
Saaʹmi fiʹlmmoʹhjjeei Katja Gauriloff (čiʹǯsbeäʹlnn) da Heidi Gauriloff Mannu mieʹcc Kaiʹssi -fiiʹlm vuõssmõs čuäʹjtõõzzâst Suäʹđjel fiʹlmmfestivaalin ǩieʹssmannu 2016. Govva: Ville-Riiko Fofonoff / Yle Sápmi

Sääʹmfiʹlmmohjjeei Katja Gauriloff lij tän eeʹjj ääiʹj meälǥžet viikkam ooudâs jiijâs kuʹǩesäiggsaž niõǥǥõõzz. Son lij valmštõõllâm maaiʹlm vuõssmõs nuõrttsääʹmǩiõllsaž fiktiofiiʹlm puuʹttõõzz Sääʹmest. Ââʹn võõrsummuž ođđâz täävte suu Čeʹvetjääuʹr mieʹccin: Lääʹddjânnam fiʹlmmfondd uuʹdi Jeʹvida-fiʹlmme õhttsa 800 000 eeuʹr teäggtõõzz.

– Ââʹn tuõʹđi altteep fiiʹlm raajjummuž da nuʹt-i lij, što puõʹtti eeʹjj fiʹlmmjep juʹn tän fiiʹlm tääiʹben tâʹvven. Vuäinam, što piâssap altteed tuâj šiõǥǥ budjettin, rämmaš Gauriloff.

Fiʹlmmohjjeei Katja Gauriloff lij õõutsââʹjest Niillas Holmbergin ǩeeʹrjtam ǩiõttǩeeʹjrtõõzz muädd eeʹjj ääiʹj. Ââʹn son lij jååttam sääʹmvuuʹdest ooccmen fiʹlmmlokaatioid, leʹbe paaiʹǩid, koʹst Jeʹvida mainnâz pueʹttet mušttled.

"Čeäʹppõõzz määŋghämmsažvuõđ pieʹlest ferttai tuärrad"

Seämma ääiʹj Lääʹddjânnam kulttuursueʹrjest lij leämmaž vaiʹǧǧes neäʹttel.

Mââibaarǥ mušttleš, mäʹhtt Veikkaus teäʹǧǧspeâli puåtti lie occnam da tõʹnt kulttuur, spoort, tiõtti da nuõrituâj organisaatioin čuõppât õhttsa joʹba 43 miljon euʹrred puõʹtti eeʹjj ääiʹj.

Oođâs lij saǥstõʹttam jiânnai kulttursueʹrj mââimõs peeiʹvin da sääʹntõõvvâm še Gaurilooff.

– Täi Veikkaus-tieʹǧǧi pirr lie sueʹrjest mainstum kuuʹǩǩ, što tõk pueʹtte occned, leâša kâʹl-han tät kõõčči tuõʹđi jåtlânji oummui ool, särnn Gauriloff.

Katja Gauriloff lij huõlâst jeäʹrben minoriteetti joouki tuejjääm čeäʹppõõzzâst. Suu mieʹldd čeäʹppõõzz määŋghämmsažvuõtt puätt ǩeäʹʒʒnõõvvâd.

– Jie jeärrsi, ko pâi viõʹlǧǧes lääʹddlai mainnâz peäss čuäʹjtemnalla da leäm huõlâst, što pâi jõnn joouk fiiʹlm vuäǯǯa jeänab sââʹj, ko minoriteeʹtti tuejjääm fiiʹlm. Ouddmiârkkân art house- da dokumeʹnttfiiʹlm päʹcce tõi jueʹljid di uʹcc ǩiõlljoouk, mõid säʹmmla še eeʹttkâʹstte jie vuäǯǯ jiõn sââʹj. Tõi aaʹšši ouʹdde meeʹst feʹrttai tuärrad, smeâtt Gauriloff.

Lââʹzz sääʹmǩiõllsaž ođđsid vuäitak ǩiõččâd Yle Ođđâz-seeidast da kuvddled Nuõrttsäämas-seeidast Yle Areenast.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä