Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 15 vuotta vanha

Ikäihmisten palveluille laatusuositukset

Kunnille on laadittu ikäihmisten palveluita koskevat laatusuositukset. Sosiaali- ja terveysministeriön ja Kuntaliiton laatima suositus on tarkoitettu palvelujen kehittämisen ja arvioinnin välineeksi, ja se sisältää myös palveluiden eettiset periaatteet.

Avaa Yle-sovelluksessa

Suosituksen mukaan kunnat voivat tuottaa palvelut itse tai ostaa ne yksityisen tai kolmannen sektorin palvelutuottajilta. Kunnat vastaavat palveluiden laadusta, vaikuttavuudesta ja taloudellisuudesta.

Suositus korostaa julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kumppanuutta. Myös kuntalaisten, asiakkaiden ja omaisten vaikutusmahdollisuuksien lisääminen on tärkeää.

Kunta- ja palvelurakenteen muutoksen toivotaan toteutuessaan hillitsevän sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvua. Rakenteiden ohella myös itse palveluita on uudistettava. Ilman palvelurakenteiden ja palvelujen tuottamistapojen uudistamista kustannusten kasvua on vaikea hillitä, kun väestö ikääntyy nopeasti.

Valtakunnalliset määrälliset ja laadulliset tavoitteet Laatusuositus koskee ikääntyneiden säännöllisesti käyttämiä palveluja, kuten kotihoitoa, omaishoidon tukea, pitkäaikaista hoivaa ja hoitoa tehostetun palveluasumisen yksiköissä ja laitoksissa, sekä laajemmin ikäihmisten hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimia. Näille palveluille suositus asettaa myös valtakunnalliset määrälliset ja laadulliset tavoitteet, joiden pohjalta kunnat asettavat omat tavoitteensa ottaen huomioon paikalliset tarpeet. Suositus painottaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä ehkäisevän toiminnan merkitystä. Ikäihmisten kotona asumista tuetaan ja palvelutarpeet arvioidaan yksilökohtaisesti. Neuvonta- ja muilla ehkäisevillä palveluilla monipuolistetaan palveluvalikoimaa. Terveyttä, toimintakykyä ja kuntoutumista tuetaan kaikissa palveluissa. Suosituksessa kuvataan henkilöstön määrän perusteita ja annetaan suosituksia henkilöstön vähimmäismäärästä ympärivuorokautisessa hoidossa. Keskeisiä ovat myös henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen, gerontologisen osaamisen kehittäminen ja johtajaosaaminen. Ikäihmisten asuin- ja hoitoympäristöjen laadun kehittäminen edellyttää panostusta esteettömyyteen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Ministeri Risikko: Ikääntyneiden palvelujen kehittämiseen tarvitaan kuntapäättäjien sitoutumista

Peruspalveluministeri Paula Risikko (kok.) korostaa, että hyväkään suositus ei paranna palveluja, ellei sen toimeenpanosta huolehdita.

- Ikäihmisten palvelujen laatusuositus on tarkoitettu kunnille ikääntyneiden palvelujen kehittämisen ja arvioinnin välineeksi. Suosituksessa esitettyjen tavoitteiden saavuttamista on kuitenkin jatkuvasti arvioitava ja muutettava sitä kautta toimintatapoja. Vain siten saadaan vaikuttavia, kustannustehokkaita ja asiakkaiden tarpeita vastaavia palveluita, Risikko sanoo.

Kaiken kaikkiaan Risikko pitää suositusta tarpeellisena.

- Tutkimusten mukaan suositukset toimivat hyvin, kun ne sisältävät konkreettisia tavoitteita ja kun tavoitteiden toteutumista arvioidaan kunnissa säännöllisesti. Lisäksi suositusten toimeenpanoa on tuettava koulutuksella, Risikko painottaa.

Suositusten toimeenpano on ensisijaisesti Risikon mukaan ensisijaisesti kuntien vastuulla. Ikääntymisen näkökulma on hämen mukaansa saatava mukaan kaikkeen suunnitteluun ja päätöksentekoon.

- Viimeistään nyt kuntien kannattaa keskittyä ennaltaehkäisevään työhön ja hyvinvointia ja terveyttä edistäviin palveluihin, kuten ehkäiseviin kotikäynteihin, kuntoutukseen ja neuvontapalveluihin. Korkealaatuisia ja oikein kohdennettuja palveluita tarvitaan ikäihmisten arjessa selviytymisen tueksi, ja toimintakyvyn heikentymiseen on puututtava ripeästi, Risikko sanoo.

Suosittelemme