Sää´mjânnam

Sääʹmǩiõllstrategia iʹlla Aanar kååʹddest tåʹlǩ pinss rââʹddest da plakaatt seeiʹnin – ǩiõlltååimaid viiǥǥât ooudâs konkreettlânji

Inarin kunnan kielistrategiatyöntekijä Anna Lumikivi.
Ǩiõllstrategiatuâjjlaž Anna Lumikivi lij čõõuč rääʹjest reâuggam Aanar kååʹdd sääʹmǩiõllsaž tååimai ouʹdde. Govva: Sara Wesslin / Yle

Ǩiõllstrategiatuâjjlain lij jõnn tuâjj ooudpeäʹlnn lââʹzzted teâđ, måkkam lij leeʹd sääʹmǩiõllsaž kåʹddneǩ Aanrest.

Aanar kåʹddpõõrt seeiʹnid lie tän eeʹjj looppâst iʹlmstõõvvâm plakaatt da uusi paaldâst vuäitt vueiʹnned uʹcc sääʹmliippid.

Aanar kååʹdd ǩiõllstrategia tuâjjlaž Anna Lumikivi lij siõm laauʹǩivuiʹm viikkmen ooudâs sääʹmǩiõllsai kääzzkõõzzid da tååimaid. Suu tuâjj lij alttuum kååʹdd tuâjjlain: kååʹdd tuâjjlai ǩiõllsilttõs lij vueiʹnnemnalla rââʹdd ool pijjum piinsâst. Tõin lååkk Säämast muin. Strategiatuâjjla alttõõzzâst puk sääʹmǩiõllsa tuâjjla peäʹsse še noorõõttâd juõʹǩǩ määnpââʹj mainstõõllâd säämas.

Puk Aanar kååʹdd tuâjjlain lij še ooudâst škooultummuš sääʹmǩiõll-lääʹjjest.

– Tõʹst lij nåkkam täävtõs, što puk Aanar kååʹdd tuâjjla teâđče, måkkam lie sääʹmǩiõllsai vuõiggâdvuõđ da mâid sääʹmǩiõll-lääʹǩǩ särnn, mušttal Lumikivi.

Inarin kunnan kielistrategiatyöntekijä Anna Lumikivi.
Lij nuʹtt vääžnai, što meeʹst lie sääʹmǩiõllsa kääzzkõõzz, håʹt-i siltteep še lääddas mainsted, mušttat Anna Lumikivi. Govva: Sara Wesslin / Yle

Sääʹmǩiõllsaž kåʹddniiʹǩǩin jeänab taarb kääzzkõõzzid jiijjâz ǩiõʹlle

Nuʹtt še kååʹdd interneʹttseeidaid oođeet di kåʹddniiʹǩǩid haaʹleet jueʹǩǩed jeänab teâđ Aanar kååʹdd sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzin. Ǩiõllstrategiain tuâjj kâʹl riʹjttai da tååimaid õõlǥči vuäǯǯad konkreettlânji äʹlǧǧed puõʹtti eeʹjj ääiʹj.

Aanar kååʹddest mainstet kolmm jeeʹres sääʹmǩiõl da täin sääʹmǩiõl strategiain haaʹleet viikkâd ooudâs sääʹmǩiõllsaž kåʹddniiʹǩǩi vuõiggâdvuõđid da kääzzkõõzzid.

Sääʹmvuuʹd kooʹddin leät kaiʹbbjam sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi ooudâsviikkmõʹšše jeänab tuâjjneävvaid. Pukin kooʹddin lie še hoʹhssjam, što sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid lie leämmaž jeänab taarb mõõnni iiʹjji. Jeäʹrben päʹrnnpiârrji kääzzkõõzzin vueiʹnet, što sääʹmǩiõllsa tåʹbdde jiijjâz ǩiõlʼlaž vuõiggâdvuõđid da sij haaʹlee ââʹnned kääzzkõõzzid säämas.

Seämmast lij puättam ouʹdde, što kååʹdd tuâjjla haaʹleʹče ââʹnned jeänab sääʹmǩiõlid jiijjâz tuâjast.

Sääʹmǩiõllsaž kååʹddest lie taarbšam juʹn kuuʹǩǩ jeänab tuâjjneävvaid sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid, mušttal Aanar kåʹddjååʹđteei Toni K. Laine.

– Možât ouddâl Aanrest lie äʹrjstõõllâm sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi âânnmõõžžâst. Vuäinam, što meeʹst lij õinn vaʹʒʒtõs tuʹlǩǩummuž riâššmõõžžâst di mii puõʹđi juʹn strategiast ouʹdde, lij vaiggâd vuäǯǯad sääʹmǩiõllsaž škooultum tuâjjlaid. Tõk lie kuuʹǩǩab ääiʹj vaʹʒʒtõõzz meeʹst, smeâtt Laine.

Laine mušttal, što son lij leämmaž juʹn toođvaž strategia ouʹdde rajjum tuõjju. Juʹn tõt, što Aanar kåʹdd lij välddam lääuʹǩ ooudårra da pohttam ouʹdde sääʹmǩiõlid da kääzzkõõzzi vuäǯǯmõõžž, lij ooudårra, vuäinn Laine.

– Kâʹl täʹst lij kõõččmõš maratoonâst. Ååskam, što eeʹjj ääiʹj mij pâʹsttep tueʹjjeed jiânnai ooudâsviikkâmtuâj da lij vääžnai, što meeʹst lij jõnn joukk oouʹdeʹmmen kääzzkõõzzid, son vuäinn.

Inarin kunnanjohtaja Toni K. Laine
Aanar kåʹddjååʹđteei Toni K. Laine mušttal, što kååʹddest sääʹmǩiõllsa tååim lie juʹn kuâsttjam puârast. Govva: Vesa Toppari / Yle

Ǩiõlltååimaivuiʹm raajât fiʹttjeejas kååʹdd

Son tuäivv, što tän strategiahaʹŋǩǩõõzz looppâst Aanar kååʹddest säʹmmlain lij hiâlpab tåimmad jiijjâz jieʹnnǩiõlin. Pukin tääʹrǩmõs äʹšš lij kaggâd oummui fiʹttjõõzz sääʹmǩiõli da sääʹmǩiõllsaž oummui sââʹjest nelljǩiõllsaž kååʹddest.

– Måkkam tõt tuõđi lij leeʹd sääʹmǩiõllsaž ooumaž Aanrest da måkkam ouddmiârkkân vaiggâdvuõđ tõʹst lie da mõʹnt lij nuʹtt vääžnai, što meeʹst lie sääʹmǩiõllsa kääzzkõõzz, håʹt-i siltteep še lääddas mainsted. Ǩiõll lij nuʹtt vääžnai äʹšš, tõt iʹlla pâi ǩiõll. Täʹst lij kõõččmõš muu miõlâst sääʹmǩiõl da kulttuurseeiltummšest, särnn Lumikivi.

Sääʹmǩiõllstrategia lij õhttsaž puk sääʹmvuuʹd kooʹddid da puki kooʹddi jiijjâsnallšemvuõđ lie jurddum. Strategia tåimmeʹtǩǩõõzzid viiǥǥât ââʹnnma kooʹddin iiʹjji 2020-2021 ääiʹj. Tâʹvvsääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi peäʹlest strategia veʹǩǩe ooudâs Uccjooǥǥâst da Suäʹđjlest Leena Niska da Jeänõõǥǥ kååʹddest Tytti Valkeapää.

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä