Puoluerahoituksen valvonnalle moitteita

Euroopan neuvosto arvostelee puoluerahoituksen valvontaa Suomessa. Neuvoston korruptionvastainen elin GRECO pitää ongelmallisena sitä, että Suomessa valtakunnallisella tasolla rahoitusta valvoo oikeusministeriö ja paikallisella tasolla kuntien keskusvaalilautakunnat.

Euroopan neuvoston korruptionvastainen toimielin on antanut Suomelle toimenpidesuosituksia puoluerahoituksen valvonnasta. Suosituksia annettiin myös lahjonnan kriminalisointiin liittyvästä lainsäädännöstä ja lainkäytöstä.

GRECO:n mukaan ne ovat poliittisia elimiä, eivätkä siten välttämättä tasapuolisia päätöksissään.

Oikeusministeri Tuija Brax (vihr.) on sitä mieltä, että puolueilla ei saisi olla tuntemattomilta tahoilta saatua rahaa. Hän katsoo myös, että vaalikulut olisi eriteltävä tarkasti.

Lisäksi tulee selvittää, pitäisikö sääntöjä noudattamattomille puolueille olla sanktioita, Brax sanoo.

Rahoituksen valvontaa vahvistettava "merkittävästi"

Korrruptionvastainen toimielin GRECO (Group of States against Corruption) suosittelee mm. puoluerahoituksen valvonnan riippumattomuuden merkittävää vahvistamista. Sen mukaan on olemassa vaara, että poliittiset intressit vaikuttavat valvontaan, koska valvovista elimistä ministeriö on osa poliittista päätöksentekojärjestelmää ja keskusvaalilautakunnat koostuvat puolueiden jäsenistä.

Lahjonnan kriminalisointia koskevan lainsäädännön osalta GRECO suosittelee muun muassa koventamaan rangaistuksia, joita lahjontarikoksista voidaan tuomita. Suosituksissa edellytetään myös kansanedustajan lahjomasäännöksiä muutettavaksi.

Oikeusministeriössä tehdään puoluerahoituksen valvontaa koskevista suosituksista selvitys, jonka pohjalta laaditaan toimeksianto asetettavaa työryhmää varten. Suomen pitää antaa GRECOlle kesäkuun 2009 loppuun mennessä raportti siitä, miten suositukset on toteutettu.