Sápmi |

Sáhkabihtážat Yle Sámis: Helssegis lágiduvvojit Mini-Skábmagovat ja hállankaraoke ja otná A-studios sáhka sámediggelága ođasmahttimis

Dá gaskavahkku sáhkabihtážat.

Katja ja Biret Haarla

Mini-Skábmagovat álgán Helssegis

Helssegis lágiduvvo Mini-Skábmagovat -dáhpáhus. Davviriikkalaš kulturčuokkis, City-Sámiid searvi sihke Skábmagovat-filbmafestivála leat čohkken sámefilmmaid maid sii čájehit otne gaskavahku Helssegis. Dáhpáhus lea álgán otne 12 áigge ja bistá gitta eahket ovcci rádjai. Guđa áigge dáhpáhusas álgá ságastallandilálašvuohta, mas háleštit sámikultuvrra čájeheamis filmmain.

Mini-Skábmagovain čájehit earet eará Mumeniid diidadálvvi, Samebloda, Sálbma-musihkkavideo, ja eará oanehisfilmmaid dego Nuoraid Jietna ja Eatnanvuloš lottit.

Olles prográmma gávdno dáppe.

Hállankaraokes lávlagiid sajis dollet sámi sáhkavuoruid

Otne 7.2.2018 lágiduvvo Helssegis Sápmi Speech Karaoke. Hállankaraoke kareokelisttus válljejit lávlagiid sajis sáhkavuoruid.

Sápmi Speech Karaokes leat fáddán sápmelaččaid ja váldoálbmoga historjjálaččat váttis gaskavuođat, ja maiddái dat bieđgguivuođat, mat leat sámiid siste. Sáhkavuorrolisttus leat sierra giellajoavkkuid sámeaktivisttaid sáhkavuorut, ja eahkeda áigge gulloge sihke davvisámegiella, anárašgiella ja nuortalašgiella, ja gullojit maiddái vaššiságat mat leat beaggán sámiid vuostá.

Sápmi Speech Kareoke lea álgá Helssega Lavakubis eahket gávcci áigge ja dat lea buokaide rabas.

SámiSoster beavttálmahttá doaimmai sámeguovllu olggobealde

Sámiid riikkaviidosaš sosiála-, dearvvasvuođa- ja kultursuorggi searvi SámiSoster beavttálmahttá doaimmaidis sámeguovllu olggobealde. Figgamuššan lea vástidit dálá dilis buorebut sámeguovllu olggobealde ássi sápmelaččaid gielalaš ja kultuvrralaš sihke sosiálalaš buresbirgejumi ja dearvvasvuođa ovddideapmái gullevaš dárbbuide. Váldodeaddu searvvi doaimmain sámeguovllu olggobealde boahtá leat eanáš sápmelaččaid kultuvrralaš identiteahta, oktiigullevašvuođa dovddu, oasálašvuođa ja searvvušlašvuođa doarjumis.

Searvi lea ožžon dán doaimma várás lassiruhtadeami sosiála- ja dearvvasvuođaservviid doarjjaguovddážis. Doaimma ollašuhttima várás searvi lea vuođđudan ollesáigásaš sierraáššedovdi barggu, masa searvi lea nammadan hálddahusdiehtagiid magisttar Juha Guttorma dán guovvamánu rájes.

Sierraáššedovdi bargun lea doaimma álgomuttus čilget čuozáhatjoavkku dárbbuid ja gárvet dan vuođul doaibmaplána. Fásta doaimma iskkadeami lea áigumuš álggahit Oulu guovllus. SámiSoster searvi sávvá oktasašbargoguoibmin ainjuo sámeguovllu olggobealde doaibmi sámeservviid ja eará servviid sihke searvegottiid, gielddaid ja eará almmolaš servošiid, vai doaibma menestuvašii bures.

A-studios sáhka sámediggelágaođasmahttimis

Yle A-studio-prográmmas galgá odne ságastallojuvvot sámediggelága ođasmahttimis. Fáddan lea Gii lea sápmelaš ja makkár ákkaiguin.

Guossin studios leaba sámediggeáirras guovttos Jan Saijets ja Anu Avaskari. Dan lassin čájehuvvojit ovddal gihtii davvin báddejuvvon oasit, main leat mielde earret eará sámedikki ságadoalli Tiina Sanila-Aikio, Neeta Jääskö ja Anni Koivisto.

A-Studio sáddejuvvo odne eahkes Yle TV1:žis diibmu 21:05.

A-STUDIO logo.
Govva: yle

Näkkäläjärvi: ”Sámi álbmotbeaivi friijabeaivin olles Suomas”

Jagi sápmelaš Pirita Näkkäläjärvi evttoha, ahte sámi álbmotbeaivi galggašii leat friijabeaivi olles Suomas. Friijabeaivi ii livčče dušše sámiide, muhto buohkaide Suomas.

Näkkäläjärvi oaivvilda, ahte friijabeaivi čalmmustahtašii sápmelaččaid ja sámiid eamiálbmotsajádaga áibbas ođđa láhkai, sáddešii nana signála stáhtas, ahte sámit leat mávssolaš oassi Suomas, ja sáhtášii maid loktet sámiid árvvus atnima váldoálbmoga čalmmiin.

Pirita Näkkäläjärvi dagai evttohusa eaŋgalsgiel kolumnnastis News Now Finland -neahttabláđis ikte sámi álbmotbeaivve.

Pirita Näkkäläjärvi
Pirita Näkkäläjärvi. Govva: Helga West / Yle

Neahttabláđđi fállá dieđuid sámiid birra

Ođasmahtton oktavuohta.com -neahttabláđđi lea rahppon. Neahttasiidu fállá dieđu sámiin oahpahusa váras ja earáide, geat leat beroštuvvan áššiin. Neahttabláđđi lea doaimmahuvvon Sámedikki ja Oahpahusráđđehusa ovttasbargun.

Neahttasiiddus leat teavsttas, govat ja filmmat sápmelaččaid álbmotlaš symbolain, kultuvrras ja dáhpáhusain. Oktavuohta.com siiddus beassá maiddái sámegielat máinnasgirjerádjui. Máinnasgirjerádjosis sáhttá dál lohkat ja guldalit máidnasiid maid sámegillii.

Beaiváduvvon 7.2.2018 dii 14:32: Lasihuvvon ođđasat Mini-Skábmagovain ja hállankaraokes. Artihkkalis lea maiddái váldon eret ođas duohtavuođa- ja soabadallanproseassa cealkámušas, danin go das almmustahtto iežas artihkkal. Maiddái bajilčálus ja váldogovva beaiváduvvon.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä