Sápmi |

Sámi gielddain 16 evttohasa geahččalit riikkabeivviide – geahča listtu dáppe!

Riikkabeaiválggaid evttohaslisttut leat nannejuvvon odne duorastaga ja seammás evttohasat ožžot maiddái válganummáriid.

Eduskunnan istuntosali.
Boahtte mánus čielgá geat besset čohkkedit dán sálii. Govva: Jani Saikko / Yle

Suoma riikkabeaiválggat lahkonit ja odne duorastaga válgabiriid lávdegottit leat nannen evttohaslisttuid. Seammás riikkabeaiáirrasevttohasat ožžot maiddái válganummáriid.

Sámi gielddain Anáris, Ohcejogas, Eanodagas ja Soađegilis riikkabeivviide geahččalit giđa válggain beassat oktiibuot 16 evttohasa, ovcci nissona ja čieža almmáiolbmo.

Eanemusat evttohasat leat Soađegilis, doppe leat guhtta evttohasa. Anáris riikkabeivviide geahččalit viđas, Ohcejogas golmmas ja Eanodagas fas guovttis.

Ruonáin eanemus evttohasat sámeguovllus

Ruoná bellodat lea lihkostuvvan oažžut evttohaslisttuide eanemus evttohasaid sámi gielddain. Soađegilis evttohassan leaba sámedikki ovddeš ságadoalli Pekka Aikio ja Viiankiaapa bealušteaddji Riikka Karppinen. Anáris ruonáid evttohassan lea vuovdedoalloinšenevra Maire Puikko.

Olgešbellodat Kokoomus listtuin riikabeivviide fas geahččaleaba sámediggeáirras Tanja Sanila Anáris ja oahpaheaddji Pekka Heikkinen Soađegilis.

Guovddášbellodaga listtuin riikabeivviide sámi gielddain viggaba doseanta ja sámediggeáirras Pigga Keskitalo Eanodagas ja ovddeš riikkabeaiáirras Mikko Kärnä Anáris.

Sosiálademokráhtat fas leat ožžon sámi gielddain evttohassan guokte nissona, namalassii Suomen lukiolaistenliitto sosiálapolitihkalaš áššedovdi ja Ohcejoga gielddapolitihkkára Anni Koivisto ja vuovdi Satu Honkonen Soađegilis.

Gurutbellodat lea fidnašuvvan oažžut ovtta evttohasa iežas listui sámeguovllus, namalassii ohcejohkalaš luohkáoahpaheaddji Anni Ahlakorpi.

Sámeguovllus leat mielde riikabeaiválggain 15 evttohasa. Govva: Vesa Toppari / Yle

Ođđa bellodat maid oaččui sámeguovllus evttohasa

Vuođđosuopmelaččaid listtus riikkabeivviide geahččaleaba faktori Antti Tonteri Eanodagas ja ealáhatolmmoš Eila Kivioja Soađegilis.

Suoma ruoŧŧelaš álbmotbellodat fas lea oččodan iežas evttohassan ohcejohkalaš oahpaheaddji Sámmol Lukkari. Lukkari leage bellodaga áidna evttohas olles Lappi válgabires.

Ođđa bellodahkan riikkabeaiválggaide searvá Čieža nástti lihkadus – Seitsemän tähden liike. Bellodaga evttohassan sámeguovllus lea fitnodatdoalli Jukka Sarre Anáris.

Suoma kristtalašdemokráhtaid evttohassan Anáris lea geronoma Kitti Kumpulainen. Kristtalašdemokráhtain eai leat Lappi válgabires go guokte evttohasa.

Eará bellodagat dego Alit boahttevuohta, Piráhtabellodat, Liike Nyt Lappi -ovttastus, Feminista bellodat, Iehčanasvuođabellodat ja Suoma kommunisttalaš bellodat leat maiddái bastán cegget evttohaslisttuid Lappis, muhto sámeguovllus bellodagat eai leat ožžon evttohasaid mielde.

Válggat jo uvssa duohken

Oktiibuot Lappi válgabires leat 122 riikabeaievttohasa. Válgagižžui vulget Lappis 16 bellodaga ja ovttastusa. Lappi válgabires riikkabeivviide besset čieža áirasa.

Dievas 14 evttohasa listtut leat viđa bellodagas: guovddášbellodagas, vuođđosuopmelaččain, sosiálademokráhtain, gurutbellodagas ja ruonáin. Čieža nástti lihkadusas leat 13 evttohasa ja olgešbellodat Kokoomusas 11. Kokoomus lea válgalihtus kristtalašdemokráhtaiguin ja ruoŧŧelaš álbmotbellodagain.

Riikkabeaiválggaid ovdajienasteapmi dollojuvvo Suomas 3.–9.4.2019 ja olgoriikkain 3.–6.4.2019. Aitosaš válgabeaivi lea 14.4.2019 ja bohtosiid nannejit 17.4.2019. Riikabeaiválggain gávdná eanet dieđuid Vaalit-neahttasiiddus.

Riikkabeaiválggaid evttohasat Lappi válgabires sámeguovllu oasil:

ČIEŽA NÁSTTI LIHKADUS:

 • Jukka Sarre, Anár (74)

GUOVDDÁŠBELLODAT:

 • Pigga Keskitalo, Eanodat (11)
 • Mikko Kärnä, Anár (13)

GURUTLIHTTU:

 • Anni Ahlakorpi, Ohcejohka (49)

OLGEŠBELLODAT – KOKOOMUS:

 • Tanja Sanila, Anár (97)
 • Pekka Heikkinen, Soađegilli (93)

RUONÁT:

 • Pekka Aikio, Soađegilli (76)
 • Riikka Karppinen, Soađegilli (82)
 • Maire Puikko, Anár (89)

SOSIÁLADEMOKRÁHTALAŠ BELLODAT:

 • Anni Koivisto, Ohcejohka (40)
 • Satu Honkonen, Soađegilli (37)

KRISTTALAŠDEMOKRÁHTAT:

 • Kitti Kumpulainen, Anár (103)

RUOŦŦELAŠ ÁLBMOTBELLODAT:

 • Sámmol Lukkari, Ohcejohka (101)

VUOĐĐOSUOPMELAČČAT:

 • Antti Tonteri, Eanodat (118)
 • Eila Kivioja, Soađegilli (109)

ALIT BOAHTTEVUOHTA:

 • Ilkka Salonen, Soađegilli (32)

Dáppe oainnát buot Lappi válgabire evttohasaid.

Divvojuvvon 15.3.2019 dii 8:44: Sámeguovllus evttohasat leat 16, eai 15 nu mo artihkkala álggus vuos muitaleimmet.

Varrasamosat: Sápmi

Váldoođđasat

Varrasamosat

Muualla Yle.fi:ssä