Sápmi |

Sáhkabihtážat Yle Sámis: Eanodat mearridii bidjat 100 000 euro gieldalaččaid dorvvolašvuhtii ja Avvilii plánegohtet ođđa skuvlaguovddáža

Dá leat duorastaga sáhkabihtážat.

Enontekiön kunnantalo
Govva: Yle

Eanodaga gieldda váldostivra mearridii bidjat mearreruđa gieldda olbmuid dorvvolašvuhtii

Eanodaga váldostivra mearridii ovttajienalaččat bidjat 100 000 euro sturrosaš mearreruđa Eanodaga gieldda ja gieldalaččaid dorvvolašvuođa sihkkarastimii. Váldostivra mearridii, ahte gielddaráđđehus dat galgá dahkat plána mo mearreruhta geavahuvvo, jus Eanodaga bolesdoaibma heaittihuvvo. Plána galgá buktojuvvot mannjel de váldostivrii. Dálá dilis Eanodat báhcá bolesa haga boahtte guovvamánu rájes.

Guollenáliiddikšunmávssut jahkái 2018 leat dál vuovdimassii

Guollenáliiddikšunmávssut jahkái 2018 leat boahtán vuovdimassii. Sierra guhkkosaš guollenáliiddikšunmávssuid sáhttá oastit Meahciráđđehusa neahttabálvalusas (eraluvat.fi), bálvalannummiris ja Meahciráđđehusa luondduguovddážiin. Suoma guolástanlága mielde juohke 18—64 -jahkásačča, guhte guolásta muđuid go oaggumiin dahje rudneoaggumiin, galgá máksit stáhtii guollenáliiddikšunmávssu.

Guollenáliiddikšunmávssuin dorjot guollečáziid dikšuma ja geavaheami plánema. Čoggon ruđaid mieđihit guolástanguovlluide, guollebivddu bearráigehččui ja guolledoallorávvemii, ja lassin čáhceguovlluid eaiggádat ožžot buhtadusaid guollečáziid geavaheamis.

Fuođđodikšunmáksu fas loktana guđain euroin boahtte jagi, dieđiha Suoma eanan- ja vuovdedoalloministeriija. Dainna ovddidit fuođđodikšunservviid doaimma ja Omariista-neahttabálvalusa, sihke dikšot fuođđoelliid eallinbirrasa buorebut.

Luossa
Govva: YLE

Avvilii plánegohtet ođđa skuvlaguovddáža

Anára gielddaráđđehus lea mearridan álggahit ođđa skuvlaguovddáža plánema Avvilii. Ođđa skuvlaguovddáža leat plánemin hukset dálá Avvila vuolledási tomtii. Huksenbáikki válljemii váikkuhit eandalitge gieldda lávvadilli, tomtta sturrodat, skuvlalaččaid lihkadandárbbut ja dat, ahte huksenbáikkis ii leat dulveriska. Plánemis váldet vuhtii sihke vuođđoskuvlla ja logahaga dárbbuid.

Ovda-, vuođđo- ja logahatoahppit leat Avvilis einnostusaid mielde jagis 2022 birrasiid 510. Skuvlaguovddážii bohtet álgoplánaid mielde lihkadanhálla, auditoria, gievkkan ja sajit maiddái árrabajásgeassimii, nuoraiddoibmii ja álbmotoahpahahkii.

Jus skuvlaguovddáža huksen beassá johtui jagis 2019, guovddáš gárvána jáhkkimis jagis 2021. Máŋgga bealát lanjat unnidit giddodatgoluid ja dahket maiddái vejolažžan ollášuhttit ođđa oahppoplána olu buorebut.

Mánát duhkoraddet olgun
Avvilii plánegohtet ođđa skuvlaguovddáža. Govva: Vesa Toppari / Yle Sápmi

Ellos Deatnu-aktiivvat almmustahttán SuperSápmi -nammasaš podcast -neahttasiiddu

Ellos Deatnu -aktiivvat Áslat Holmberg ja Beaska Niillas leaba almmustahttán SuperSápmi -nammasaš podcast -neahttasiiddu. Jurddan sudnos lea almmuhit unnimusat ovtta podcast - sáddaga mánnui ja dat galget báddejuvvot miehtá Sámi.

– Dáinna ráidduin áigo geahččalit ráhkadit báikki gos beassat digaštallat fáttáid mat leat dehálaččat Sámi boahtteáigái ja sámivuođa nannemii. Dekoloniseren lea váldonjuolggadus ja guovddážis olles áiggi ja ráhkadettiin moai geahččaletne sámáidahttit sihke iežame ja earáid, muitaleaba Holmberg ja Beaska.

– Okta dain deháleamos ulbmiliin dáinna ráidduin lea digaštallama, guorahallama ja muitalusaid bokte loktet sámi servodaga ja geahččalit gávdnat rivttes bálgáid boahtteáigái.

SuperSápmi podcastaid ráhkadeamis lea dahkkiin okta earenomáš njuolggadus; buot podcastat galget báddejuvvot beare olgun, lávus dahje goađis.

– Moai jáhkke, ahte jurdagat girdet njuovžilabbot ja čiekŋalabbot luonddus ja iežamet máttuid vuoiŋŋaid gaskkas, dan sadjái go giddejuvvon lanjas, seinniid duohken, dadjaba Holmberg ja Beaska.

SuperSápmi podcast -neahttasiiddu gávnnat dáppe.

Otne lea jagi oaneheamos beaivi

Otne lea dálvejorggáldat ja jagi oaneheamos beaivi. Dás ovddos guvlui beaivi guhkkugoahtá fas giđa beallái. Ovdamearkka dihtii Helssegis beaivvi guhkkodat lea otne vuollel 6 diimmu, Roavvenjárggas sullii 2 diimmu ja davvelabbos lea skábma.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä